A A A A A

गणित चिह्न: [संख्या १०]


१ कोरिन्थी ६:९-११
[९] आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ् भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदे, स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, बेश्‍या म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बा ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रेम्‍कोलागदे ओच्‍छे म्रिङकोला म्रिङकोलादेन छ्‌याम ह्रेम्‍कोला ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌यामनोन ब्रेल्‍सी भ्रबागदे,[१०] य्‍हो लबागदे, लोभ लबागदे, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबागदे, म्‍हिला तामगन लबागदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोला ब्‍यन्‍सी चबागदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ्।[११] एनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइ ङाच्‍छा थेह्रङ्बान मुबा। तर दान्‍दे एनीगदेला पाप ख्रुसी परमेश्‍वरसे चोखो म्‍हि स्‍होबा मुला। ओच्‍छे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन य्‍हाङला परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेदा ह्राङदा सेम निबा म्‍हि स्‍होबा मुला।

१ कोरिन्थी १०:१३
एनीगदेदा लोभ उन्‍सी फसब लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा लोभरी फसब लबा ह्रङ्‌बान तला। तर परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेला सेमसेन नाआखम्‍बाधोनाला लोभ उन्‍सी फसब लबारी आपिन। एनीगदेदा फसब लबारी लोभ उन्‍मा थेग्‍याम फेबारी परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा ग्‍याम उन्‍सी पिन्‍ना।

रोमी १:२०
म्‍हिसे म्राङ्आखम्‍बा परमेश्‍वरला गुण, खाइमै आम्‍हबा थेला शक्तिदेन बानीबेहोर चु जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍से परमेश्‍वरसे स्‍होबा जम्‍मान स्‍हेगदेग्‍यामसेन म्राङ्बा मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेसे तिगै निउ लबा ग्‍याम आरे।

फिलिप्पी ४:१९
ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम ङाला परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिग्‍याम ताङ्सी ताङ्सी एनीगदेदा तोःबा जम्‍मान स्‍हेगदे थेला सम्‍पत्तिग्‍याम पिन्‍ना।

२ तिमोथी ३:१६
चु बचनरी भ्रिबा जम्‍मान ताम चा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍यामनोन खबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम सत्‍य ताम लोप्‍बारी, आतोःबा तामला दोष उन्‍बारी, गल्‍ती तामगदेदा सोज्‍यब लबारी ओच्‍छे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा लोप्‍बारी खम्‍गै भिसी हिन्‍ना।

लूका २३:३४
थे धुइरी येशूसे “आबा, चुगदेदा माफ लउ। तिग्‍दा भिसम चुगदेसे तिग लबान मुला थे चुगदेदा था आरे” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे सिपाहीगदेसे चिट्ठा युसी येशूला क्‍वान ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी भो लजी।

लूका ११:११
“ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङरी खाल्‍ला आबासे चा ह्राङला कोलासे गेङ ह्रीमा युङबा, तार्ङा ह्रीमा पुख्री,

१ कोरिन्थी ६:९
आज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निम्‍याङ्‌बा हक आयाङ् भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो। ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदे, स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, बेश्‍या म्रिङम्‍हेमे ह्रङ्‌बा ब्रेल्‍सी भ्रबा ह्रेम्‍कोलागदे ओच्‍छे म्रिङकोला म्रिङकोलादेन छ्‌याम ह्रेम्‍कोला ह्रेम्‍कोलादेन छ्‌यामनोन ब्रेल्‍सी भ्रबागदे,

जन १:८
थे चा थे य्‍हाल आहिन्‍बा मुबा। तर थे य्‍हालला बारेरी म्‍हिगदेदा घोना लबारी थे खबा मुबा।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.