A A A A A

चर्च: [येशूको जन्म]


मत्ती १:१८-२३
[१८] येशू ख्रीष्‍ट चुह्रङ् लसी न्‍हजी, योसेफसे येशूला आमादा ब्‍याह लबारी ह्रीबा मुबा। तर थेनीगदेला ब्‍याह तबा भन्‍दा ङाच्‍छान मरियम परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हसेला तबा मुबा।[१९] तर थेला ह्रेम्‍बो योसेफ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि तबासे लमा थेदा म्‍हिला ओन्‍छाङरी पेःना थालगै भिसी खालैसे था आयाङ्ना लसी ख्‍लाबा सेम लजी।[२०] चु ताम म्‍हन्‍बान लमा योसेफ छुप निजी, जमाहेन्‍से म्‍हाङरी थे मुबा ग्‍लारी परमप्रभुला दूत खसी थेदा “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान योसेफ, ए मरियमदेन ब्‍याह लबारी थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हसेला तबा हिन्‍ना।[२१] थेसे झा गिक न्‍हला, एसे थेला मिन येशू थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङला म्‍हिगदेदा थेनीगदेला पापग्‍याम थार्ना लला” भिसी भिजी।[२२] परमप्रभुसे अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा बचन पूरा तगै भिसीन चु जम्‍मान तबा हिन्‍ना।[२३] “च्‍यागो, ब्‍याह आलबा म्रिङकोला गिक न्‍हसेला तला ओच्‍छे थेसे झा न्‍हला, थेला मिन इम्‍मानुएल भिसी थान्‍ना,” इम्‍मानुएल भिबा चा “परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌याम” भिबा हिन्‍ना।

लूका २:७-२१
[७] जमाहेन्‍से मरियमसे बेथलेहेमरीन ह्राङला थेबा झा न्‍हजी। थे झादा ल्‍हेथानरी रिल लसी म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे खजिबै दिमरी चिबा ग्‍ला आयाङ्नी।[८] थे ग्‍लाला ङामला पाङग्‍यालरी गोठालोगदे म्‍हुनङ ग्‍युगदे ख्रुङ्‌सी चिबा मुबा।[९] थेनोन धुइरी थेनीगदेसे स्‍वर्गदूत गिक म्राङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदेला क्‍युर्नोन परमेश्‍वरला स्‍हेरसे य्‍हाल य्‍हाल तजी। चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी।[१०] तर स्‍वर्गदूतसे थेनीगदेदा “थालोङ्‍गो! तिग्‍दा भिसम ङाइ एनीगदेला लागिरी थार्बा पिन्‍बा समाचार भसी खबा मुला। चु समाचार जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी हिन्‍ना।[११] तिनी दाऊदला शहररी एनीगदेदा पापग्‍याम थार्बा पिन्‍बा म्‍हि गिक न्‍हबा मुला। थेनोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट प्रभु हिन्‍ना।[१२] ओच्‍छे एनीगदेला लागिरी चिनु चा चु तला, एनीगदेसे कोला गिकदा ल्‍हेथानसे रिल लसी म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइसी थान्‍बा स्‍याप्‍ला।”[१३] थेनोन धुइरी स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूतला हुल म्राङ्जी। ओच्‍छे थे स्‍वर्गदूतगदेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवादला व्‍हाइ गोबारी छ्‌याइजी,[१४] “स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरला जयजयकार, जम्‍बुलिङरी जुन म्‍हिदा परमेश्‍वरसे धम्‍बा मुला थेनीगदेदा शान्‍ति तगै!”[१५] स्‍वर्गदूतगदे स्‍वर्गरी निमाहेन्‍से गोठालोगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी “लु, भ्रउ, य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे सुङ्बा चु ल्‍हेङमो च्‍याबारी बेथलेहेमरी निइ” भिसी भिजी।[१६] जमाहेन्‍से थेनीगदे योना योना लसी बेथलेहेमरी निजी। थेरी थेनीगदेसे मरियमदेन योसेफ ओच्‍छे लैनु कोलादा चा म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइसी थान्‍बा म्राङ्जी।[१७] जमाहेन्‍से थे कोलाला बारेरी थेनीगदेदा स्‍वर्गदूतसे पाङ्बा ताम थेनीगदेसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा थेःना लजी।[१८] ओच्‍छे गोठालोगदेसे पाङ्बा ताम थेःबा म्‍हिगदे जम्‍मान उदेक तजी।[१९] तर मरियमसे चा चु जम्‍मान ताम म्‍हन्‍सी सेमरीन थान्‍जी।[२०] ओच्‍छे स्‍वर्गदूतसे भिबा ह्रङ्नोन म्राङ्बासे लमा गोठालोगदेसे परमेश्‍वरदा घ्रेन मानदेन जयजयकार लसी धन्‍यवादला व्‍हाइ गोबान निजी।[२१] थे कोला न्‍हसी भ्रेःरे तमा खतना लबा धुइरी थेला मिन येशू थान्‍जी। थेला मिन आमाला फोरी खबा भन्‍दा ङाच्‍छान स्‍वर्गदूतसे पाङ्बा मुबा।

