A A A A A

Gud: [Kom som du er]


Matteus 11:27-30
[27] Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner nogen Faderen, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.[28] Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile![29] Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler.[30] For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Johannes 6:63-65
[63] Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv.[64] Men det er nogen av eder som ikke tror. For Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulde forråde ham.[65] Og han sa: Det var derfor jeg sa eder at ingen kan komme til mig uten at det er gitt ham av Faderen.

Matteus 11:28
Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Esaias 1:18
Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Esaias 55:1-3
[1] Nu vel, alle I som tørster, kom til vannene, og I som ingen penger har! Kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk![2] Hvorfor veier I ut penger for det som ikke er brød, og eders fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på mig! Så skal I ete det gode, og eders sjel glede sig ved de fete retter.[3] Bøi eders øre hit og kom til mig! Hør! Så skal eders sjel leve; og jeg vil oprette en evig pakt med eder, gi eder Davids rike nåde, den visse.

Matteus 15:7-9
[7] I hyklere! rett spådde Esaias om eder da han sa:[8] Dette folk ærer mig med lebene; men deres hjerte er langt borte fra mig;[9] men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.

Markus 10:13-16
[13] Og de bar små barn til ham, forat han skulde røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem.[14] Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til.[15] Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det.[16] Og han tok dem i favn og la sine hender på dem og velsignet dem.

Jakobs 4:6-8
[6] Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.[7] Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;[8] hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

2 Korintierne 5:17
Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Romerne 12:1-2
[1] Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -[2] og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Hebreerne 12:1
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

3 Mosebok 25:44
Men vil du få dig en træl eller en trælkvinne, da skal I kjøpe dem av de hedningefolk som bor omkring eder,

Salmenes 32:8-10
[8] Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.[9] Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.[10] Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet.

Esaias 29:13
Og Herren sier: Fordi dette folk holder sig nær til mig med sin munn og ærer mig med sine leber, men holder sitt hjerte langt borte fra mig, og deres frykt for mig er et menneskebud som de har lært,

Johannes 5:40
og I vil ikke komme til mig for å få liv.

Johannes 6:44-45
[44] Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag.[45] Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig.

Johannes 7:37-39
[37] Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke![38] Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann.[39] Dette sa han om den Ånd som de skulde få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.

Hebreerne 4:14-16
[14] Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.[15] For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.[16] La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Apenbaring 22:16-17
[16] Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vidne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.[17] Og Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det, si: Kom! og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt!

Johannes 6:37
Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut;

Apenbaring 22:17
Og Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det, si: Kom! og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt!

Esaias १३:६-८
[६] Skrik og jamre eder! For Herrens dag er nær; den kommer som en ødeleggelse fra den Allmektige.[७] Derfor blir alle hender slappe og hvert menneskehjerte smelter.[८] Og de forferdes; veer og smerter griper dem, som den fødende kvinne vrir de sig; fulle av redsel ser de på hverandre, deres ansikter blusser som ildsluer.

Apenbaring १२:९
Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham.

Filippenserne 1:6
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Apenbaring 21:4
og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.

Hebreerne 10:19-22
[19] Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen,[20] som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,[21] og da vi har en stor prest over Guds hus,[22] så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;

Joel 2:32
Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av undkomne, således som Herren har sagt, og blandt de undslopne skal de være som Herren kaller.

Salmenes 104:9
En grense satte du, som de ikke skal overskride; de skal ikke vende tilbake for å dekke jorden.

1 Mosebok 6:12
Og Gud så på jorden, og se, den var fordervet; for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden.

1 Mosebok 8:9
Men duen fant ikke noget hvilested for sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det stod vann over hele jorden. Da rakte han ut sin hånd og tok den inn til sig i arken.

1 Mosebok 9:11
Jeg opretter min pakt med eder, og aldri mere skal alt kjød utryddes ved vannflom, og aldri mere skal der komme en vannflom som ødelegger jorden.

1 Mosebok 7:20
Femten alen høit steg vannet over fjellene, så de skjultes.

1 Mosebok 8:5
Og vannet tok mere og mere av inntil den tiende måned; i den tiende måned, på den første dag i måneden, kom fjelltoppene til syne.

Salomos Ordsprog 31:30
Ynde sviker, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, hun skal prises.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930