A A A A A

भगवान: [आदेशहरू]


मार्क १०:१९
परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम एदा थानोन मुला। म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ, ठगब थालउ, ओच्‍छे ह्राङला आबा आमादा मान लउ।”

लूका १८:२०
परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम एदा थानोन मुला। म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ ओच्‍छे ह्राङला आबा आमादा मान लउ।”

मत्ती २२:३४-४०
[३४] येशूसे सदुकीगदेदा जोहाबनोन पिन्‍आखम्‍बा तना लजी भिबा ताम थेःसी फरिसीगदे ढिक्‍सी सल्‍लाह लबारी ग्‍ला गिकरी पोप तजी।[३५] जमाहेन्‍से थेनीगदे न्‍हङला यहूदी धर्मगुरु गिकसे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी,[३६] “गुरु, परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा खजिबा हिन्‍ना?”[३७] येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा चुनोन हिन्‍ना। एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा ह्राङला जम्‍मान सेमहेन्‍से, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे माया लउ।[३८] ओच्‍छे अर्गु मुल ताम चा एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ।[३९] अगमवक्तागदेसे लोप्‍बा तामदेन मोशाला ठिमरी मुबा जम्‍मान तामगदे चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा चु मुल ताम न्‍हीग्‍यामनोन खबा हिन्‍ना।”[४०] जमाहेन्‍से येशूसे थेरी पोप तसी चिबा फरिसीगदेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी,

रोमी १३:९
“ए स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, एसे म्‍हि थासाइगो, एसे य्‍हो थालउ, एसे लोभ थालउ,” भिसी कुल्‍बा तामगदेदेन अर्गु कुल्‍बा जति तामगदे मुला थे जम्‍मान तामगदे चा “एसे ह्राङला खिम्‍जेमगदेदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ” भिसी कुल्‍बा ताम न्‍हङरी स्‍याप्‍ला।

मत्ती १९:१६-१९
[१६] फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “गुरु, जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बारी ङाइ ज्‍यबा गे तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइजी।[१७] जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “एसे ङादा ज्‍यबा तिग हिन्‍ना भिसी तिग्‍दा ङ्‌योइबा? च्‍यागो, ज्‍यबा मी परमेश्‍वर जे मुला। थेतबासेलमा एदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा सेम मुसम परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रउ” भिसी सुङ्जी।[१८] थे म्‍हिसे येशूदा “परमेश्‍वरसे कुल्‍बा खजिबा ताम?” भिसी भिमा, येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ,[१९] ह्राङला आबा आमादा मान लउ, ओच्‍छे एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ।”

मत्ती २२:३६-४०
[३६] “गुरु, परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा खजिबा हिन्‍ना?”[३७] येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा चुनोन हिन्‍ना। एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा ह्राङला जम्‍मान सेमहेन्‍से, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे माया लउ।[३८] ओच्‍छे अर्गु मुल ताम चा एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ।[३९] अगमवक्तागदेसे लोप्‍बा तामदेन मोशाला ठिमरी मुबा जम्‍मान तामगदे चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा चु मुल ताम न्‍हीग्‍यामनोन खबा हिन्‍ना।”[४०] जमाहेन्‍से येशूसे थेरी पोप तसी चिबा फरिसीगदेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी,

मत्ती १०:१७-२२
[१७] तर एनीगदे म्‍हिगदे म्राङ्सी होशियार तउ, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी अदालतरी भोर्ला। ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी भोर्सी एनीगदेदा कोर्रासे तोबा ग्‍याङ्‍बा लला।[१८] ङादा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेसे एनीगदेदा अञ्‍चलाधीशदेन ग्‍लेला ङाच्‍छापट्टि भोर्ला। एनीगदे थेनीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी ङाला साक्षी दोला।[१९] थेनीगदेसे चुङ्सी भोर्सैनोन खाह्रङ् लसी जोहाब पिन्‍से भिसी एनीगदेसे धन्‍दा सुर्दा लआतोः। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी खाह्रङ् लसी पाङ्तोःबा थे ताम एनीगदेदा लोप्‍सी पिन्‍ना।[२०] तिग्‍दा भिसम थे धुइरी एनीगदेसे पाङ्बा आहिन, तर परमेश्‍वर आबाला आत्‍मासेन एनीगदेग्‍याम पाङ्ला।[२१] “ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेसे ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेदा साइपुङ्ला। थेह्रङ् लसीन आबासे कोलागदेदा साइपुङ्ला, ओच्‍छे कोलागदेसे आबा आमाला बिरोध लसी साइपुङ्ला।[२२] ओच्‍छे ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मासेन हेला लला। तर जुन म्‍हिसे जस्‍तोन दुख तसैनोन ह्राङ आसितेधोना ङादा विश्‍वास लबा आख्‍ला थेसे थार्बा याङ्ला।

