A A A A A

चर्च: [डिकनहरू]


१ तिमोथी ३:१-१३
[१] चु सत्‍य ताम हिन्‍ना। खालै म्‍हिसे मण्‍डलीदा च्‍याबा गे लबारी म्‍हाइबा चा ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। चु चा थेला सेमसे लबारी म्‍हाइबा ज्‍यबा गे हिन्‍ना।[२] थेतबासेलमा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा खालैसे दोष उन्‍बारी आखम्‍बा, म्रिङ गिक जे मुबा, ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बा, जम्‍मासेन मान लबा, डोन्‍बोदा मान लबादेन ज्‍यना लसी लोप्‍बारी खम्‍बा ततोःमुला।[३] ओच्‍छे झि आइरक थुङ्सी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबादेन छेबा बङ्बा लबा आहिन, तर जम्‍मानदेन छ्‌याम ढिक्‍बा, सोजो, टाङगाला लिच्‍छा आभ्रबादेन,[४] थेसे ह्राङला दिम परिवारदा ज्‍यना लसी च्‍यातोःला। ओच्‍छे थेला कोलागदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी थेदा मान लतोःला।[५] चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला दिमला म्‍हिगदेदा तहरी थान्‍बारी आखम्‍नी भिसम थेसे खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा च्‍याबारी खम्‍ला?[६] मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा भर्खर प्रभुदा विश्‍वास लबा छार म्‍हि तबारी आत। आहिन्‍सम थेसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होसी घमण्‍ड लसी भ्रला। ओच्‍छे शैतानसे याङ्बा सजायरी थेएनोन परब तला।[७] थे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरीनोन ज्‍यबा म्‍हि ततोःला, आहिन भिसम जम्‍मासेन थेला तामगन लसी भ्रला ओच्‍छे शैतानना यारी परब तला।[८] थेह्रङ् लसीन मण्‍डलीरी ह्रो लबा म्‍हिगदेएनोन जम्‍मासेन मान लबा म्‍हि ततोःला, ओच्‍छे ले न्‍ही मुबा ह्रङ् लसी ताम पाङ्‌बारी आत, झि आइरक थुङ्सी ङ्‌य्‍होइबादेन टाङगाला लोभ लबारी आत,[९] बरु थेनीगदेसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लसी सत्‍य विश्‍वासदा जोगब लसी थान्‍तोःला।[१०] ङाच्‍छा थेनीगदे ठीक मुला कि आरे भिसी मण्‍डलीसे च्‍यागै। ओच्‍छे तिगै दोष आरेसम थेनीगदेसे मण्‍डलीरी ह्रो लगै।[११] थेह्रङ् लसीन मण्‍डलीरी ह्रो लबा म्‍हिला म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन स्‍य्‍हान्‍दोग्‍याम मान याङ्बादेन खालैला तामगन आलबा ततोःला। ओच्‍छे ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍खम्‍बादेन जम्‍मान तामरी म्‍हिगदेसे विश्‍वास लखम्‍बा ततोःला।[१२] मण्‍डलीरी ह्रो लबा म्‍हिलाएनोन म्रिङ गिक जे ततोःला ओच्‍छे थेसेनोन ह्राङला कोलागदेदेन दिम परिवारदा ज्‍यना लसी च्‍याखम्‍तोःला।[१३] तिग्‍दा भिसम मण्‍डलीरी ह्रो लबागदेसे ज्‍यना लसी गे लजी भिसम थेनीगदेसे मान याङ्ला। ओच्‍छे थेनीगदेसे ख्रीष्‍ट येशूदा लबा विश्‍वासला बारेरीनोन स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पाङ्‌बारी आँट याङ्ला।

फिलिप्पी १:१
लास्‍सो, ख्रीष्‍ट येशूदा तेन्‍बा ङा पावलदेन तिमोथीग्‍याम फिलिप्‍पीरी मुबा ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि ओच्‍छे मण्‍डलीरी ह्रो लबागदेदा फ्‍याफुल्‍ला!

