A A A A A

पाप: [धर्मत्यागी]


२ थिस्सलोनिकी २:३
ओच्‍छे एनीगदेदा खालैसेन तिगै ताम लसी फसब थालगै। तिग्‍दा भिसम पाप गे लबादेन नाश ततोःबा म्‍हि खसी परमेश्‍वरदा ल्‍हानान बिरोध आलतेधोना प्रभु फेप्‍खबा धुइ आख।

१ तिमोथी ४:१
लिच्‍छा खबा धुइरी फट्टा आत्‍मादेन म्‍हङ म्‍हुङला ताम ङ्‌यान्‍सी कोइ कोइ म्‍हिसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्रस्‍टन सुङ्बा मुला।

हिब्रू ३:१२
ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, होशियार तसी चिउ। एनीगदे न्‍हङरी खालैनोन विश्‍वास आलबा पापी सेम थोसी छोन्‍बो परमेश्‍वरदा थाख्‍लागो।

लूका ८:१३
थेह्रङ् लसीन युङबाला घह्रङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन ज्‍यबा म्‍हन्‍सी विश्‍वास मी लला। तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा तिगै धिन लिच्‍छा थेनीगदेदा तबा दुखसे लमा थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला।

हिब्रू ६:४-६
[४] तिग विश्‍वास ख्‍लासी निबागदेदा दोःसी भसी परमेश्‍वरपट्टि दोःपुङ्‌बारी खम्‍ला? आखम। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ङाच्‍छा तिरेम परमेश्‍वरला य्‍हाल याङ्सी स्‍वर्गला मोलमदेन परमेश्‍वरला आत्‍माएनोन याङ्बा मुला।[५] थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचनएनोन था याङ्बा मुला ओच्‍छे खबा धुइला बारेरी परमेश्‍वरसे लबा शक्तिशाली गेगदेएनोन म्राङ्सी जिन्‍बा मुला।[६] थे जम्‍मान ताम था तसीनोन विश्‍वास लबा ख्‍लासी न्‍होङ्‌सी निबा म्‍हिगदेदा दोःसी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःपुङ्‌बारी खम्‍नोन आखम। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला झादा दोःसीनोन क्रुसरी टाँगब लसी जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी येशूला बेइज्‍जत लला।

२ पत्रुस २:२०-२२
[२०] तर चुदे खालै म्‍हिसे य्‍हाङला प्रभु थार्बा पिन्‍बा येशू ख्रीष्‍टदा ङोसेसी जम्‍बुलिङला नइबा तामगदेग्‍याम फेसी जिन्‍सीनोन दोःसी थेनोन नइबा तामरी फसब तजी भिसम थेनीगदेला गति ङाच्‍छाला भन्‍दा झन आज्‍यबा तला।[२१] परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम अन्‍छार भ्रतोःला भिबा ताम था याङ्सीनोन थे ताम ख्‍लाबा म्‍हिसे मी बरु परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोःसी भ्रतोःला भिबा ताम खाइमै था आयाङ्बा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा।[२२] थेनीगदे चा “नगीसे ह्राङसेन रुइसी दोःसी ह्राङसेन चमुला” भिबादेन “ढ्‍वादा जतिन नुहाब लसै दोःसी हिलोरी क्‍याल्‍मुला” भिबा सत्‍य उखानसे पाङ्बा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना।

हिब्रू १०:२६-२९
[२६] तिग्‍दा भिसम सत्‍य ताम था याङ्सीनोन चुदे दोःसी पाप लबाला लबान लजी भिसम य्‍हाङसे लबा पापला दोष मेटब लबारी अर्गु खजिबै बलिदान आरे।[२७] तर थेह्रङ्बा पाप लबागदे चा परमेश्‍वरला शत्रुगदेदा नाश लबा ल्‍हानान घ्रेन मेदेन परमेश्‍वरसे पिन्‍बा लोङ्‌बा खबा सजाय भ्रान्‍सी चितोःबा जे मुला।[२८] चुदे खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम आङ्‌यान्‍ना भ्रबा ताम म्‍हि न्‍ही सोमसे म्राङ्सी पाङ्जी भिसम थे ठिम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिदा तिगै दया आउन्‍ना साइतोःबा मुबा।[२९] थेह्रङ् भिसम परमेश्‍वरला झादा बिरोध लबा म्‍हिसे झन गाते ल्‍हाना सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङदा पापग्‍याम फेसी चोखो तना लबादेन परमेश्‍वरसे लबा कबुलदा पूरा लबा ख्रीष्‍टला कादा गे आखेल्‍बा स्‍हे स्‍होबा मुला, ओच्‍छे दयामाया पिन्‍बा परमेश्‍वरला आत्‍मादा बिरोध लबा मुला।

