A A A A A

Liv: [Dyr]


1 Mosebok 1:21
Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører sig, som det vrimler av i vannet, hvert efter sitt slag, og alle vingede fugler, hver efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.

1 Mosebok 1:30
Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører sig på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det blev så.

Jakobs 3:7
For all natur, både i dyr og i fugler, både i ormer og i sjødyr, temmes og er blitt temmet av den menneskelige natur;

Jeremias 8:7
Endog storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme; men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.

Jobs 35:11
han som gir oss forstand fremfor jordens dyr og gjør oss vise fremfor himmelens fugler?

Lukas 3:6
og alt kjød skal se Guds frelse.

Lukas 12:24
Gi akt på ravnene: de hverken sår eller høster, de har ikke matbod eller lade, og Gud før dem allikevel. Hvor meget mere er ikke I enn fuglene!

Matteus 6:26
Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke I meget mere enn de?

Salomos Ordsprog 12:10
Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men den ugudeliges hjerte er hårdt.

Salmenes 104:21
De unge løver brøler efter rov, for å kreve sin føde av Gud.

1 Mosebok 2:19-20
[19] Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for å se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, så skulde den hete.[20] Så gav mennesket navn til alt feet og fuglene under himmelen og alle ville dyr; men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like.

1 Mosebok 9:2-3
[2] Og frykt og redsel for eder skal være over alle dyr på jorden og over alle fugler under himmelen, over alt det som rører sig på jorden, og over alle fiskene i havet; i eders hånd er de gitt.[3] Alt det som rører sig og lever, skal I ha til føde; likesom jeg gav eder de grønne urter, gir jeg eder alt dette.

1 Mosebok 1:24-28
[24] Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev så.[25] Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.[26] Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.[27] Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.[28] Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden!

Salomos Ordsprog 6:6-8
[6] Gå til mauren, du late, se dens ferd og bli vis![7] Enda den ikke har nogen fyrste, foged eller herre,[8] sørger den dog om sommeren for sitt livsophold og sanker om høsten sin føde.

Salmenes 8:6-9
[6] Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.[7] Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,[8] får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,[9] himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.

Jobs 12:7-10
[7] Men spør du dyrene, de skal lære dig, og himmelens fugler, de skal si dig det,[8] eller tal til jorden, og den skal lære dig, og havets fisker skal fortelle dig det.[9] Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det,[10] han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd?

Esaias 11:6-9
[6] Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet skal holde sig sammen, og en liten gutt skal drive dem.[7] Ku og bjørn skal beite sammen, deres unger skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm som oksen.[8] Diebarnet skal leke ved huggormens hule, og over basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd.[9] Ingen skal gjøre noget ondt og ingen ødelegge noget på hele mitt hellige berg; for jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn.

Predikerens 3:18-21
[18] Jeg sa i mitt hjerte: Dette skjer for menneskenes barns skyld, forat Gud kan prøve dem, og forat de kan se at de i sig selv ikke er annet enn dyr;[19] for det går menneskenes barn som det går dyrene; den samme skjebne rammer dem; som den ene dør, så dør den andre, og en livsånde har de alle; mennesket har ikke noget fortrin fremfor dyret; for alt er tomhet.[20] De farer alle til ett sted; de er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet.[21] Hvem vet om menneskenes ånd stiger op, og om dyrets ånd farer ned til jorden?

Salmenes 148:7-12
[7] Lov Herren fra jorden, I store sjødyr og alle vanndyp,[8] ild og hagl, sne og damp, stormvind, som setter hans ord i verk,[9] I fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer,[10] I ville dyr og alt fe, krypdyr og vingede fugler,[11] I jordens konger og alle folk, fyrster og alle jordens dommere,[12] unge menn og jomfruer, gamle sammen med unge!

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930