A A A A A

राम्रो चरित्र: [साहस]


प्रेरित ४:२९-३१
[२९] दाहेन्‍से प्रभु, थेनीगदेसे ङन्‍दा लोङ्‌ना लबा ताम ह्राङसे ढन्‍गो, ओच्‍छे ह्राङला गे लबा म्‍हि ङन्‍दा ह्राङला बचन म्‍हिगदेदा थेःना लबारी भङ पिन्‍गो।[३०] ओच्‍छे ह्राङला शक्तिग्‍याम आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लमा ह्राङला गे लबा तिगै दोष आरेबा येशूला मिनग्‍याम उदेकला चिनुदेन गे तगै।”[३१] चुह्रङ् लसी प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से थेनीगदे पोप तबा ग्‍ला लिगलिग तजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी। जमाहेन्‍से थेनीगदे आलोङ्ना परमेश्‍वरला बचन थेःना लबारी छ्‌याइजी।

२ कोरिन्थी ३:१२
ङन्‍से थेह्रङ्बा आश लबासे लमान ङन्‍से ल्‍हानान आँट याङ्बा मुला।

प्रेरित १४:३
तसैनोन पावलदेन बारनाबास ल्‍हानान धिनधोना थेरीन चिजी। थेन्‍नीसे प्रभुथोरी विश्‍वास थान्‍सी आलोङ्नान ताम लजी। थेनीगदेग्‍याम प्रभुसे उदेकला चिनुगदेदेन गेगदे लसी ह्राङला दयामायाला बचन सत्‍य हिन्‍ना भिसी उन्‍जी।

प्रेरित १३:४६
तर पावलदेन बारनाबास ढुक्‍क तसी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा परमेश्‍वरला बचन एनीगदे यहूदीगदेदान थेःना लतोःबा मुबा। तसैनोन चुदा एनीगदेसे ङ्‌यान्‍बारीन आम्‍हाइनी। चुह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‍बाधोनाला म्‍हि हिन्‍ना भिसी आम्‍हन्‍बासे लमा दाहेन्‍से ङनी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी परमेश्‍वरला बचन थेःना लला।

प्रेरित १९:८
जमाहेन्‍से पावल ढुक्‍क तसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी वाङ्सी ला सोमधोना परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी थेनीगदेदेन छ्‌याम छलफल लबान म्‍हिगदेदा घोना लजी।

फिलेमोन १:८
थेतबासेलमा एसे तिग लतोःला भिसी ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा अधिकारग्‍याम एदा कुल्‍खम्‍बा आँट मुला,

प्रेरित १८:२६
थे ढुक्‍क तसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। थेसे पाङ्‌मा प्रिस्‍किलादेन अकिलाससे थेःमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा ह्राङला दिमरी भोर्जी। ओच्‍छे थेदा परमेश्‍वरला गेला बारेरी ज्‍यना लसी घोना लसी पिन्‍जी।

मार्क १५:४३
रोमी कप्‍तानसे येशू साँच्‍चिन सिबा हिन्‍ना भिमाहेन्‍से पिलातससे येशूला लास योसेफदा भोर्बारी पिन्‍जी।

प्रेरित २८:३१
आलोङ्ना थेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लजी, चुह्रङ् लसी प्रभु येशू ख्रीष्‍टला बारेरी लोप्‍मा थेदा खालैसे रोकब आलनी।

प्रेरित ४:२९-३०
[२९] दाहेन्‍से प्रभु, थेनीगदेसे ङन्‍दा लोङ्‌ना लबा ताम ह्राङसे ढन्‍गो, ओच्‍छे ह्राङला गे लबा म्‍हि ङन्‍दा ह्राङला बचन म्‍हिगदेदा थेःना लबारी भङ पिन्‍गो।[३०] ओच्‍छे ह्राङला शक्तिग्‍याम आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लमा ह्राङला गे लबा तिगै दोष आरेबा येशूला मिनग्‍याम उदेकला चिनुदेन गे तगै।”

एफिसी ३:१२
ओच्‍छे य्‍हाङसे येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी थेदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी निबा भङ याङ्बा मुला।

जन ४:१७
थेसे “ङाला ह्रेम्‍बो आरे” भिसी भिजी। तर येशूसे थेदा “एसे ङाला ह्रेम्‍बो आरे भिसी भिबा ठीक हिन्‍ना।

