A A A A A

God Karakter: [Selvkontroll]


1 Korintierne 9:25
Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner.

1 Korintierne 10:13
Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

1 Tessalonikerne ൫:൬
Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru!

2 Timoteus 1:7
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

Filippenserne ൪:൧൩
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Salomos Ordsprog ൧൬:൩൨
Bedre å være sen til vrede enn å være krigshelt, bedre å styre sitt sinn enn å innta en by.

Salomos Ordsprog 18:21
Tungen har makt over død og liv, de som gjerne bruker den, får smake frukten.

Salomos Ordsprog ൨൫:൨൮
Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn.

Titus ൧:൮
Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv.

Esaias ൫൫:൧൦-൧൧
[൧൦] For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise,[൧൧] slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

Romerne 12:1-2
[1] Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.[2] Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Filippenserne 4:8-9
[8] Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det![9] Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere.

Jakobs ൧:൧൯-൨൧
[൧൯] Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint.[൨൦] For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud.[൨൧] Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres.

1 Peters 5:6-8
[6] Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.[7] Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.[8] Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.

1 Korintierne 9:24-27
[24] Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den![25] Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner.[26] Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften.[27] Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort.

1 Korintierne ൬:൧൨-൨൦
[൧൨] Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.[൧൩] Maten er til for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen er ikke til for hor; den er for Herren, og Herren er for kroppen.[൧൪] Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp.[൧൫] Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje![൧൬] Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de én kropp? For det står: De to skal være én kropp.[൧൭] Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham.[൧൮] Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.[൧൯] Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.[൨൦] Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!

2 Peters ൧:൩-൧൧
[൩] Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt.[൪] Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden.[൫] Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt,[൬] innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt,[൭] gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle.[൮] For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus.[൯] Men den som mangler dette, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder.[൧൦] Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle.[൧൧] Da skal inngangen til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike stå vidåpen for dere.

Efeserne ൬:൧൦-൨൦
[൧൦] Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft![൧൧] Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.[൧൨] For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.[൧൩] Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.[൧൪] Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje,[൧൫] stå klar med fredens evangelium som sko på føttene.[൧൬] Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler.[൧൭] Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.[൧൮] Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,[൧൯] også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent,[൨൦] det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

Galaterne ൫:൧൩-൨൬
[൧൩] Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet.[൧൪] For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.[൧൫] Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp![൧൬] Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.[൧൭] For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.[൧൮] Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.[൧൯] Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser,[൨൦] avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser,[൨൧] misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.[൨൨] Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,[൨൩] ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven![൨൪] De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.[൨൫] Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.[൨൬] La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

Titus ൨:൧-൧൫
[൧] Men du skal undervise i samsvar med den sunne lære:[൨] Eldre menn skal være edruelige, verdige og forstandige og sunne i troen, kjærligheten og tålmodigheten.[൩] På samme måte skal eldre kvinner oppføre seg slik det sømmer seg for de hellige. De skal ikke fare med sladder eller være avhengige av mye vin, men være gode eksempler,[൪] så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn,[൫] leve forstandig og rent, ta ansvar for hjemmet og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.[൬] På samme måte skal du formane unge menn til å være forstandige[൭] i all sin ferd. Vær selv et forbilde i gode gjerninger! La undervisningen din være uforfalsket og båret fram med alvor,[൮] og la forkynnelsen din være sunn og uangripelig, så enhver motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om oss.[൯] Slavene skal du formane til å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette seg etter dem og ikke si imot.[൧൦] De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap, så de i ett og alt kan være til pryd for Guds, vår frelsers lære.[൧൧] For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.[൧൨] Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er,[൧൩] mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet.[൧൪] For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.[൧൫] Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på deg!

Jakobs ൩:൧-൧൮
[൧] Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom.[൨] Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme.[൩] Vi legger jo bissel i munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten.[൪] Ja, selv store skip, som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmannen vil.[൫] Slik er det også med tungen. Den er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ild kan sette den største skog i brann![൬] Også tungen er en ild, en verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete.[൭] Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.[൮] Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift.[൯] Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde.[൧൦] Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken![൧൧] Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde?[൧൨] Mine søsken, kan vel et fikentre bære oliven eller en vinstokk bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi friskt vann.[൧൩] Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.[൧൪] Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten.[൧൫] Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.[൧൬] For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt.[൧൭] Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri.[൧൮] Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og vokser fram for dem som skaper fred.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)