A A A A A

भगवान: [श्राप]


गलाती ३:१३
परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार य्‍हाङसे याङ्तोःबा सजाय ख्रीष्‍टसेन नाजी, ओच्‍छे सय फासी य्‍हाङदा थे सजायग्‍याम फेजी। तिग्‍दा भिसम “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बादा जे क्रुसरी च्‍योसी साइला” भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला।

लूका ६:२८
एनीगदेदा केःबागदेदा परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै भिसी प्रार्थना लउ। ओच्‍छे खालैसे एनीगदेदा आज्‍यबा लजी भिसम थेनीगदेदा ज्‍यबा तगै भिसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लउ।

गलाती ५:१
य्‍हाङदा ठिमला तहग्‍याम ख्रीष्‍टसे फेबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा भङ्‍बा तसी चिउ, ओच्‍छे दोःसी थे ठिमला नोकर दोबारी थाम्‍हाइगो।

२ कोरिन्थी ५:१७
थेतबासेलमा चुदे खालै म्‍हि ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी जिन्‍बा मुला भिसम थे छार दोसी जिन्‍बा मुला, पुरानो तामगदे जम्‍मान म्‍हासी जिन्‍बा मुला। च्‍यागो, थे जम्‍मान ताम छार दोसी जिन्‍बा मुला।

१ यूहन्ना ४:४
ङाला कोलागदे, एनीगदे चा परमेश्‍वरला हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे थे लुसीला ताम पाङ्बा अगमवक्तागदेदा ढाबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हङरी मुबा परमेश्‍वरला आत्‍मा चा जम्‍बुलिङरी मुबा आज्‍यबा आत्‍मा भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना।

रोमी ८:३७-३९
[३७] तर चु जम्‍मान ताम तसैनोन य्‍हाङदा माया लबा ख्रीष्‍टग्‍यामसेन य्‍हाङसे चु जम्‍मानथोरी ढाबा मुला।[३८] तिग्‍दा भिसम कालला शक्तिगदे मुसै, सिसै, सोसै, स्‍वर्गदूतगदे मुसै, शासन लबागदे मुसै, दान्‍देला तामगदे मुसै, लिच्‍छा तसेला तामगदे मुसै, नर्गला शक्तिगदे मुसै, मुरी मुबा शक्ति मुसै, जम्‍बुलिङरी मुबा शक्ति मुसै, खजिबै स्‍हेगदे मुसै ख्रीष्‍ट येशूग्‍यामसे य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे लबा मायाग्‍याम फेबारी आखम भिबा ताम ङादा था मुला।[३९] ङा ख्रीष्‍टला म्‍हि तबासे लमा सत्‍य ताम पाङ्‌बान मुला, ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा आरे। ङाइ सत्‍य ताम पाङ्‌बान मुला भिबा ताम ङाला सेमदा था मुला, ओच्‍छे ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा आरे भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मादा था मुला।

१ पत्रुस ५:८-९
[८] तसैनोन एनीगदे सदन होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला शत्रु शैतान खाल्‍दा स्‍याप्‍ला थेदान चतोःला भिसी ङ्‌हार्सी भ्रबा च्‍यानसे ह्रङ् लसी म्‍हाइसी भ्रमुला।[९] थेतबासेलमा विश्‍वासरी कोङ्‌सी थे शैतानना बिरोध लउ। तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङ नाङलान विश्‍वासीगदेसेनोन एनीगदेसे नाबा ह्रङ्‌बान दुख नाबान मुला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।

एफिसी ६:१०-१७
[१०] दाहेन्‍से एनीगदे प्रभुदेन गिक तसी थेला घ्रेन शक्तिग्‍याम भङ्‍सी चिउ।[११] ओच्‍छे शैतानसे एनीगदेदा फसब लबारी म्‍हाइबा जुक्तिगदेदा ढाबारी सेनासे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान हतियारगदे थोगो।[१२] तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ म्‍हिदेन लडाइ लबारी आहिन, तर जम्‍मान शासन लबा शक्तिगदेदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन चु धोपधोप्‍बा जम्‍बुलिङरी शासन लबा शक्तिगदेदेन मुरी मुबा जम्‍मान म्‍हङला आत्‍मागदेला शक्तिदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना।[१३] थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान हतियारगदे एनीगदेसे सदन थोजी भिसम शैतानना सेना छेबारी खबा धिनरीनोन एनीगदे थेदेन छ्‌याम छेबारी खम्‍ला। ओच्‍छे लडाइ ढासीनोन एनीगदे भङ्‍बा तसी चिखम्‍ला।[१४] थेतबासेलमा सेनागदेसे क्रेप्‍सरी पेटी खीबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङदा सत्‍यसे खीगो। ओच्‍छे थेनीगदेसे कुरी पाता थान्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर थोसी तयार तसी चिउ।[१५] ओच्‍छे लखम क्‍वान्‍बा ह्रङ् लसी शान्‍ति पिन्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचार थोसी तयार तउ।[१६] ओच्‍छे अर्गु ताम चा एनीगदे सदन विश्‍वासला ढाल थोसी चिउ। थेह्रङ् लसी चिजी भिसम शैतानसे पुइखबा मेला बान एनीगदेसे साइखम्‍ला।[१७] थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे एनीगदेदा पिन्‍बा थार्बादा सेनागदेसे टोप कूबा ह्रङ् लसी सदन कूसी चिउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माला तरवार थोगो। थे तरवार चा परमेश्‍वरला बचन हिन्‍ना।

मत्ती ५:२२
तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे खालैदा बोमो लला, थे म्‍हिसे सजाय याङ्ला, ओच्‍छे खालैसे स्‍य्‍हान्‍दोदा हेला लजी भिसम थेदा अदालतरी भोर्ला। तर जुन म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा ‘ए गे आखेल्‍बा मूर्ख’ भिसी भिला थेदा नर्गला लोङ्‌बा खबा मेरी युला।

रोमी ३:२३
तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे पाप लबा मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालग्‍याम थारेङ तबा मुला।

रोमी ६:२३
तिग्‍दा भिसम पापसे पिन्‍बा ज्‍याला चा काल हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरसे ओह्रङ्नोन पिन्‍बा मोलम चा य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम याङ्बा जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना।

रोमी १२:१४
एनीगदेदा दुख पिन्‍बा म्‍हिगदेदा मोलम पिन्‍गो। थेनीगदेदा केःबा आहिन, बरु मोलम पिन्‍गो।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.