२ तिमोथी ४:३-४
[३] तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा धुइएनोन खबान मुला, जमा धुइरी म्‍हिगदेसे सत्‍य ताम ङ्‌यान्‍बा ख्‍लाला, थेनीगदे ह्राङला सेमसे तिग म्‍हन्‍बा थेनोन अन्‍छार जे भ्रला। थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे ह्राङदा सेम निबा ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेदा जे ङ्‌योइला।[४] ओच्‍छे थेनीगदेसे सत्‍य ताम ङ्‌यान्‍बारी ख्‍लासी म्‍हिसे म्‍हन्‍सी पाङ्बा कथागदे चा ङ्‌यान्‍सी भ्रला।

जन १५:६
ङादेन छ्‌याम गिक तसी आचिबागदेदा चा थे हाँगागदेदा भ्‍याङ्‍बा ह्रङ् लसी भ्‍याङ्‍ला, ओच्‍छे थे खर्ला। थेह्रङ्बा हाँगागदेदा म्‍हिगदेसे ह्रुप लसी मेरी भ्‍याङ्‍ला, जमाहेन्‍से थे मेफ्रा दोला।

१ तिमोथी ४:१-२
[१] लिच्‍छा खबा धुइरी फट्टा आत्‍मादेन म्‍हङ म्‍हुङला ताम ङ्‌यान्‍सी कोइ कोइ म्‍हिसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्रस्‍टन सुङ्बा मुला।[२] चुह्रङ्बा लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदेला जालसे लमान चुह्रङ् तला, थेह्रङ्बागदेला ज्ञान बुद्धि चा लेप्‍बा फाइसे ख्राङ्‌सी सिबा ह्रङ्‌बान तला। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे ज्‍यबा नइबा तिग हिन्‍ना थे फेबारी आखम।

२ पत्रुस २:१
तर इस्राएलीगदेला गुङरी लुसीला ताम लोप्‍बा अगमवक्तागदे मुबा। थेह्रङ् लसीन एनीगदेला गुङरीनोन लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदे थोन्‍ना। थेनीगदेसे खालैदा था आतना लसी नाश लबा लुसीला ताम लोप्‍ला। चुदे जे आहिन, थेनीगदेसे ह्राङला पापला सय फासी थार्ना लबा प्रभुदान ख्‍लाला। ओच्‍छे थेनीगदेसे लबा गेग्‍यामसेन थेनीगदे तिक्‍खुरीन नाश तला।

मत्ती २४:१०-१२
[१०] थे धुइरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ङादा विश्‍वास लबा ख्‍लाला। ओच्‍छे गिकसे स्‍य्‍हान्‍दोदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बादेन हेला लला।[११] थे धुइरी ल्‍हानान फट्टा अगमवक्तागदे थोन्‍सी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा झुक्‍याब लला।[१२] थेह्रङ् लसीन पाप गे ल्‍हानान तसी निबासे लमा ल्‍हानान म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा ख्‍लाबान निला।

२ पत्रुस ३:१७
थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदेदा चु ताम ङाच्‍छाहेन्‍सेन था मुबासे लमा होशियार तसी चिउ। परमेश्‍वरला बचन आङ्‌यान्‍बादेन तिगै तामदा वास्‍ता आलबा न्‍होङ्बा म्‍हिगदेला तामरी अलमल तसी ह्राङसे लबा विश्‍वासदा थाख्‍लागो।

जन ६:६६
चु तामसे लमा जमाकुनुहेन्‍से चेलागदे न्‍हङला ल्‍हानान चेलागदे येशूदेन छ्‌याम भ्रबारी ख्‍लाजी।

२ पत्रुस २:१७
थेह्रङ्बा म्‍हिगदे खर्सी निबा क्‍युइला मुहानदेन लाबालुङसरसे फ्‍याङ्ना लबा खसु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेनीगदेला लागिरी परमेश्‍वरसे धोपधोप्‍बा ग्‍ला स्‍होसी थान्‍बा मुला।

