A A A A A

Ytterligere: [Alkohol]


1 Peters 4:3
For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;

1 Timoteus 5:23
Drikk ikke lenger bare vann, men nyt litt vin for din mave og dine jevnlige sykdommer.

Predikerens 9:7
Så et da ditt brød med glede og drikk vel til mote din vin! For Gud har for lenge siden godkjent det du gjør.

Efeserne 5:18
Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden,

Salomos Ordsprog 20:1
Vinen er en spotter, sterk drikk volder støi, og hver den som raver av den, blir ikke vis.

Salomos Ordsprog 23:31
Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i begeret, hvor lett den går ned!

Romerne 13:13
La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind,

Salomos Ordsprog 31:4-5
[4] Det sømmer sig ikke for konger, Lemuel, det sømmer sig ikke for konger å drikke vin, heller ikke for fyrster å drikke sterk drikk,[5] forat de ikke skal drikke og glemme hvad der er lov, og forvende retten for alle arminger.

Salmenes 104:14-15
[14] Han lar gress gro for feet og urter til menneskets tjeneste, til å få brød frem av jorden.[15] Og vin gleder menneskets hjerte, så den gjør åsynet mer skinnende enn olje, og brød styrker menneskets hjerte.

1 Korintierne 10:23-24
[23] Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner; jeg har lov til alt, men ikke alt opbygger.[24] Ingen søke sitt eget, men enhver søke den annens beste!

Esaias 62:8-9
[8] Herren har svoret ved sin høire hånd og ved sin veldige arm: Jeg vil ikke mere gi dine fiender ditt korn å ete, heller ikke skal fremmede drikke din most, som du har hatt møie med;[9] men de som høster kornet, skal ete det og prise Herren, og de som innsamler mosten, skal drikke den i min helligdoms forgårder.

Galaterne 5:19-21
[19] Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,[20] avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,[21] misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.

1 Korintierne 9:19-23
[19] For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste,[20] og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for dem som er under loven, som en som er under loven - om jeg enn ikke selv er under loven - for å vinne dem som er under loven;[21] for dem som er uten lov, er jeg blitt som en som er uten lov - om jeg enn ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus - for å vinne dem som er uten lov;[22] for de skrøpelige er jeg blitt skrøpelig, for å vinne de skrøpelige; for dem alle er jeg blitt alt, for i alle tilfelle å frelse nogen.[23] Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, forat også jeg kan få del i det.

Romerne 14:15-21
[15] For dersom det voldes din bror sorg ved din mat, da vandrer du ikke lenger i kjærlighet; før ikke ved din mat den i fortapelse som Kristus er død for![16] La da ikke eders gode bli spottet![17] Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;[18] for den som heri tjener Kristus, han er velbehagelig for Gud og tekkelig for mennesker.[19] La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse![20] Nedbryt ikke Guds verk for mats skyld! Alt er vel rent, men det er ondt for det menneske som eter med samvittighets-anstøt;[21] det er godt ikke å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noget som din bror støter sig ved.

Johannes 2:3-11
[3] Og da det blev mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin.[4] Jesus sa til henne: Hvad har jeg med dig å gjøre, kvinne? Min time er ennu ikke kommet.[5] Hans mor sa til tjenerne: Hvad han sier eder, det skal I gjøre.[6] Nu stod der, efter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av sten, hvert på to eller tre anker.[7] Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen.[8] Så sa han til dem: Øs nu op og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham.[9] Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra - men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det - da kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham:[10] Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nu.[11] Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930