प्रेरित ६:१-७
[१] थे धुइरी येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान निमुबा। जमाहेन्‍से हिब्रू ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेला बिरोधरी ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेसे तामगन लबारी छ्‌याइजी। तिग्‍दा भिसम ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा यहूदीगदेला ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेसे धिनना धिन तोःतेधोना चबा थुङ्बा आयाङ्‌मुबा।[२] जमाहेन्‍से च्‍युक न्‍ही चेलागदेसे येशूदा विश्‍वास लबागदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे ख्‍लासी चबा थुङ्बा पिन्‍बा गे लबारी ङन्‍दा ठीक आत।[३] थेतबासेलमा आलेगदे, एनीगदे न्‍हङला परमेश्‍वरला आत्‍मादेन बुद्धिसे प्‍लिङ्बा, ओच्‍छे जम्‍मासेन मान लबा गोर निस म्‍हिदा धम्‍गो, ङन्‍से चु गे थेनीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍ना।[४] तर ङन्‍से चा प्रार्थना लबादेन परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे लला।”[५] चु ताम येशूदा विश्‍वास लबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा सेम निजी। ओच्‍छे थेरी मुबा जम्‍मादान थे ताम ज्‍यबा छोर्सी थेनीगदेसे पूरा विश्‍वास मुबादेन परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्बा स्‍तिफनस, फिलिप, प्रखरस, निकनोर, तीमोन, पर्मिनासदेन एन्‍टिओखिया भिबा शहरला यहूदी धर्म तेन्‍बा निकोलाउसदा धम्‍जी।[६] ओच्‍छे थे म्‍हिगदेदा मुल चेलागदे मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से मुल चेलागदेसे थे म्‍हिगदेथोरी ह्राङला या थान्‍सी प्रार्थना लजी।[७] परमेश्‍वरला बचन ल्‍हानान ग्‍लारी थेःबान निजी, ओच्‍छे यरूशलेमरी प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान निजी। परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदेसेनोन प्रभु येशूदा विश्‍वास लजी।

रोमी १६:१
दाहेन्‍से ङाइ मण्‍डलीदा ह्रो लबा य्‍हाङला आङा फिबी गाते ज्‍यबा मुला भिसी एनीगदेदा ङोसेना लला। थे किंक्रिया भिबा ग्‍लाला मण्‍डलीरी ह्रो लबा म्‍हि हिन्‍ना।

तीतस १:७
तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला गे लबारी जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हि तबासे लमा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा तिगै दोष आरेबा ततोःला। थे ह्राङला सुरसे भ्रबा, योनान बोमो खबा, झि आइरक थुङ्सी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, छेबा बङ्बा लबा, धन सम्‍पत्तिरी लोभ लबा म्‍हि आहिन,

प्रेरित ६:३
थेतबासेलमा आलेगदे, एनीगदे न्‍हङला परमेश्‍वरला आत्‍मादेन बुद्धिसे प्‍लिङ्बा, ओच्‍छे जम्‍मासेन मान लबा गोर निस म्‍हिदा धम्‍गो, ङन्‍से चु गे थेनीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍ना।

जन ८:३२
ओच्‍छे सत्‍य तिग हिन्‍ना भिसी एनीगदेसे था याङ्ला, थेनोन सत्‍यसे एनीगदे खालैला तहरी चिआतोः।”

एफिसी ४:११
ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे ह्राङला गे लगै भिसी कोइ म्‍हिदा ख्रीष्‍टला मुल चेला दोबारी, कोइ म्‍हिदा अगमवक्ता दोबारी, कोइ म्‍हिदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी, कोइ म्‍हिदा मण्‍डलीला पास्‍टरदेन म्‍हिगदेदा लोप्‍बा म्‍हि स्‍होबारी धम्‍जी।

प्रेरित २०:२८
“दाहेन्‍से ह्राङ ह्राङलान लागिरी ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे ह्राङनीदा जिम्‍मा पिन्‍बा ग्‍युगदेला लागिरी होशियार तसी चिउ। परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा ज्‍यना लसी च्‍याबा म्‍हि दोगो, तिग्‍दा भिसम प्रभु येशूसे थे म्‍हिगदेदा ह्राङलान कासे ग्‍लुबा मुला।