१ तिमोथी ४:१-३
[१] लिच्‍छा खबा धुइरी फट्टा आत्‍मादेन म्‍हङ म्‍हुङला ताम ङ्‌यान्‍सी कोइ कोइ म्‍हिसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्रस्‍टन सुङ्बा मुला।[२] चुह्रङ्बा लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदेला जालसे लमान चुह्रङ् तला, थेह्रङ्बागदेला ज्ञान बुद्धि चा लेप्‍बा फाइसे ख्राङ्‌सी सिबा ह्रङ्‌बान तला। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे ज्‍यबा नइबा तिग हिन्‍ना थे फेबारी आखम।[३] चुह्रङ्बा म्‍हिगदेसे ब्‍याह लबारी आत भिमुला, ओच्‍छे गाते चबा स्‍हेगदे चा चबारी आत भिसी लोप्‍मुला। तर ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी सत्‍य ताम घोबागदेसे परमेश्‍वरसे स्‍होबा चबा स्‍हेगदे धन्‍यवाद पिन्‍सी चबारी तला।

१ कोरिन्थी १०:१२
थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ङा ठीक मुला भिसी म्‍हन्‍ना, थे म्‍हि चा होशियार तसी चिगै। आहिन्‍सम थे म्‍हि ह्रिल्‍ला।

मत्ती २४:९-१०
[९] “थे धुइरी एनीगदेदा म्‍हिगदेसे चुङ्सी दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे साइला। थेह्रङ् लसीन ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे हेला लला।[१०] थे धुइरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ङादा विश्‍वास लबा ख्‍लाला। ओच्‍छे गिकसे स्‍य्‍हान्‍दोदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बादेन हेला लला।

मत्ती २६:१४-१६
[१४] जमाहेन्‍से येशूला च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेला गिक परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निजी।[१५] ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा “चुदे ङाइ येशूदा चुङ्सी ह्राङनीदा जिम्‍मा पिन्‍सम ह्राङनीसे ङादा तिग पिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे यहूदा इस्‍करियोतदा बोगल गिकसे च्‍युइ म्‍हुइला डबल पिन्‍ना भिसी पिन्‍जी।[१६] जमाकुनुहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोतसे येशूदा चुङ्सी पिन्‍बाला लागिरी दाउ च्‍यासी भ्रजी।

१ तिमोथी १:१९-२०
[१९] थेह्रङ् लसी नाश लबागदे न्‍हङरी हुमेनियसदेन अलेक्‍जेन्‍डर हिन्‍ना। थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा बिरोध लबा ख्‍लागै भिसी ङाइ थेनीगदेदा शैतानना यारी जिम्‍मा पिन्‍बा मुला।[२०] जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा एसे जम्‍मालान लागिरी प्रार्थना लउ, एसे थेनीगदे जम्‍मालान लागिरी परमेश्‍वरग्‍याम मोलम ह्रीसी पिन्‍गो, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गो।

१ यूहन्ना २:१९
थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि आहिन्‍बा चीम। थेतबासेलमान थेनीगदे य्‍हाङग्‍याम फेसी निजी। चुदे थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि हिन्‍बा हिन्‍सम य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन चिसेला मुबा। थेनीगदे य्‍हाङला म्‍हि आहिन भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी य्‍हाङग्‍याम फेसी निबा हिन्‍ना।

हिब्रू १०:२५-३१
[२५] कोइ कोइ म्‍हिला संगतीरी आनिबा बानी मुला। तर य्‍हाङ चा संगतीरी निबा आख्‍लागे। बरु प्रभु दोःसी फेप्‍खबा धिन खबारी छ्‌याइबा मुला भिबा ताम घोसी गिकसेम गिकदा झन आँट पिन्‍गे।[२६] तिग्‍दा भिसम सत्‍य ताम था याङ्सीनोन चुदे दोःसी पाप लबाला लबान लजी भिसम य्‍हाङसे लबा पापला दोष मेटब लबारी अर्गु खजिबै बलिदान आरे।[२७] तर थेह्रङ्बा पाप लबागदे चा परमेश्‍वरला शत्रुगदेदा नाश लबा ल्‍हानान घ्रेन मेदेन परमेश्‍वरसे पिन्‍बा लोङ्‌बा खबा सजाय भ्रान्‍सी चितोःबा जे मुला।[२८] चुदे खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम आङ्‌यान्‍ना भ्रबा ताम म्‍हि न्‍ही सोमसे म्राङ्सी पाङ्जी भिसम थे ठिम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिदा तिगै दया आउन्‍ना साइतोःबा मुबा।[२९] थेह्रङ् भिसम परमेश्‍वरला झादा बिरोध लबा म्‍हिसे झन गाते ल्‍हाना सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङदा पापग्‍याम फेसी चोखो तना लबादेन परमेश्‍वरसे लबा कबुलदा पूरा लबा ख्रीष्‍टला कादा गे आखेल्‍बा स्‍हे स्‍होबा मुला, ओच्‍छे दयामाया पिन्‍बा परमेश्‍वरला आत्‍मादा बिरोध लबा मुला।[३०] तर चुह्रङ् भिसी सुङ्बा परमेश्‍वरदा य्‍हाङसे ङोसेबा मुला, “बदला किन्‍बा गे ङाला हिन्‍ना, ङाइ थेनीगदेसे लबा गे अन्‍छारला सजाय पिन्‍ना”। ओच्‍छे दोःसी, “परमप्रभुसे ह्राङला म्‍हिगदेला ठीक निसाफ लला” भिसीएनोन सुङ्बा मुबा।[३१] पाप गे लबागदे छोन्‍बो परमेश्‍वरला छ्‌यारी परब तबा चा लोङ्‌बा खबा ताम हिन्‍ना।

