A A A A A

राम्रो चरित्र: [त्याग]


२ कोरिन्थी १२:२१
ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी दोःसी खमा ङादा ङाला परमेश्‍वरसे एनीगदेला ङाच्‍छा जजा स्‍होला भिसी ङा लोङ्‌बा मुला। ओच्‍छे ङाइ ल्‍हानान म्‍हिगदेला लागिरी सुर्दा लतोःला। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा नइबा गे लबादेन स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा ओच्‍छे सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी पाप लबा म्‍हिगदेसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा आरे तला।

२ तिमोथी २:२२
थेह्रङ् लसीन भ्‍योन मुबा धुइरी सेमरी खबा नइबा तामगदे ख्‍लागो, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोसी विश्‍वास, मायादेन शान्‍तिरी ज्‍यबा सेमसे प्रभुला मिन किन्‍बागदेदेन छ्‌याम भ्रउ।

प्रेरित १५:२०
तर य्‍हाङसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भ्रिसी पुइगे, ‘एनीगदेसे मूर्तिदा फुल्‍बा स्‍हे थाचउ। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, ओच्‍छे खारे च्‍यार्सी साइबा जन्‍तुला स्‍या थाचउ, ओच्‍छे तिगैलान का थाचउ।’

कलस्सी ३:५
थेतबासेलमा एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी लबा आज्‍यबा बानीबेहोर ख्‍लागो। थेह्रङ्बा आज्‍यबा बानीबेहोर भिबा चा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम लबा, पापी सेम थोबा, आज्‍यबा ताम म्‍हन्‍बादेन लोभ लबा हिन्‍ना। लोभ लबा चा मूर्तिदा परमेश्‍वर भिसी तेन्‍बा हिन्‍ना।

एफिसी ५:३
एनीगदे परमेश्‍वरला म्‍हिगदे तबासे लमा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, नइबा खबा ताम ओच्‍छे लोभ लबा, चु जम्‍मान ताम म्‍हन्‍बारीनोन आत।

गलाती ५:१९
पापी बानीबेहोरग्‍याम लबा गेगदे चुनोन हिन्‍ना: ब्रेल्‍सी भ्रबा, नइबा ताम म्‍हन्‍बा, सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लबा,

१ कोरिन्थी 6:18-19
[18] थेतबासेलमा खाइमै ब्रेल्‍सी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम अर्गु पापसे भन्‍दा ब्रेल्‍सी भ्रबा पापसे चा म्‍हिला ह्राङलान ल्‍हुइदा ल्‍हानान न्‍होङ्ना लमुला।[19] एनीगदेला ल्‍हुइ परमेश्‍वरला आत्‍माला मन्‍दिर हिन्‍ना। एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम याङ्बा आत्‍मा एनीगदे न्‍हङरी धन्‍छ्‌यामुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? थेतबासेलमा एनीगदेला ल्‍हुइ एनीगदेलान आहिन,

१ कोरिन्थी ७:२
तर ल्‍हानान ब्रेल्‍सी भ्रबासे लमा जम्‍मान ह्रेम्‍फेबेला ह्राङ ह्राङलान म्रिङ तगै, ओच्‍छे जम्‍मान म्रिङम्‍हेमेलाएनोन ह्राङ ह्राङलान ह्रेम्‍बो तगै।

१ कोरिन्थी १०:१३
एनीगदेदा लोभ उन्‍सी फसब लमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा लोभरी फसब लबा ह्रङ्‌बान तला। तर परमेश्‍वर विश्‍वास लखम्‍बा परमेश्‍वर हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेला सेमसेन नाआखम्‍बाधोनाला लोभ उन्‍सी फसब लबारी आपिन। एनीगदेदा फसब लबारी लोभ उन्‍मा थेग्‍याम फेबारी परमेश्‍वरसेन एनीगदेदा ग्‍याम उन्‍सी पिन्‍ना।

१ पत्रुस २:११
ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदे चु जम्‍बुलिङला लागिरी विदेशीदेन परदेशी हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबारी, सेमसे लबारी म्‍हाइबा आज्‍यबा गेगदे थालउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला।

हिब्रू १३:४
ब्‍याह चा जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी ज्‍यबा ततोःला। ओच्‍छे म्रिङ ह्रेम्‍बो न्‍हङरी खाइमै आज्‍यबा तबारी आत। तिग्‍दा भिसम आज्‍यबा बानीबेहोर थोसी स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङ ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदेदा परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना।

यहूदा १:७
थेह्रङ् लसीन सदोमदेन गमोरा भिबा शहर ओच्‍छे थे शहरला क्‍यारमारला शहरला जम्‍मान म्‍हिगदेदा प्रभुसे नाश लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबादेन ह्रेम्‍फेबे ह्रेम्‍फेबेन ब्रेल्‍सी नइबा गे लसी भ्रमुबा। थे म्‍हिगदेदा खाइमै आसिबा मेग्‍याम सजाय पिन्‍सी दान्‍देला म्‍हिगदेदा उन्‍बा मुला।

मत्ती ५:८
ज्‍यबा सेम थोबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा म्राङ्ला।

रोमी १२:१
थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेदा परमेश्‍वरसे ल्‍हानान दया लबासे लमा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबारी एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला ल्‍हुइ परमेश्‍वरदा सेम निबा छोन्‍बोदेन चोखो बलि दोसी परमेश्‍वरदा जिम्‍मा पिन्‍गो भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। एनीगदेसे परमेश्‍वरदा सेमहेन्‍सेन तेन्‍बाएनोन चुनोन हिन्‍ना।

रोमी १३:१३
ओच्‍छे य्‍हालरी भ्रबा म्‍हि दोसी सोजो तसी गे लइ। म्‍हुनङ ह्रङ् लसी मोजमजा लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, ब्रेल्‍सी भ्रबा, छाडा तसी भ्रबा, छेबा बङ्बा लबा, ओच्‍छे डाह लबा गेगदे य्‍हाङसे ख्‍लागे।

१ थिस्सलोनिकी ४:३-४
[३] एनीगदे चोखो म्‍हि दोगै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा तामरी संगतनोन थालउ।[४] एनीगदेसे ह्राङसे ह्राङलान ल्‍हुइदा तहरी थान्‍बारी लोप्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेग्‍याम मान लबाला लागिरी एनीगदेसे ह्राङला ल्‍हुइदा चोखो थान्‍गो।

गलाती ५:१९-२१
[१९] पापी बानीबेहोरग्‍याम लबा गेगदे चुनोन हिन्‍ना: ब्रेल्‍सी भ्रबा, नइबा ताम म्‍हन्‍बा, सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लबा,[२०] मूर्तिगदेदा पूजा लबा, तन्‍त्रमन्‍त्र लबा, शत्रु स्‍होबा, छेबा बङ्बा लबा, डाह लबा, बोमो लबा, ह्राङला जे ग्‍याम च्‍याबा, फेना लबा, ह्राङ ह्राङला समूह स्‍होसी भ्रबा,[२१] डाह लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, मोजमजा लबादेन चुह्रङ्बान अर्गु पाप गेगदे लबा। ङाइ चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌आम्‍याङ् भिसी ङाच्‍छाएनोन पाङ्बा मुबा, दान्‍देनोन पाङ्‌बान मुला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.