जन ६:५४
तर ङाला ल्‍हुइ चबा, ङाला का थुङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी तला। ओच्‍छे ङा दोःसी खबा धुइरी ङाइ थेदा सिबाग्‍याम सोना लला।

मार्क ६:३
तिग चु मरियमला झा, याकूब, योसेफ, यहूदादेन सिमोनला ज्‍योज्‍यो सिकर्मी आहिन? तिग चुला आङागदेएनोन य्‍हाङदेन छ्‌याम आरे?” भिसी येशूला ताम पत्‍याब आतनी।

१ कोरिन्थी १२:२८
परमेश्‍वरसेन मण्‍डलीरी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा मुल चेलागदे, जमाहेन्‍से अगमवक्तागदे, जमाहेन्‍से स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा म्‍हिगदे, ओच्‍छे उदेकला गे लबा म्‍हिगदे, आखम्‍बा म्‍हिदा खम्‍ना लबा मोलम याङ्बा म्‍हिगदे, स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्रो लबा म्‍हिगदे, जम्‍मान ताम ढिक्‍ना लबा म्‍हिगदे, ओच्‍छे थरी थरीला ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदा धम्‍सी थान्‍बा मुला।

गलाती १:१९
ङाइ थेरी प्रभुला आले याकूबदा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै मुल चेलागदेदा आस्‍याप्‍नी।

हिब्रू १३:१७
एनीगदेसे ह्राङला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी थेनीगदेला तहरी चिउ। थेनीगदेला गे चा एनीगदेला आत्‍मादा वास्‍ता लबा हिन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेसे एनीगदेला लागिरी लबा गेला हिसाब परमेश्‍वरदा उन्‍तोःला। एनीगदेसे थेनीगदेला ताम ङ्‌यान्‍जी भिसी थेनीगदेसे ताङ्सी ताङ्सी ह्राङला गे लला। तर थेह्रङ् आलसम थेनीगदेसे दुख ङ्‍हम्‍ला, ओच्‍छे एनीगदेला लागिरी तिगै ज्‍यबा आत।

जन ३:३-५
[३] येशूसे थेदा “च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, खालै म्‍हि तोरग्‍याम आन्‍हतेधोना परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा म्राङ्बारी आखम” भिसी सुङ्जी।[४] चु ताम थेःसी निकोदेमससे येशूदा “खेप्‍बा दोसीनोन म्‍हि खाह्रङ् लसी दोःसी न्‍हबारी खम्‍ला? तिग थे दोःसी आमाला फो न्‍हङ‍री वाङ्सी न्‍हबारी खम्‍ला?” भिसी भिजी।[५] जमाहेन्‍से येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, खालै म्‍हि क्‍युइदेन आत्‍माग्‍याम आन्‍हतेधोना परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌आम्‍याङ्।

हिब्रू १२:१४
जम्‍मान म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिबारीदेन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोबारी भङ लउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तिगै दोष मुसम खालैसेन परमप्रभुदा म्राङ्बारी आखम।

प्रेरित ६:४
तर ङन्‍से चा प्रार्थना लबादेन परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा गे लला।”

१ तिमोथी ३:१-७
[१] चु सत्‍य ताम हिन्‍ना। खालै म्‍हिसे मण्‍डलीदा च्‍याबा गे लबारी म्‍हाइबा चा ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। चु चा थेला सेमसे लबारी म्‍हाइबा ज्‍यबा गे हिन्‍ना।[२] थेतबासेलमा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा खालैसे दोष उन्‍बारी आखम्‍बा, म्रिङ गिक जे मुबा, ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बा, जम्‍मासेन मान लबा, डोन्‍बोदा मान लबादेन ज्‍यना लसी लोप्‍बारी खम्‍बा ततोःमुला।[३] ओच्‍छे झि आइरक थुङ्सी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबादेन छेबा बङ्बा लबा आहिन, तर जम्‍मानदेन छ्‌याम ढिक्‍बा, सोजो, टाङगाला लिच्‍छा आभ्रबादेन,[४] थेसे ह्राङला दिम परिवारदा ज्‍यना लसी च्‍यातोःला। ओच्‍छे थेला कोलागदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी थेदा मान लतोःला।[५] चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला दिमला म्‍हिगदेदा तहरी थान्‍बारी आखम्‍नी भिसम थेसे खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरला मण्‍डलीदा च्‍याबारी खम्‍ला?[६] मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा भर्खर प्रभुदा विश्‍वास लबा छार म्‍हि तबारी आत। आहिन्‍सम थेसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होसी घमण्‍ड लसी भ्रला। ओच्‍छे शैतानसे याङ्बा सजायरी थेएनोन परब तला।[७] थे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरीनोन ज्‍यबा म्‍हि ततोःला, आहिन भिसम जम्‍मासेन थेला तामगन लसी भ्रला ओच्‍छे शैतानना यारी परब तला।