मत्ती १३:२०-२१
[२०] युङबाला घह्रङ मुबा सरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी तुरुन्‍तन विश्‍वास लला।[२१] तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा, थे छिन्‍नङ जे चिला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेदा आपत विपत खमाहेन्‍से थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला।

१ कोरिन्थी ९:२७
तर ङाइ ङाला ल्‍हुइदा दुख पिन्‍सी तहरी थान्‍ना। थेह्रङ् आलनी भिसम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लना लनान ङाइ याङ्तोःबा इनाम आयाङ्।

हिब्रू ६:४-८
[४] तिग विश्‍वास ख्‍लासी निबागदेदा दोःसी भसी परमेश्‍वरपट्टि दोःपुङ्‌बारी खम्‍ला? आखम। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ङाच्‍छा तिरेम परमेश्‍वरला य्‍हाल याङ्सी स्‍वर्गला मोलमदेन परमेश्‍वरला आत्‍माएनोन याङ्बा मुला।[५] थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचनएनोन था याङ्बा मुला ओच्‍छे खबा धुइला बारेरी परमेश्‍वरसे लबा शक्तिशाली गेगदेएनोन म्राङ्सी जिन्‍बा मुला।[६] थे जम्‍मान ताम था तसीनोन विश्‍वास लबा ख्‍लासी न्‍होङ्‌सी निबा म्‍हिगदेदा दोःसी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःपुङ्‌बारी खम्‍नोन आखम। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला झादा दोःसीनोन क्रुसरी टाँगब लसी जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी येशूला बेइज्‍जत लला।[७] ल्‍हानान ह्रङ् नाम ताइमाहेन्‍से बु भम्‍सी खेती लबागदेसे ढ्वबा अन्‍न ल्‍हानान रोला। थेह्रङ्बा बु वारीसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।[८] तर थे बुरी पुजु दोङगदे जे फुइजी भिसम थे गे आखेल्‍बा तला। थेह्रङ्बा बुदा परमेश्‍वरसे केःबारी छ्‌याइला। लिच्‍छा थे पुजु दोङगदे मेरी ख्राङ्ला।

प्रेरित २१:२१
ह्राङसे अर्गु य्‍हुल्‍सारी चिबा यहूदीगदेदा एनीगदेसे ह्राङला कोलागदेला खतना थालउ। ओच्‍छे मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार आलसै तला भिसी लोप्‍बा मुला रो भिबा ताम थेनीगदेसे थेःबा मुला।

गलाती ५:४
मोशादा पिन्‍बा ठिम तेन्‍सी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी म्‍हाइबा एनीगदे ख्रीष्‍टग्‍याम थारेङ तबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला दयामायाग्‍यामएनोन थारेङ तबा मुला।

१ कोरिन्थी ६:९
आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ् भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदे, स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, बेश्‍या म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बा ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रेम्‍कोलागदे ओच्‍छे म्रिङकोला म्रिङकोलादेन छ्‌याम ह्रेम्‍कोला ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌यामनोन ब्रेल्‍सी भ्रबागदे,

हिब्रू १०:२६
तिग्‍दा भिसम सत्‍य ताम था याङ्सीनोन चुदे दोःसी पाप लबाला लबान लजी भिसम य्‍हाङसे लबा पापला दोष मेटब लबारी अर्गु खजिबै बलिदान आरे।