मत्ती २:१-१२
[१] हेरोद ग्‍लेला धुइरी यहूदिया अञ्‍चलला बेथलेहेम भिबा नाम्‍सारी येशू न्‍हजी। जमाहेन्‍से स्‍यारला ज्‍योतिषीगदे यरूशलेमरी खजी, ओच्‍छे थेनीगदेसे,[२] “यहूदीगदेला ग्‍ले दोसी न्‍हबा कोला खानङ मुला? तिग्‍दा भिसम ङन्‍से स्‍याररी थे न्‍हजी भिसी उन्‍बा सार म्राङ्जी। थेतबासेलमा ङनी थेदा झ्‍याल्‍बारी खबा हिन्‍ना” भिसी भिजी।[३] चु ताम थेःमाहेन्‍से हेरोद ग्‍लेदेन यरूशलेमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ल्‍हानान सुर्दा तजी।[४] जमाहेन्‍से हेरोद ग्‍लेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे जम्‍मादान ग्‍ला गिकरी ङ्‌योइसी “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट खानङ न्‍हला भिसी पाङ्बा मुला?” भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लजी।[५] थेनीगदेसे हेरोद ग्‍लेदा “यहूदियाला बेथलेहेम भिबा नाम्‍सारी न्‍हला भिसी पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला,[६] ‘यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा बेथलेहेम नाम्‍सा जजा मुसैनोन घ्रेन तला, तिग्‍दा भिसम बेथलेहेमग्‍याम शासन लबा म्‍हि गिक थोन्‍ना, थेसे ङाला म्‍हि इस्राएलीगदेदा वास्‍ता लला’ भिसी भिजी।”[७] जमाहेन्‍से हेरोदसे थे ज्‍योतिषीगदेदा जे सुटुक्‍क ङ्‌योइसी सार खाइमा म्राङ्बा हिन्‍ना, भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लजी। ओच्‍छे थेनीगदेग्‍याम सार म्राङ्बा धुइ था याङ्जी।[८] जमाहेन्‍से थेसे थेनीगदेदा “निउ, ओच्‍छे थे कोलादा ज्‍यना लसी म्‍हाइगो। थेदा स्‍याप्‍मैछ्‌याम ङादा पाङ्‍गो, ङाएनोन थेदा झ्‍याल्‍बारी निला” भिसी बेथलेहेमरी पुइजी।[९] ग्‍लेला ताम थेःसी थेनीगदे थेग्‍याम निजी। थेनीगदेसे ङाच्‍छा स्‍याररी म्राङ्बा सार दोःसी थेनीगदेला ङाच्‍छा ङाच्‍छा निजी, ओच्‍छे लैनु येशू मुबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से थे सार अडेब तजी।[१०] थे सार म्राङ्माहेन्‍से थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्जी।[११] दिम न्‍हङरी वाङ्मा थेनीगदेसे लैनु येशूदा थेला आमा मरियमदेन छ्‌याम म्राङ्जी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा फ्‍या लसी ह्राङ ह्राङला बाकस ठोङ्सी म्‍हर, ज्‍यबा बास्‍ना खबा धूपदेन मूर्र भिबा महँगो अत्तर भसी फुल्‍जी।[१२] ओच्‍छे म्‍हाङरी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा हेरोद मुबा ग्‍लारी थानिउ भिबासे लमा थेनीगदे अर्गुन ग्‍यामसे ह्राङला य्‍हुल्‍सारी निजी।

गलाती ४:४
तर धुइ ठीक तमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे ह्राङलान झादा पुइखजी। थे म्रिङम्‍हेमेला कोखग्‍याम न्‍हसी यहूदी ठिमला तहरी धन्‍छ्‌याजी।

लूका २:१-४
[१] थे धुइरी रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर अगस्‍टससे जम्‍मान य्‍हुल्‍साला म्‍हि झ्‍याबाला लागिरी जम्‍मालान मिन भ्रिउ भिसी कुल्‍जी।[२] सिरिया भिबा ग्‍लाला हाकिम कुरेनियस मुबा धुइरी चुह्रङ् लसी म्‍हिगदे झ्‍याबा ङाच्‍छा रेम तबा मुबा।[३] जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदे मिन भ्रिबारी ह्राङ ह्राङला आखे म्‍हेमेला नाम्‍सारी निजी।[४] थे धुइरी योसेफ गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा ग्‍लारी चिबा मुबा। थेएनोन ह्राङला मिन भ्रिबारी यहूदिया अञ्‍चलला बेथलेहेम भिबा दाऊदला शहररी निजी। तिग्‍दा भिसम थे दाऊद ग्‍लेला वंशला मुबा।

प्रकाश १२:१-५
[१] जमाहेन्‍से ङाइ स्‍वर्गरी उदेकला चिनु गिक म्राङ्जी। ओच्‍छे ङाइ धिनी क्‍वान्‍बादेन काङ धिरी लनी मुबा च्‍युक न्‍ही सारला मुकुट कूबा म्रिङम्‍हेमे गिक म्राङ्जी।[२] थे म्रिङम्‍हेमे जिउ न्‍हीला मुबा, ओच्‍छे बेथा याङ्बासे लमा थे क्रिङ्‌बान मुबा।[३] ओच्‍छे ङाइ दोःसी स्‍वर्गरी उदेकला चिनु गिक म्राङ्जी। च्‍यागो, गोर निस थोबोदेन गोर च्‍युइ रु मुबा वाला घ्रेन अजिङ्‍गर गिक म्राङ्जी। थेसे गोर निस मुकुट कूबा मुबा।[४] थे अजिङ्‍गरला मेःसे मुला सारगदे भो सोम न्‍हङरी भो गिक सारदा पोप लसी जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी। ओच्‍छे कोला न्‍हमैछ्‌याम चतोःला भिसी थे अजिङ्‍गर कोला न्‍हबारी छ्‌याइबा थे म्रिङम्‍हेमेला ङामरी राप्‍सी चिजी।[५] थे म्रिङम्‍हेमेसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा फाइला कडीसे शासन लबा झा गिक न्‍हजी। थे कोलादा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी थीसी भोर्सी परमेश्‍वरला ठिरी थान्‍जी।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.