A A A A A

Kirke: [Diakoner]


1 Timoteus 3:1-13
[1] Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.[2] Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,[3] ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men saktmodig, ikke stridslysten, ikke pengekjær,[4] en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet[5] - men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? -[6] ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.[7] Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.[8] Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning,[9] sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet.[10] Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.[11] Likeså skal kvinnene være verdige, ikke baktalende, edruelige, tro i alle ting.[12] Menighets-tjenerne skal være hver én kvinnes mann og styre vel sine barn og sine egne hus.[13] For de som har vært gode menighets-tjenere, vinner sig et godt stade og megen frimodighet i troen på Kristus Jesus.

Filippenserne 1:1
Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere - til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, tillikemed tilsynsmenn og menighetstjenere:

Apostlenes Gjerninge 6:1-7
[1] I disse dager da disiplenes tall øket, gav de gresktalende jøder sig til å knurre mot hebreerne over at deres enker blev satt til side ved den daglige utdeling.[2] Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen og sa: Det er ikke tilbørlig at vi forlater Guds ord og gjør tjeneste ved bordene;[3] utse derfor iblandt eder, brødre, syv menn som har godt vidnesbyrd, fulle av Ånd og visdom! dem vil vi innsette til å røkte dette hverv;[4] vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.[5] Dette ord syntes hele skaren godt om, og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en tilhenger av jødenes tro, fra Antiokia;[6] dem stilte de frem for apostlene, og disse bad og la sine hender på dem.[7] Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.

Romerne 16:1
Jeg anbefaler eder Føbe, vår søster, som er menighets-tjenerinne i Kenkreæ,

Titus 1:7
For en tilsynsmann skal være ulastelig som en Guds husholder, ikke selvgod, ikke vredladen, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten efter ussel vinning,

Apostlenes Gjerninge 6:3
utse derfor iblandt eder, brødre, syv menn som har godt vidnesbyrd, fulle av Ånd og visdom! dem vil vi innsette til å røkte dette hverv;

Johannes 8:32
og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Efeserne 4:11
Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere,

Apostlenes Gjerninge 20:28
Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!

Johannes 6:54
Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag;

Markus 6:3
Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon, og er ikke hans søstre her hos oss? Og de tok anstøt av ham.

1 Korintierne 12:28
Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

Galaterne 1:19
men nogen annen av apostlene så jeg ikke, uten Jakob, Herrens bror.

Malakias 1:11
For fra solens opgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blandt hedningefolkene, og på hvert sted skal det brennes røkelse og bæres frem offergaver for mitt navn, rene offergaver; for mitt navn skal bli stort blandt folkene, sier Herren, hærskarenes Gud.

Hebreerne 13:17
Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn.

Johannes 3:3-5
[3] Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.[4] Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?[5] Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Hebreerne 12:14
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Apostlenes Gjerninge 6:4
vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.

1 Timoteus 3:1-7
[1] Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.[2] Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,[3] ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men saktmodig, ikke stridslysten, ikke pengekjær,[4] en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet[5] - men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? -[6] ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.[7] Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.

1 Timoteus 2:12
men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.

Apostlenes Gjerninge 14:23
Og efterat de hadde valgt eldste for dem i hver menighet, overgav de dem med bønn og faste til den Herre som de hadde satt sin tro til.

1 Timoteus 5:17
De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og lære.

Hebreerne 13:7
Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!

Titus 1:8
men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende,

1 Peters 5:2
Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte,

Titus 1:6
om nogen er ulastelig, én kvinnes mann, og har troende barn som ikke har ondt ord på sig for ryggesløshet eller er gjenstridige.

1 Timoteus 5:22
Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Titus 1:5
Derfor lot jeg dig bli efter på Kreta at du skulde sette det i rette skikk som ennu stod tilbake, og innsette eldste i hver by, således som jeg foreskrev dig,

Galaterne 4:19
Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930