मत्ती १३:४१
जमा धुइरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसेनोन ङाला स्‍वर्गदूतगदेदा पुइखला। थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा पाप लपुङ्बा जम्‍मान स्‍हेदेन पाप गे लबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ङाला य्‍हुल्‍साग्‍याम ह्रुप लला।

२ तिमोथी ४:३
तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा धुइएनोन खबान मुला, जमा धुइरी म्‍हिगदेसे सत्‍य ताम ङ्‌यान्‍बा ख्‍लाला, थेनीगदे ह्राङला सेमसे तिग म्‍हन्‍बा थेनोन अन्‍छार जे भ्रला। थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे ह्राङदा सेम निबा ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेदा जे ङ्‌योइला।

२ थिस्सलोनिकी २:३-४
[३] ओच्‍छे एनीगदेदा खालैसेन तिगै ताम लसी फसब थालगै। तिग्‍दा भिसम पाप गे लबादेन नाश ततोःबा म्‍हि खसी परमेश्‍वरदा ल्‍हानान बिरोध आलतेधोना प्रभु फेप्‍खबा धुइ आख।[४] थे म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होसी म्‍हिगदेसे परमेश्‍वर भिसी तेन्‍बा जम्‍मान स्‍हेला बिरोध लला। ओच्‍छे ङानोन परमेश्‍वर हिन्‍ना भिसी थे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी चिला।

जन १:१४
चुनोन बचन म्‍हि दोसी न्‍हजी, ओच्‍छे दयामायादेन सत्‍यसे प्‍लिङ्‌सी थे य्‍हाङला गुङरी धन्‍छ्‌याजी। ङन्‍से थेला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति म्राङ्जी, थे य्‍हालदेन शक्ति परमेश्‍वरला गिकजेन झाला मुबा।

१ तिमोथी ४:१०
चुलान लागिरी य्‍हाङसे दुख लसी गे लबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे छोन्‍बो परमेश्‍वरथोरी आश लबा मुला। परमेश्‍वर चा जम्‍मान म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले हिन्‍ना। अझ पाङ्‌नोन तोःमा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले हिन्‍ना।

१ पत्रुस ३:१७
चुदे परमेश्‍वरसे चुह्रङ्बान म्‍हन्‍बा मुसम आज्‍यबा गे लसी दुख नाबा भन्‍दा मी ज्‍यबा गे लसी दुख नाबान ज्‍यबा हिन्‍ना।

१ थिस्सलोनिकी २:३
तिग्‍दा भिसम ङन्‍से लोप्‍बा तामगदे लुसीला तामएनोन आहिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे नइबा तामदेन एनीगदेदा जाल लसी लोप्‍बा तामएनोन आहिन्‍बा मुबा।

१ तिमोथी 4:2
चुह्रङ्बा लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदेला जालसे लमान चुह्रङ् तला, थेह्रङ्बागदेला ज्ञान बुद्धि चा लेप्‍बा फाइसे ख्राङ्‌सी सिबा ह्रङ्‌बान तला। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे ज्‍यबा नइबा तिग हिन्‍ना थे फेबारी आखम।

मार्क 10:11
येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम ङाच्‍छाला म्रिङला बिरोधरी थे ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना।

लूका २२:३-६
[३] थे धुइरी च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेलाला सेम न्‍हङरी शैतान वाङ्‌जी।[४] जमाहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोत परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन मन्‍दिरला सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी निसी येशूदा चुङ्सी थेनीगदेला यारी जिम्‍मा लसी पिन्‍ना भिसी सल्‍लाह लजी।[५] जमाहेन्‍से थेनीगदे ताङ्सी यहूदा इस्‍करियोतदा टाङगा पिन्‍ना भिसी कबुल लजी।[६] जमाहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोतसे तला, भिसी म्‍हिला हुल आरेबा धुइरी येशूदा चुङ्सी पिन्‍बारी दाउ च्‍यासी भ्रजी।

मत्ती १२:३१-३२
[३१] थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे जस्‍तोन पाप गेदेन पाप तामगदे लसैनोन थेनीगदेदा माफ लला। तर परमेश्‍वरला आत्‍मादा बिरोध लसी पाप ताम लबा म्‍हिसे खाइमै माफ आयाङ्।[३२] थेह्रङ् लसीन खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा बिरोध लसी ताम पाङ्सै थेसे माफ याङ्ला। तर परमेश्‍वरला आत्‍मादा बिरोध लसी ताम पाङ्जी भिसम थेदा दान्‍देला धुइरी माफ आल, लिच्‍छाला जुनीरीनोन माफ आयाङ्।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.