Instagram
English
A A A A A

Gud: [Treenighet]
1 Korintierne 8:6
Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

2 Korintierne 3:17
Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

2 Korintierne 13:14
Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde —

Kolossenserne 2:9
For i hans kropp bor hele guddomsfylden,

Esaias 9:6
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

Esaias 44:6
Så sier HERREN, kongen som løser ut Israel, HERREN over hærskarene: Jeg er den første, og jeg er den siste, det finnes ingen annen gud enn jeg.

Johannes 1:14
Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Johannes 10:30
Jeg og Far er ett.»

Lukas 1:35
Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Matteus 1:23
Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel — det betyr: Gud med oss.

Matteus ౨౮:౧౯
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn

Matteus 3:16-17
[16] Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.[17] Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Romerne 14:17-18
[17] For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd.[18] Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker.

Lukas 3:21-22
[21] Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg,[22] Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

1 Mosebok 1:1-2
[1] I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.[2] Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.

Johannes 5:7-8
[7] Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»[8] Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»

1 Peters 1:1-2
[1] Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia,[2] de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!

2 Korintierne 1:21-22
[21] Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss.[22] Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.

1 Korintierne 12:4-6
[4] Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.[5] Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.[6] Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.

Efeserne 4:4-6
[4] én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,[5] én Herre, én tro, én dåp,[6] én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

Kolossenserne 1:15-17
[15] Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.[16] For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter — alt er skapt ved ham og til ham.[17] Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

Johannes 14:9-11
[9] Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’?[10] Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger.[11] Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Filippenserne 2:5-8
[5] La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus![6] Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik,[7] men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske,[8] fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Johannes 10:30-36
[30] Jeg og Far er ett.»[31] Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham.[32] Jesus sa til dem: «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?»[33] Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud.»[34] Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt: ‘ Dere er guder ’?[35] De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft.[36] Hvorfor sier dere da om ham som Far har helliget og sendt til verden: ‘Du spotter Gud’ når han sier: ‘Jeg er Guds Sønn’?

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)