हिब्रू १०:१९
थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, येशूला कासे लमा य्‍हाङसे जम्‍मान भन्‍दा चोखो ग्‍लारी निबा आँट याङ्बा मुला।

हिब्रू ४:१६
थेतबासेलमा य्‍हाङ आलोङ्ना दया लबा परमेश्‍वरला ठिला ङाच्‍छापट्टि निइ। दुख तबा धुइरी य्‍हाङसे थेरी थेला दयामायाग्‍याम ह्रो याङ्ला।

हिब्रू १३:६
थेतबासेलमा य्‍हाङ ढुक्‍क तसी पाङ्‌गे, “प्रभुसेन ङादा ह्रो लबा मुला, थेतबासेलमा ङा खाइमै आलोङ्। तिग ङादा म्‍हिसे तिगै लबारी खम्‍ला? आखम।”

एफिसी ६:१९-२०
[१९] ओच्‍छे ङाइ ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइमा तिग ताम पाङ्तोःबा थे ताम परमेश्‍वरसेन लोप्‍गै। ओच्‍छे म्‍हिसे था आयाङ्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचार आलोङ्नान स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा घोना लबारी खम्‍गै भिसी ङाला लागिरी प्रार्थना लसी पिन्‍गो।[२०] चुनोन थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी झ्‍याल्‍खानरी परब तबा ङा ख्रीष्‍टला दूत हिन्‍ना। ओच्‍छे ङाइ आलोङ्नान चुला बारेरी पाङ्‌बारी खम्‍गै भिसी प्रार्थना लसी पिन्‍गो।

प्रेरित ४:१३
ओच्‍छे ल्‍हाना पढब आलबादेन तिगै तालिम आकिन्‍बा सोजो म्‍हि पत्रुसदेन यूहन्‍नासे म्‍हिगदेदा लोप्‍बा आँट लबा म्राङ्सी यहूदी नेतागदे, यहूदी धर्मगुरुगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे उदेक म्‍हन्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍ना येशूदेन छ्‌याम चिबा चीम भिसी था याङ्जी।

१ तिमोथी ३:१३
तिग्‍दा भिसम मण्‍डलीरी ह्रो लबागदेसे ज्‍यना लसी गे लजी भिसम थेनीगदेसे मान याङ्ला। ओच्‍छे थेनीगदेसे ख्रीष्‍ट येशूदा लबा विश्‍वासला बारेरीनोन स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पाङ्‌बारी आँट याङ्ला।

१ थिस्सलोनिकी २:२
थेह्रङ् लसीन ङाच्‍छा ङन्‍से फिलिप्‍पी भिबा शहररी दुखदेन म्‍हिला हेला नाजी भिबा तामएनोन एनीगदेदा था मुला। तर ङन्‍दा बिरोध लबागदे ल्‍हानान मुसैनोन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी परमेश्‍वरसे ङन्‍दा आँट पिन्‍जी।

फिलिप्पी १:२०
ङाइ सेमहेन्‍सेन घ्रेन आश लसी चिबा मुला, ङाइ लतोःबा जम्‍मान गेरी ङा खाइमै पेःआतोः। तर ङादेन छ्‌याम ल्‍हानान आँट मुला। ओच्‍छे ङा सिसै सोसै सदाला ह्रङ् लसीन ङाला चु ज्‍यानसे ख्रीष्‍टलान मान लला।

२ तिमोथी १:७
थेतबासेलमा य्‍हाङला प्रभुला बारेरी पाङ्‌बारी थापेःगो, ओच्‍छे ङा झ्‍याल्‍खानरी मुला भिसीएनोन थापेःगो। तर परमेश्‍वरग्‍याम शक्ति याङ्सी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी ङादेन छ्‌यामनोन दुख नाबारी तयार तउ।

१ कोरिन्थी १६:१३
एनीगदे होशियार तसी चिउ। ओच्‍छे विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिउ। थेह्रङ् लसी आलोङ्ना आँट थोसी भ्रउ।

रोमी १:१६
चु थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी ङा आपेःमुला। तिग्‍दा भिसम विश्‍वास लबागदे जम्‍मालान लागिरी चु थार्ना लबा परमेश्‍वरला शक्ति हिन्‍ना। ङाच्‍छा यहूदीगदेदा थार्ना लबाला लागिरी हिन्‍ना, थेह्रङ् लसीन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरीनोन हिन्‍ना।

