A A A A A

Ytterligere: [Alkohol]


1 Peters 4:3
For det er nok at de i den framfarne livstid hev gjort det som heidningarne vil, med di de ferdast i used, lyster, fullskap, svir, drykk og usømeleg avgudsdyrking;

1 Timoteus 5:23
Drikk ikkje lenger berre vatn, men nøyt lite grand vin for magen din og dine jamlege sjukdomar!

Predikerens 9:7
So et då ditt brød med gleda, og drikk med godt mod din vin! For Gud hev longe godkjent di gjerning.

Efeserne 5:18
Og fyll dykk ikkje med vin, som det er skamløysa i, men vert fyllte med Anden,

Salomos Ordsprog 20:1
Vinen er ein spottar, rusdrykken ein ståkar, ingen som tumlar av honom, er vis.

Salomos Ordsprog 23:31
Sjå ikkje på vinen kor han raudnar, kor vænt han smiler i staupet! lett renn han ned.

Romerne 13:13
Lat oss ferdasta sømeleg som um dagen, ikkje i svir og drykk, ikkje i utukt og lauslivnad, ikkje i kiv og ovund,

Salomos Ordsprog 31:4-5
[4] Ei sømer det seg, Lemuel, for kongar, ei kongar sømer det seg å drikka vin, og ei for hovdingar å spyrja etter rusdrykk.[5] For drikk han, vil han gløyma kva som lov er, og venda retten fyre alle arminger.

Salmenes 104:14-15
[14] Gras let han gro for feet, og vokstrar til gagn for folk til å få brød fram or jordi,[15] og vin som gled menneskjehjarta, til å lata andlitet skina av olje, og avla brød som styrkjer menneskjehjarta.

1 Korintierne 10:23-24
[23] Alt hev eg lov til, men ikkje alt gagnar. Alt hev eg lov til, men ikkje alt uppbyggjer.[24] Ingen søkje bate for seg sjølv, men det som batar den andre!

Esaias 62:8-9
[8] Herren hev svore ved si høgre hand og ved sin velduge arm: Eg skal ikkje lenger gjeva ditt korn til føda for fiendarn’ dine, og ei skal utlendingar drikka di saft, som du hev havt møda med;[9] nei, dei som hausta, skal eta og prisa Herren, og dei som sankar druvorne, skal drikka i mine heilage tun.

Galaterne 5:19-21
[19] Men kjøtsens gjerningar er openberre, slike som: Utukt, ureinskap, lauslivnad,[20] avgudsdyrking, trolldom, fiendskap, kiv, ovund, vreide, stridssykja, tvidrag, sundringar,[21] misunning, mord, drykk, svir og meir slikt; um dette segjer eg dykk fyreåt, likesom eg fyrr hev sagt, at dei som fer med slikt, skal ikkje erva Guds rike.

1 Korintierne 9:19-23
[19] For endå eg er fri for alle, hev eg då gjort meg sjølv til tenar for alle, so eg kann vinna dei fleste.[20] Og eg hev vorte som ein jøde for jødarne, so eg kann vinna jødar; for deim under lovi, som eg var under lovi - endå eg ikkje er under lovi - so eg kann vinna deim som er under lovi;[21] for deim som er utan lov, som om eg var utan lov - endå eg ikkje er lovlaus for Gud, men lovbunden for Kristus - so eg kann vinna dei som er utan lov.[22] For dei veike hev eg vorte veik, so eg kann vinna dei veike; for dei alle hev eg vorte alt, for at eg i alle høve skal kunna frelsa nokre.[23] Men alt gjer eg for evangeliet skuld, for at eg skal få lut i det.

Romerne 14:15-21
[15] Fær bror din sorg for din mat skuld, so fer du ikkje lenger fram i kjærleik; før ikkje med din mat honom i fortaping som Kristus døydde for![16] Lat då ikkje det gode de hev, verta til spott![17] For Guds rike er ikkje eting og drikking, men rettferd og fred og gleda i den Heilage Ande;[18] for den som tener Kristus i det, han er hugnadleg for Gud og tekkjeleg for menneskje.[19] Lat oss difor trå etter det som tener til fred og til uppbyggjing innbyrdes.[20] Riv ikkje ned Guds verk for mat skuld! Alt er vel reint, men det er vondt for det menneskje som et med samvitsagg.[21] Det er godt å ikkje eta kjøt eller drikka vin eller gjera noko som bror din støyter seg på.

Johannes 2:3-11
[3] Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino".[4] E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora".[5] La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà".[6] Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili.[7] E Gesù disse loro: "Riempite d`acqua le giare"; e le riempirono fino all`orlo.[8] Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono.[9] E come ebbe assaggiato l`acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l`acqua), chiamò lo sposo[10] e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono".[11] Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Italian Bible CEI 1971
Public Domain: CEI 1971