१ तिमोथी २:१२
म्रिङम्‍हेमेगदेसे ह्रेम्‍फेबेगदेदा तहरी थान्‍बादेन परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बा अधिकार चा ङाइ आपिन, तर थेनीगदे कुटीसीन चितोःला।

प्रेरित १४:२३
जमाहेन्‍से बारनाबासदेन पावलसे जम्‍मान मण्‍डलीरी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे धम्‍सी थान्‍जी। ओच्‍छे फोइथान चिसी प्रार्थना लसी थेनीगदेदा ह्राङसे विश्‍वास लबा प्रभुला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍जी।

१ तिमोथी ५:१७
ल्‍हानान दुख लसी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा मान लसी थेनीगदेदा गेला ज्‍यालाएनोन याङ्तोःबा भन्‍दा ल्‍हानान पिन्‍गो, ओच्‍छे दुख लसी परमेश्‍वरला बचन थेःना लबादेन लोप्‍बा म्‍हिसे मी झन चु याङ्नोन तोःला।

हिब्रू १३:७
एनीगदेदा परमेश्‍वरला बचनग्‍याम लोप्‍बा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा ढन्‍गो। थेनीगदेला गाते ज्‍यबा बानीबेहोर मुबा थे घोउ। ओच्‍छे एनीगदेसेनोन थेनीगदेसे लबा ह्रङ्‌बान विश्‍वास लउ।

तीतस १:८
तर डोन्‍बोगदेदा मान लबा, ज्‍यबा तामरी जे सेम लबा, ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बा ततोःला। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर थोबादेन चोखो ओच्‍छे जस्‍तोन दुख तसैनोन नाखम्‍बा म्‍हि ततोःला।

१ पत्रुस ५:२
परमेश्‍वरसे एनीगदेला विश्‍वासरी ख्‍लासी पिन्‍बा थेला म्‍हिगदेदा गोठालोसे ग्‍युगदेदा च्‍याबा ह्रङ् लसी ज्‍यना लसी च्‍यागो। चु गे टाङगाला लोभदेन करसे आहिन, तर ह्राङला सेमहेन्‍से ताङ्सी ताङ्सी लउ। तिग्‍दा भिसम चु परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ताम हिन्‍ना।

तीतस १:६
मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे तिगै दोष आरेबादेन म्रिङ गिक जे मुबा ततोःला। ओच्‍छे थेला कोलागदेएनोन विश्‍वास लबा ततोःला। आज्‍यबा बानीबेहोर थोबादेन कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा तबारी आत।

१ तिमोथी ५:२२
खालै म्‍हिथोरी हतार लसी या थान्‍सी प्रार्थना लसी मण्‍डलीला गे जिम्‍मा थापिन्‍गो। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेला पापरी थाभ्रउ। ओच्‍छे सदन पापग्‍याम जोगब तसी चिउ।

तीतस १:५
ङाइ कुल्‍बा अन्‍छार थेरी बाँकी मुबा गेगदे जिन्‍ना लबारीदेन जम्‍मान ग्‍लारी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे धम्‍बाला लागिरी ङाइ एदा क्रेट भिबा ग्‍लारी थान्‍बा हिन्‍ना।

गलाती ४:१९
ङाला कोलागदे, एनीगदे ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान आदोतेधोना ङादा कोला न्‍हबारी छ्‌याइबा म्रिङम्‍हेमेदा तबा ह्रङ्‌बान दुख तबा मुला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.