रोमी १३:८-१४
[८] एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोला लागिरी लतोःबा तिगै गे बाँकी थाथान्‍गो, तर गिकसेम गिकदा माया लबारी चा खाइमै थाख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम ह्राङला खिम्‍जेमदा माया लबा म्‍हिसे चा ठिमरी मुबा जम्‍मान ताम पूरा लबा हिन्‍ना।[९] “ए स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, एसे म्‍हि थासाइगो, एसे य्‍हो थालउ, एसे लोभ थालउ,” भिसी कुल्‍बा तामगदेदेन अर्गु कुल्‍बा जति तामगदे मुला थे जम्‍मान तामगदे चा “एसे ह्राङला खिम्‍जेमगदेदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ” भिसी कुल्‍बा ताम न्‍हङरी स्‍याप्‍ला।[१०] माया लबा म्‍हिसे ह्राङला खिम्‍जेमदा न्‍होङ्ना आल। थेतबासेलमा माया लबा चा ठिम पूरा लबा हिन्‍ना।[११] चु जे आहिन, चु धुइ चा य्‍हाङ म्‍हेर्बाग्‍याम रेःतोःबा धुइ हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा य्‍हाङसे विश्‍वास लबा धुइरी भन्‍दा झन दान्‍दे थार्बा याङ्बा धुइ तसी जिन्‍बा मुला।[१२] म्‍हुन निसी य्‍हाल तबारीन छ्‌याइबा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङसे धोपधोपरी लबा जम्‍मान आज्‍यबा गेगदे ख्‍लागे, ओच्‍छे य्‍हालला सेना दोसी चिइ।[१३] ओच्‍छे य्‍हालरी भ्रबा म्‍हि दोसी सोजो तसी गे लइ। म्‍हुनङ ह्रङ् लसी मोजमजा लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, ब्रेल्‍सी भ्रबा, छाडा तसी भ्रबा, छेबा बङ्बा लबा, ओच्‍छे डाह लबा गेगदे य्‍हाङसे ख्‍लागे।[१४] तर प्रभु येशू ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोसी भ्रउ, ओच्‍छे पापी बानीबेहोर अन्‍छार ल्‍हुइला लागिरी जे लइ म्‍हन्‍बा थे लसी थाभ्रउ।

मार्क १२:२८-३४
[२८] येशूसे म्‍हिगदेदा ज्‍यना लसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी यहूदी धर्मगुरुगदे न्‍हङला गिकसे, “गुरु, परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा खजिबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी।[२९] येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “‘इस्राएलीगदे च्‍यागो, जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा परमप्रभु य्‍हाङला परमेश्‍वर गिक जे प्रभु हिन्‍ना।[३०] एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा सेमहेन्‍से, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे, जम्‍मान शक्तिसे माया लउ।’[३१] ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अर्गु मुल ताम चा ‘एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ।’ परमेश्‍वरसे कुल्‍बा मुल ताम चु भन्‍दा अर्गु आरे।”[३२] चु ताम थेःसी यहूदी धर्मगुरुसे येशूदा “गुरु, ह्राङसे सुङ्बा ताम ठीक हिन्‍ना। परमेश्‍वर गिक जे मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वर बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे।[३३] ओच्‍छे परमेश्‍वरदान सेमहेन्‍सेन, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे, जम्‍मान शक्तिसे माया लबा, ओच्‍छे ह्राङदा ह्रङ्नोन ह्राङला खिम्‍जेमदाएनोन माया लबा चा मेरी ख्राङ्‌सी पिन्‍बा जम्‍मान बलिदेन बलिदानगदे भन्‍दा मुल ताम हिन्‍ना” भिसी भिजी।[३४] थेसे होशियार तसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी येशूसे थेदा “ए परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साग्‍याम थारेङ आरे” भिसी सुङ्जी। जमाकुनुहेन्‍से खालैसे येशूदा तिगै ताम ङ्‌योइबारी आँट आलनी।

जन १४:१५
“चुदे एनीगदेसे ङादा माया लबा मुसम ङाइ कुल्‍बा ताम एनीगदेसे ङ्‌यान्‍ना।

मत्ती १९:१८
थे म्‍हिसे येशूदा “परमेश्‍वरसे कुल्‍बा खजिबा ताम?” भिसी भिमा, येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ,

जन १५:१०
ङाला आबासे कुल्‍बा ताम ङ्‍यान्‍बासे लमा आबाला माया सदन ङादेन छ्‌याम मुला। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन ङाइ कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम ङाला माया सदन एनीगदेदेन छ्‌याम तला।

मत्ती ५:१७
“ङा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमदेन अगमवक्तागदेसे पाङ्बा ताम भ्‍याङ्बारी आहिन, तर थे पूरा लबारी खबा हिन्‍ना।

जन १५:१२-१७
[१२] “ङाइ एनीगदेदा माया लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री गिकसेम गिकदा माया लउ भिसी ङाइ चु ताम कुल्‍बा मुला।[१३] ह्रोला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बा भन्‍दा घ्रेन माया अर्गु तिगैनोन आरे।[१४] चुदे एनीगदेसे ङाइ कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम एनीगदे ङाला ह्रो हिन्‍ना।[१५] दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा नोकर भिसी आपाङ्, तिग्‍दा भिसम मालिकसे तिग लबान मुला भिसी नोकरदा था आत। तर ङाइ एनीगदेदा ह्रो भिसी पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम ङाला आबासे ङादा सुङ्बा जम्‍मान ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्सी जिन्‍बा मुला।[१६] एनीगदेसे ङादा धम्‍बा आहिन, तर एनीगदे सदन ज्‍यबा म्‍हि दोसी ज्‍यबा गे लगै भिसीन ङाइ एनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। थेह्रङ् लसी एनीगदेसे ङाला मिन किन्‍सी परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम ह्रीजी भिसम एनीगदेसे ह्रीबा स्‍हे परमेश्‍वर आबासे पिन्‍ना।[१७] थेतबासेलमा ङाइ कुल्‍बा अन्‍छार एनीगदेसे गिकसेम गिकदा माया लउ।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.