A A A A A

Liv: [Tap]


1 Korintierne 3:15
Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.

Apostlenes Gjerninge 27:21
Nå hadde de ikke fått mat i seg på lenge, og Paulus steg fram blant dem og sa: «Gode menn, dere skulle hørt på meg og ikke reist fra Kreta, så hadde dere vært spart for både ulykken og tapet.

Filippenserne 3:7-8
[7] Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap.[8] Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus

1 Korintierne 3:13-15
[13] skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.[14] Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn.[15] Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.

1 Mosebok 31:39
Jeg kom ikke til deg med dyr som var revet i hjel, men bar tapet selv. Var noe stjålet, krevde dere erstatning av meg, enten det var stjålet om dagen eller om natten.

Esaias 47:8
Og nå, hør dette, du som lever i overflod, som sitter i trygghet, som sier i ditt hjerte: «Jeg og ingen annen! Jeg skal ikke sitte som enke eller miste barn.»

Apenbaring 21:4
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Matteus 5:4
Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

Johannes 8:32
Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

1 Timoteus 3:15
Men hvis det trekker ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll.

1 Korintierne 15:55
Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Predikerens 9:5
De levende vet at de skal dø, men de døde vet ingen ting. De har ingen lønn i vente, for minnet om dem er glemt.

Johannes 6:54
Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Markus 6:3
Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og bor ikke søstrene hans her hos oss?» Og de ble forarget og avviste ham.

Johannes 14:1-3
[1] La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg![2] I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?[3] Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Johannes 5:28-29
[28] Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.[29] De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

Predikerens 12:7
når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

Romerne 14:8
Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.

Romerne 8:28
Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

1 Tessalonikerne 4:13-18
[13] Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp.[14] For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.[15] Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.[16] For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.[17] Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.[18] Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

Galaterne 1:19
Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror.

Malakias 1:11
Fra der sol går opp til der sol går ned, er mitt navn stort blant folkeslagene. Overalt blir det tent offerild og båret fram rene offer i mitt navn. For mitt navn er stort blant folkeslagene, sier HERREN over hærskarene.

1 Tessalonikerne 4:16
For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.

1 Mosebok 2:7
Da formet HERREN Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

Johannes 11:25
Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Salmenes 146:4
De utånder og blir til jord igjen, den dagen faller planene i grus.

Salmenes 115:17
De døde priser ikke HERREN, alle de som går ned til stillhetens land.

1 Korintierne 15:54
Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet.

2 Korintierne 5:8
Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren.

1 Tessalonikerne 4:13-14
[13] Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp.[14] For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.

Salmenes 23:4
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

2 Korintierne 5:10
For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.

Matteus 25:21
Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’

Romerne 6:23
Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Hebreerne 9:27
Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,

Johannes 3:3-5
[3] Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»[4] «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»[5] Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Hebreerne 12:14
Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.

Johannes 3:16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 11:11-13
[11] Da han hadde sagt dette, sa han til dem: «Vår venn Lasarus er sovnet, men jeg går og vekker ham.»[12] Da sa disiplene: «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.»[13] Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn.

Apostlenes Gjerninge 2:29
Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble gravlagt, og den dag i dag har vi graven hans hos oss.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)