A A A A A

Liv: [Adopsjon]


1 Samuels 1:27
Denne gutt var det jeg bad om, og Herren har gitt mig det jeg bad ham om.

2 Korintierne 6:18
og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.

5 Mosebok 10:18
som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham føde og klær.

Hoseas 14:3
Kom med [ydmyke] ord og vend om til Herren! Si til ham: Forlat all misgjerning og ta imot det gode vi kan yde - la oss betale med okser, med våre leber!

Esaias 40:31
Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

Jakobs 1:27
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden.

Jeremias 29:11
For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.

Matteus 25:40
Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.

Salomos Ordsprog 13:12
Langvarig venting gjør hjertet sykt, men et opfylt ønske er et livsens tre.

Salmenes 82:3
Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!

Salmenes 146:9
Herren bevarer de fremmede; farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.

Salmenes 68:5-6
[5] Syng for Gud, lovsyng hans navn, gjør vei for ham som farer frem på de øde marker, Herren er hans navn, og juble for hans åsyn![6] Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig.

Salomos Ordsprog 31:8-9
[8] Oplat din munn for den stumme, for alle deres sak som er nær ved å forgå![9] Oplat din munn, døm rettferdig og hjelp armingen og den fattige til hans rett!

Johannes 1:12-13
[12] Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;[13] og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Galaterne 4:4-5
[4] men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,[5] forat han skulde kjøpe dem fri som var under loven, forat vi skulde få barnekår.

Romerne 8:14-17
[14] For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.[15] I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader![16] Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn;[17] men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

Salmenes 10:14-18
[14] Du har sett det; for du skuer nød og sorg for å legge dem i din hånd; til dig overgir den elendige sin sak, du er den farløses hjelper.[15] Sønderbryt den ugudeliges arm, og hjemsøk den ondes ugudelighet, så du ikke mere finner den![16] Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land![17] De saktmodiges begjæring hører du, Herre! Du styrker deres hjerte, du vender ditt øre til[18] for å dømme i den farløses og undertryktes sak. Ikke skal mennesket, som er av jorden, lenger vedbli å volde redsel.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930