A A A A A

Kirke: [Tiende]


Matteus 5:17
Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

Matteus 6:21
For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være.

Matteus 23:23
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette burde gjøres, og det andre ikke forsømmes.

4 Mosebok 18:21
Men all tiende i Israel har jeg gitt Levis barn til arv, som lønn for den tjenesten de utfører, tjenesten ved sammenkomstens telt.

4 Mosebok 18:26
Du skal tale til levittene og si til dem: Når dere tar imot den tienden av Israels barn som jeg har sagt dere skal få av dem, som den arv dere skal ha, da skal dere gi Herren en gave av den - tiendedelen av tienden.

Romerne 2:29
Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

Romerne 12:1
Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.

Salomos Ordsprog 3:9-10
[9] Vis Herren ære med gaver av ditt gods og med førstegrøden av hele din avling![10] Så skal dine lagerhus fylles med overflod og dine pressekar flyte over av most.

2 Krønikebok 31:4-5
[4] Og kongen befalte folket som bodde i Jerusalem, at de skulle gi prestene og levittene deres del, så de kunne holde fast ved Herrens lov.[5] Da denne befalingen ble kjent, ga Israels barn førstegrøde i stor mengde, både av korn og most og olje og honning og av all annen grøde på marken. De kom med tiende av alt sammen i rikelig mengde.

5 Mosebok 12:5-6
[5] Men Herren deres Gud vil utvelge et sted blant alle deres stammer for å la sitt navn bo der. Dit skal dere søke, og dit skal du komme.[6] Dit skal dere føre deres brennoffer og deres slaktoffer og deres tiender og de gaver deres hender vil gi og deres løfteoffer og deres frivillige offer og det førstefødte av storfeet og av småfeet.

1 Mosebok 14:19-20
[19] Han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og jord.[20] Og lovet være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram ga ham tiende av alt.

1 Mosebok 28:20-22
[20] Og Jakob gjorde et løfte og sa: Dersom Gud vil være med meg og bevare meg på den veien jeg går, og vil gi meg brød å ete og klær til å kle meg med,[21] og jeg kommer tilbake til min fars hus i fred, så skal Herren være min Gud.[22] Denne steinen som jeg har reist til minnestein, skal være et Guds hus. Og av alt det du gir meg, vil jeg gi deg tiende.

Nehemias 10:35-37
[35] Vi vedtar også at vi år for år skal føre førstegrøden av vår jord og de første modne fruktene av alle trær til Herrens hus.[36] Og som det er foreskrevet i loven, skal vi føre de førstefødte av våre sønner og av vår buskap, det førstefødte av vårt storfe og vårt småfe, til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste i vår Guds hus.[37] Likeså vil vi bringe det første av vårt mel og våre hellige gaver av all slags frukt som vokser på trær, av most og olje, til prestene, til lagerrommene i vår Guds hus. Og tienden av vår jord skal vi bringe til levittene, og levittene skal selv innkreve tienden i alle de byene hvor vi driver åkerbruk.

Markus 12:41-44
[41] Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike ga mye.[42] Da kom det en fattig enke og la to skjerver - det er én øre.[43] Og han kalte til seg disiplene sine og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten.[44] For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.

3 Mosebok 27:30-34
[30] All landets tiende av jordens utsæd og av trærnes frukt hører Herren til. Den er helliget Herren.[31] Vil noen innløse noe av sin tiende, da skal han legge femtedelen til.[32] Og all tiende av storfe og av småfe, av alt det som går under gjeterstaven - hvert tiende dyr - skal være helliget Herren.[33] En skal ikke se etter om det er godt eller dårlig, og ikke bytte det. Dersom en bytter det, da skal både dyret og det som det byttes ut med, være hellig. Det skal ikke innløses.[34] Dette er de bud som Herren ga Moses på Sinai berg og bød ham å kunngjøre for Israels barn.

Malakias 3:8-12
[8] Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg? - Tienden og de hellige gaver.[9] Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere, hele folket.[10] Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål![11] Jeg vil true eter-gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud.[12] Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da skal deres land være et herlig land, sier Herren, hærskarenes Gud.

Romerne 3:21-31
[21] Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven,[22] det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell,[23] alle har syndet og mangler Guds herlighet.[24] Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.[25] Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort.[26] Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.[27] Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov.[28] For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.[29] Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud,[30] så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen.[31] Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.

Romerne 8:4
for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.