Instagram
English
A A A A A

Kirke: [Hellige Ånd]


Dommernes 3:10-14
[10] Herrens Ånd kom over ham. Han ble dommer i Israel og dro ut i strid, og Herren ga Kusjan-Risatajim, kongen i Mesopotamia, i hans hånd, så han vant over Kusjan-Risatajim.[11] Og landet hadde ro i førti år. Så døde Otniel, Kenas’ sønn.[12] Men Israels barn fortsatte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga Eglon, kongen i Moab, makt over Israel, fordi de gjorde det som var ondt i Herrens øyne.[13] Han fikk med seg Ammons barn og Amalek og dro ut og slo Israel, og de inntok Palmebyen.[14] Og Israels barn tjente Eglon, kongen i Moab, i atten år.

Matteus 12:31-33
[31] Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt.[32] Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få forlatelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.[33] La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes.

Lukas 24:45-49
[45] Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene.[46] Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen,[47] og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.[48] Dere er vitner om dette.[49] Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.

Johannes 3:6-8
[6] Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.[7] Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny![8] Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.

Romerne 8:2-6
[2] For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.[3] For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,[4] for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.[5] For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til.[6] For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred.

2 Korintierne 5:16-18
[16] Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi òg kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik.[17] Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.[18] Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste.

1 Krønikebok 12:18-20
[18] Da kom Ånden over Amasai, høvedsmannen for de tretti, og han sa: Dine er vi, David! Og med deg holder vi fred, du Isais sønn! Fred være med deg, og fred være med dine hjelpere! For din Gud hjelper deg. - Da tok David imot dem og satte dem til høvedsmenn i krigerflokken.[19] Av Manasse gikk noen over til David. Det hendte da han dro ut til strid mot Saul sammen med filistrene. Men han kom likevel ikke til å hjelpe dem. For filistrenes høvdinger hadde holdt råd og så sendt ham bort, idet de sa: Det vil koste oss våre hoder, om han nå går over til sin herre Saul.[20] Da han så dro til Siklag, gikk noen av Manasse over til ham. Det var Adna og Josabad og Jedial og Mikael og Josabad og Elihu og Silletai, høvedsmennene for de tusener som hørte til Manasse.

Salmenes 52:1-3
[1] Til sangmesteren. En læresalme. Av David,[2] da edomitten Doeg kom og fortalte Saul at David var kommet til Akimeleks hus.[3] Hvorfor roser du deg av ondskap, du mektige mann? Guds miskunnhet varer hele dagen.

Mika 3:8-10
[8] Men jeg, jeg er full av kraft ved Herrens Ånd og full av rett og styrke til å vitne for Jakob om hans overtredelse og for Israel om hans synd.[9] Hør dette, dere høvdinger over Jakobs hus og dere dommere for Israels hus, dere som avskyr retten og gjør kroket alt det som er bent,[10] dere som bygger Sion med blod og Jerusalem med urett!

Apostlenes Gjerninge 2:1-5
[1] Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.[2] Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.[3] Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.[4] Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.[5] Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.

Lukas 24:45-47
[45] Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene.[46] Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen,[47] og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

1 Johannes 2:19-27
[19] De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.[20] Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt.[21] Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten.[22] Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.[23] Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.[24] La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.[25] Og dette er løftet han ga oss: det evige liv.[26] Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere.[27] Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.