१ कोरिन्थी १५:५८
थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे विश्‍वासरी कोङ्‌सी याङयोङ आतना चिउ। ओच्‍छे झन्‍सी प्रभुला गे लउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे दुख लसी लबा प्रभुला गे खाइमै खेरोरी आनि भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।

एफिसी ६:१०
दाहेन्‍से एनीगदे प्रभुदेन गिक तसी थेला घ्रेन शक्तिग्‍याम भङ्‍सी चिउ।

जन १४:२७
“ङा एनीगदेदा शान्‍ति पिन्‍सी निबान मुला। एनीगदेदा पिन्‍बा शान्‍ति चा ङाला ह्राङलान शान्‍ति हिन्‍ना। चु शान्‍ति चा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे पाङ्बा ह्रङ्‌बा शान्‍ति आहिन। थेतबासेलमा दुख थाम्‍हन्‍गो ओच्‍छे थालोङ्‍गो।

मार्क ५:३६
तर येशूसे थेनीगदेला तामदा थेगो आलना, याइरसदा “थालोङ्‍गो, एसे विश्‍वास जे लउ” भिसी सुङ्जी।

फिलिप्पी १:२८
ओच्‍छे बिरोध लबा म्‍हिगदे म्राङ्सी एनीगदे थालोङ्‍गो। चु थेनीगदेला लागिरी चा नाश तबाला चिनु हिन्‍ना। तर एनीगदेला लागिरी चा थार्बा याङ्ला भिसी म्राङ्बा चिनु हिन्‍ना। थार्बा याङ्बा चा परमेश्‍वरग्‍यामनोन हिन्‍ना।

जन ७:२६
च्‍यागो, आलोङ्नान चुसे जम्‍मादान लोप्‍बान मुला, तर चुदा थेनीगदेसे तिगै आपाङ्नी! ङन्‍ना नेतागदेसेनोन चुनोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी पक्‍कान था याङ्जी कि तिग?

प्रेरित ५:२९
तर पत्रुसदेन स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङन्‍से म्‍हिगदेसे कुल्‍बा ताम आहिन, बरु परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम चा ङ्‌यान्‍नोन तोःमुला।

प्रेरित ९:२९
ओच्‍छे शाऊलदेन ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍बा ताम लमुबा, तर थे ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेसे चा शाऊलदा साइबारी म्‍हाइबान मुबा।

फिलिप्पी 1:1
लास्‍सो, ख्रीष्‍ट येशूदा तेन्‍बा ङा पावलदेन तिमोथीग्‍याम फिलिप्‍पीरी मुबा ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि ओच्‍छे मण्‍डलीरी ह्रो लबागदेदा फ्‍याफुल्‍ला!

१ तिमोथी 3:1
चु सत्‍य ताम हिन्‍ना। खालै म्‍हिसे मण्‍डलीदा च्‍याबा गे लबारी म्‍हाइबा चा ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। चु चा थेला सेमसे लबारी म्‍हाइबा ज्‍यबा गे हिन्‍ना।

१ कोरिन्थी ३:१२
चुदे खालै म्‍हिसे थे जगथोरी म्‍हर, म्‍हुइदेन महँगो खाल्‍ला युङबा, सिङ, सो ओच्‍छे परालसे दिम स्‍होजी भिसम,

हिब्रू १०:१
परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम चा लिच्‍छा खबा ज्‍यबा तामला चिनु जे हिन्‍ना। तर ख्रीष्‍टसे लबा ज्‍यबा तामनोन चा आहिन। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छाला ठिम अन्‍छार दिङएदङसेन खाल गिकलान बलि फुल्‍मुबा। तर थे बलिसे चा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी खबा म्‍हिगदेदा चोखो स्‍होबारी आखम।

१ पत्रुस ५:१०
जम्‍मान दयामायासे प्‍लिङ्बा परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी जुकजुकधोना चिबा ह्राङला य्‍हालदेन शक्तिरी ङ्‌योइबा मुला। एनीगदेसे तिगै धिन दुख नामाहेन्‍से परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा पाको म्‍हि स्‍होला, ओच्‍छे एनीगदेला विश्‍वास कोङ्‌ना लला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.