A A A A A

रहस्य: [भाग्य]


जन १६:३३
एनीगदे ङादेन छ्‌याम गिक तसी शान्‍ति याङ्सी चिबारी खम्‍गै भिसीन ङाइ एनीगदेदा चु जम्‍मान ताम पाङ्बा हिन्‍ना। जम्‍बुलिङरी एनीगदेदा ल्‍हानान दुख तला, तर एनीगदेसे आँट लउ, तिग्‍दा भिसम ङाइ जम्‍बुलिङला जम्‍मान नइबा तामदा ढासी जिन्‍बा मुला।”

प्रकाश २०:१२
ङाइ घ्रेन जजा जम्‍मान सिबागदे थे ठिला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी चिबा म्राङ्जी। थेरी किताबगदे ठोङ्सी थान्‍बा मुबा, ओच्‍छे अर्गु किताब गिकएनोन ठोङ्‌जी। थे किताबला मिन चा जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना। थे जम्‍मान किताबगदेरी थेनीगदेसे लबा गेला बारेरी भ्रिबा मुबा, थे गेगदे अन्‍छारनोन सिबागदेला निसाफ लजी।

रोमी १२:२
जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला ह्रङ्‌बा बानीबेहोर थोसी थाभ्रउ, बरु एनीगदेसे ह्राङला सेम परमेश्‍वरपट्टि दोःसी छार म्‍हि दोगो। थेह्रङ् लजी भिसम जे एनीगदेसे परमेश्‍वरला सेमला ताम घोबारी खम्‍ला। ओच्‍छे खजिबा ताम ज्‍यबादेन परमेश्‍वरदा सेम निबा ओच्‍छे सत्‍य हिन्‍ना भिसी था याङ्‌खम्‍ला।

रोमी ८:२८-२९
[२८] परमेश्‍वरसे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार धम्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदेन थेदा माया लबा म्‍हिगदेला लागिरी जम्‍मान स्‍हेगदेदा ज्‍यबा तना लमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला।[२९] ख्रीष्‍ट जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेला ज्‍योज्‍यो दोगै भिसी जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन परमेश्‍वरसे ह्राङसे ङोसेबा म्‍हिगदेदा धम्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेदा ह्राङला झा ह्रङ्‌बान स्‍होबारी पक्‍का लजी।

एफिसी २:८-९
[८] तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला दयामायाग्‍याम य्‍हाङला विश्‍वाससे लमान य्‍हाङसे थार्बा याङ्बा हिन्‍ना। चु चा एनीगदेसे लबा गेग्‍याम आहिन, तर परमेश्‍वरसे पिन्‍बा मोलमग्‍याम हिन्‍ना।[९] म्‍हिसे लबा गेग्‍याम थार्बा याङ्बा हिन्‍सम म्‍हि घमण्‍डी दोसेला मुबा।

१ पत्रुस २:८-९
[८] ओच्‍छे “म्‍हिगदेदा तोइबा युङबा चुनोन हिन्‍ना। ल्‍हानान म्‍हिगदे तोइसी पाप्‍ला।” परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामरी विश्‍वास आलबासे लमान थेनीगदे पाप्‍ला। थेनीगदे चुह्रङ् तबा चा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारनोन हिन्‍ना।[९] तर एनीगदेदा धोपधोपग्‍याम ह्राङला उदेकला य्‍हालरी भबा परमेश्‍वरसे थेला उदेकला गे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा पाङ्‌बाला लागिरी एनीगदेदा थेसे धम्‍बा म्‍हि, जम्‍मानथोरी शासन लबा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि, ओच्‍छे परमेश्‍वरला लागिरी जे फेसी थान्‍बा य्‍हुलदेन ह्राङलान सन्‍तान स्‍होजी।

१ कोरिन्थी २:७-९
[७] तर ङन्‍से चा म्‍हिला ज्ञान बुद्धिग्‍याम घोबारी आखम्‍बा परमेश्‍वरला ज्ञान बुद्धिला बारेरी थेःना लबा मुला। चु ज्ञान बुद्धि चा जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान य्‍हाङदा य्‍हालदेन शक्ति पिन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार फेसी थान्‍बा मुबा।[८] चु जम्‍बुलिङरी शासन लबागदे खालैसेन चु ताम आघोनी। चुदे थेनीगदेसे घोबा हिन्‍सम य्‍हालदेन शक्ति मुबा प्रभुदा क्रुसरी टाँगब आलसेला मुबा।[९] तर बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “खालैसेन खाइमै आम्राङ्बा, खाइमै आथेःबा, खाइमै सेमरी आम्‍हन्‍बा तामगदे परमेश्‍वरसे ह्राङदा माया लबा म्‍हिगदेला लागिरी ठीक लबा मुला।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.