A A A A A

Engler og Demoner: [Demoner]


1 Johannes 4:4
I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.

1 Timoteus 4:1
Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer

2 Korintierne 2:11
for ikke er vi uvitende om hans tanker.

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Jakobs 2:19
Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver.

Jobs 4:15
Og en ånd fór forbi mitt åsyn; hårene på mitt legeme reiste sig.

Matteus 8:31
og de onde ånder bad ham: Dersom du driver oss ut, da gi oss lov til å fare inn i svinehjorden!

Matteus 12:45
Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde slekt.

Lukas 8:30
Men Jesus spurte ham: Hvad er ditt navn? Han svarte: Legion! For mange onde ånder var faret i ham.

Apenbaring 20:10
Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.

1 Korintierne 10:20-21
[20] Nei, men at det de ofrer, det ofrer de til onde ånder og ikke til Gud; men jeg vil ikke at I skal komme i samfund med de onde ånder.[21] I kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk; I kan ikke ha del I Herrens bord og i onde ånders bord.

Salmenes 106:37-38
[37] og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene.[38] og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod, som de ofret til Kana'ans avguder, og landet blev vanhelliget ved blod.

Jobs 1:20-21
[20] Da reiste Job sig og sønderrev sin kappe og klipte håret av sitt hode og kastet sig ned på jorden og tilbad[21] og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet!

Efeserne 6:10-12
[10] For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft![11] Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;[12] for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Esaias 14:12-15
[12] Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag![13] Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige op, høit over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord,[14] jeg vil stige op over skyenes topper, jeg vil gjøre mig lik den Høieste.[15] Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn.

Apostlenes Gjerninge 19:13-16
[13] Men også nogen av de jødiske ånde-manere som fór omkring, tok sig fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder, og sa: Jeg maner eder ved den Jesus som Paulus forkynner.[14] Det var nogen sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, syv i tallet, som gjorde dette.[15] Men den onde ånd svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om; men I, hvem er I?[16] Og mannen som den onde ånd var i, sprang inn på dem og vant på dem begge to og overmannet dem, så at de måtte fly nakne og sårede ut av huset.

2 Peters 2:4-10
[4] For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets huler i varetekt til dom,[5] og ikke sparte den gamle verden, men opholdt rettferdighetens forkynner Noah selv åttende, dengang han førte vannflommen over en verden av ugudelige,[6] og la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til et forbillede på de ugudelige i fremtiden,[7] og fridde ut den rettferdige Lot, som plagedes ved de ugudeliges skamløse ferd[8] - for den rettferdige som bodde blandt dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte -[9] så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,[10] aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme. De selvgode vågehalser! De skjelver ikke for å spotte de høie makter,

Apenbaring 9:1-7
[1] Og den femte engel blåste i basun, og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden, og nøkkelen til avgrunnens brønn blev gitt den.[2] Og den åpnet avgrunnens brønn, og en røk steg op av brønnen som røken av en stor ovn, og solen og luften blev formørket av røken fra brønnen.[3] Og ut av røken kom det gresshopper over jorden, og det blev gitt dem makt, slik som skorpionene på jorden har,[4] og det blev sagt til dem at de ikke skulde skade gresset på jorden, heller ikke noget grønt, heller ikke noget tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds segl i sine panner.[5] Og det blev gitt dem at de ikke skulde drepe dem, men pine dem i fem måneder, og pinen de voldte, var som pinen av en skorpion når den stikker et menneske.[6] Og i de dager skal menneskene søke døden og ikke finne den, og stunde efter å få dø, og døden skal fly fra dem.[7] Og gresshoppenes skikkelse var lik hester, rustet til krig, og på deres hoder var det likesom kroner som så ut som gull, og deres åsyn var som menneskers åsyn.

Markus 1:21-27
[21] Og de gikk inn i Kapernaum, og straks på sabbaten gikk han inn i synagogen og lærte.[22] Og de var slått av forundring over hans lære; for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde.[23] Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han ropte:[24] Hvad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige![25] Og Jesus truet den og sa: Ti og far ut av ham![26] Og den urene ånd slet i ham og skrek med høi røst og fór ut av ham.[27] Og de blev alle forferdet, så de spurte hverandre: Hvad er dette? En ny lære! Med myndighet byder han endog de urene ånder, og de er ham lydige!

Matteus 7:14-20
[14] for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.[15] Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver![16] Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?[17] Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter.[18] Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter.[19] Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.[20] Derfor skal I kjenne dem av deres frukter.

Lukas 4:31-41
[31] Og han kom ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem på sabbaten,[32] og de var slått av forundring over hans lære; for hans tale var med myndighet.[33] Og i synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høi røst:[34] Å, hvad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige![35] Og Jesus truet den og sa: Ti, og far ut av ham! Og den onde ånd kastet ham ned midt iblandt dem og fór ut av ham uten å skade ham.[36] Og redsel kom over alle, og de talte med hverandre og sa: Hvad er dette for et ord? for med myndighet og makt byder han de urene ånder, og de farer ut![37] Og rykte om ham kom ut til hvert sted i landet deromkring.[38] Og han stod op og forlot synagogen, og gikk inn i Simons hus. Men Simons svigermor lå i sterk feber, og de bad ham hjelpe henne.[39] Og han stod over henne og truet feberen, og den forlot henne; og straks stod hun op og tjente dem.[40] Men da solen gikk ned, kom alle som hadde syke som led av forskjellige sykdommer, og førte dem til ham; og han la sine hender på hver især av dem og helbredet dem.[41] Også onde ånder fór ut av mange, og de ropte: Du er Guds Sønn! Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, fordi de visste at han var Messias.

Efeserne 6:1-18
[1] I barn! vær lydige mot eders foreldre i Herren! for dette er rett.[2] Hedre din far og din mor - dette er det første bud med løfte -[3] forat det må gå dig vel, og du må lenge leve i landet.[4] Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning![5] I tjenere! vær lydige mot eders herrer efter kjødet, med frykt og beven, i eders hjertes enfold, som mot Kristus,[6] ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet[7] og med villig hu tjener som for Herren og ikke som for mennesker,[8] da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.[9] Og I herrer! gjør likeså mot dem, så I lar være å true, da I vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk.[10] For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft![11] Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;[12] for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.[13] Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.[14] Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,[15] Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir,[16] og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler,[17] og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,[18] idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930