A A A A A

पाप: [लत]


१ कोरिन्थी १०:१३-१४
[१३] एनीगदेदा लोभ उन्‍सी फसब लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा लोभरी फसब लबा ह्रङ्‌बान तला। तर परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेला सेमसेन नाआखम्‍बाधोनाला लोभ उन्‍सी फसब लबारी आपिन। एनीगदेदा फसब लबारी लोभ उन्‍मा थेग्‍याम फेबारी परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा ग्‍याम उन्‍सी पिन्‍ना।[१४] थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदेसे मूर्ति थातेन्‍गो।

१ यूहन्ना २:१६
तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङरी मुबा य्‍हाङला सेमसे म्‍हाइबा स्‍हेदेन घमण्‍ड लबा ताम ओच्‍छे य्‍हाङला मीसे म्राङ्बा नइबा ताम चा परमेश्‍वर आबाग्‍याम खबा आहिन। चु जम्‍मान ताम चा जम्‍बुलिङग्‍याम खबा हिन्‍ना।

१ कोरिन्थी १५:३३
चु तामरी एनीगदे झ्‍युक्‍याब थातउ। आज्‍यबा म्‍हिला संगत लजी भिसम ज्‍यबा बानीबेहोरएनोन न्‍होङ्ला।

जेम्स ४:७
थेतबासेलमा एनीगदे सदन परमेश्‍वरला तहरी चिउ, ओच्‍छे शैतानदा बिरोध लउ। जमाहेन्‍से थे एनीगदे मुबा ग्‍लाग्‍याम यार्ला।

१ कोरिन्थी ६:१२
एनीगदे न्‍हङरी खालैसे “ङाइ जे लसै ठीक मुला” भिसी पाङ्‌मुला तला, तर जम्‍मान तामग्‍याम एनीगदेदा ज्‍यबा आत। ङाइएनोन पाङ्‌खम्‍सेला मुबा, “ङाइ जे लसै तला,” तर ङा खजिबै तामला नोकर आदो।

१ पत्रुस ५:१०
जम्‍मान दयामायासे प्‍लिङ्बा परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी जुकजुकधोना चिबा ह्राङला य्‍हालदेन शक्तिरी ङ्‌योइबा मुला। एनीगदेसे तिगै धिन दुख नामाहेन्‍से परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा पाको म्‍हि स्‍होला, ओच्‍छे एनीगदेला विश्‍वास कोङ्‌ना लला।

रोमी ५:३-५
[३] चुदे जे आहिन, दुखरीनोन य्‍हाङ ताङ्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे दुख नाजी भिसम अझन य्‍हाङ विश्‍वासरी पाको म्‍हि दोला।[४] दुख नाखम्‍बा शक्तिसे य्‍हाङदा पाको म्‍हि स्‍होला। य्‍हाङ पाको म्‍हि तमाहेन्‍से य्‍हाङदा आश खमुला।[५] य्‍हाङसे लबा चु आशसे य्‍हाङदा दुख ङ्‍हम्‍ना आल। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे ह्राङला आत्‍मा पिन्‍बा मुला, ओच्‍छे थेनोन आत्‍मासे य्‍हाङला सेमरी परमेश्‍वरला माया थान्‍सी पिन्‍बा मुला।

१ कोरिन्थी ६:९-११
[९] आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ् भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदे, स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, बेश्‍या म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बा ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रेम्‍कोलागदे ओच्‍छे म्रिङकोला म्रिङकोलादेन छ्‌याम ह्रेम्‍कोला ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌यामनोन ब्रेल्‍सी भ्रबागदे,[१०] य्‍हो लबागदे, लोभ लबागदे, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबागदे, म्‍हिला तामगन लबागदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोला ब्‍यन्‍सी चबागदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ्।[११] एनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइ ङाच्‍छा थेह्रङ्बान मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेला पाप ख्रुसी परमेश्‍वरसे चोखो म्‍हि स्‍होबा मुला। ओच्‍छे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन य्‍हाङला परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेदा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा मुला।

तीतस २:१२
थे दयामायासे य्‍हाङदा परमेश्‍वरदा तेन्‍आपुङ्बादेन जम्‍बुलिङला स्‍हेगदेथोरी लोभ लबा सेम ख्‍लापुङ्ला। ओच्‍छे चु जम्‍बुलिङरी ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍सी परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर थोबादेन परमेश्‍वरदा तेन्‍सी भ्रबारी लोप्‍बा मुला।

जेम्स १:२-३
[२] ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेथोरी थरी थरीला आपत विपत खमा चु ताङ्तोःबा ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍गो।[३] तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा दुख नामाहेन्‍से एनीगदेला विश्‍वासग्‍याम अझ एनीगदेसे घ्रेन घ्रेन दुख नाखम्‍ला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।

हिब्रू ४:१५-१६
[१५] परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे न्‍हङला घ्रेन म्‍हि य्‍हाङला येशूदा य्‍हाङला जम्‍मान कमजोरीगदे था मुला। तिग्‍दा भिसम थेदाएनोन य्‍हाङदा ह्रङ्नोन जम्‍मान तामरी फसब लबारी म्‍हाइजी। तर थेसे पाप चा आलनी।[१६] थेतबासेलमा य्‍हाङ आलोङ्ना दया लबा परमेश्‍वरला ठिला ङाच्‍छापट्टि निइ। दुख तबा धुइरी य्‍हाङसे थेरी थेला दयामायाग्‍याम ह्रो याङ्ला।

जन ३:१६-१७
[१६] “तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङदा ल्‍हानान माया लसी ह्राङला गिक जेन झा पुइखजी। थेदा विश्‍वास लबागदे खालै नाश थातगै, तर जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‌गै भिसीन चुह्रङ् लबा हिन्‍ना।[१७] तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङला झादा जम्‍बुलिङदा सजाय पिन्‍बारी पुइखबा आहिन। तर थेग्‍याम जम्‍बुलिङसे थार्बा याङ्‌गै भिसी पुइखबा हिन्‍ना।

फिलिप्पी ४:१३
ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा शक्तिग्‍यामनोन ङाइ चु जम्‍मान ताम लबारी खम्‍ला।

मत्ती ६:१३
ओच्‍छे ङन्‍दा पापरी फसब तबा ग्‍यामरी भ्रआपुङ्‍गो, तर शैतानग्‍याम फेसी थान्‍गो। ह्राङला य्‍हुल्‍सादेन शक्ति ओच्‍छे ह्राङला मान सदनना लागिरी ह्राङलान हिन्‍ना, आमेन।’

मत्ती २६:४१
दाहेन्‍से एनीगदे पापरी फसब आतबाला लागिरी छोर्सी प्रार्थना लसी चिउ। च्‍यागो, एनीगदेला आत्‍मा मी तयार मुला, तर ल्‍हुइ चा कमजोर मुला।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.