A A A A A

God Karakter: [Avholdenhet ]


2 Korintierne 12:21
at når jeg kommer, skal min Gud atter ydmyke mig hos eder, og jeg skal komme til å sørge over mange av dem som før har syndet og ikke har omvendt sig fra den urenhet og utukt og skamløshet som de har drevet.

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Apostlenes Gjerninge 15:20
men skrive til dem at de skal avholde sig fra avgudenes urenhet og fra hor og fra det som er kvalt, og fra blod.

Kolossenserne 3:5
Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;

Efeserne 5:3
Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige,

Galaterne 5:19
Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,

1 Korintierne 6:18-19
[18] Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.[19] Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

1 Korintierne 7:2
men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.

1 Korintierne 10:13
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

1 Peters 2:11
I elskede! jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen,

Hebreerne 13:4
Ekteskapet være i akt og ære hos alle, og ektesengen usmittet! for horkarler og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

Judas 1:7
likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.

Matteus 5:8
Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.

Salomos Ordsprog 31:30
Ynde sviker, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, hun skal prises.

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

Romerne 13:13
La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind,

1 Tessalonikerne 4:3-4
[3] For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor;[4] at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære,

Galaterne 5:19-21
[19] Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,[20] avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,[21] misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.

1 Mosebok 39:7-10
[7] Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig![8] Men han vilde ikke og sa til sin herres hustru: Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender;[9] han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?[10] Som hun nu dag efter dag talte til Josef, og han ikke føide henne i å ligge hos henne og være sammen med henne,

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930