A A A A A

Ytterligere: [Overflod]


1 Timoteus 5:8
Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

2 Korintierne 9:8
Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,

5 Mosebok 29:12
forat du skal gå inn i pakten med Herren din Gud og i eds-sambåndet med ham, det som Herren din Gud gjør med dig idag;

Efeserne 3:20
Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

2 Mosebok 34:6
Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;

Jakobs 1:17
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Johannes 10:10
Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Lukas 6:38
gi, så skal eder gis! et godt, stoppet, rystet, overfylt mål skal gis eder i fanget; for med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.

Lukas 6:45
Et godt menneske bærer det gode frem av sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske bærer det onde frem av sitt onde forråd; for hvad hjertet flyter over av, det taler hans munn.

Matteus 6:33
Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

Filippenserne 4:19
Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Salomos Ordsprog 3:5-10
[5] Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand![6] Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.[7] Vær ikke vis i egne øine, frykt Herren og vik fra det onde![8] Det skal være lægedom for din kropp og gi ny styrke til dine ben.[9] Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling![10] Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most.

Salmenes 23:5
Du dekker bord for mig like for mine fienders øine, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over.

Salmenes 36:8
Hvor kostelig er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge.

Salmenes 37:11
Men de saktmodige skal arve landet og glede sig ved megen fred.

Salmenes 65:11
Du vannet dens furer, senket dens plogland; du bløtte den med regnskurer, velsignet dens grøde.

Salmenes 72:16
Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset på jorden.

Romerne 15:13
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft!

Salmenes 66:8-12
[8] I folkeslag, lov vår Gud og forkynn hans pris med høi røst,[9] han som holdt vår sjel i live og ikke lot vår fot vakle![10] For du prøvde oss, Gud, du renset oss, likesom de renser sølv.[11] Du førte oss inn i et garn, du la en trykkende byrde på våre lender.[12] Du lot mennesker fare frem over vårt hode; vi kom i ild og i vann. Men du førte oss ut til vederkvegelse.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930