A A A A A

चर्च: [चर्चमा भाग लिदै]


हिब्रू १०:२४-२५
[२४] य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा माया लबादेन ज्‍यबा गे लबाला लागिरी आँट खबा खाल्‍ला ताम जे लइ।[२५] कोइ कोइ म्‍हिला संगतीरी आनिबा बानी मुला। तर य्‍हाङ चा संगतीरी निबा आख्‍लागे। बरु प्रभु दोःसी फेप्‍खबा धिन खबारी छ्‌याइबा मुला भिबा ताम घोसी गिकसेम गिकदा झन आँट पिन्‍गे।

मत्ती १८:२०
तिग्‍दा भिसम ङाला मिनरी म्‍हि न्‍ही सोम ढिक्‍सी खजिबै ग्‍लारी ह्रुप तजी भिसम ङा थेनीगदेदेन छ्‌याम तला।”

कलस्सी ३:१६
एनीगदेला सेम सदन ख्रीष्‍टला बचनसे प्‍लिङ्‌सी गिकसेम गिकदा ह्राङला जम्‍मान ज्ञान बुद्धिसे लोप्‍गो। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा व्‍हाइ सेमहेन्‍से गोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गो।

एफिसी ४:११-१३
[११] ओच्‍छे ख्रीष्‍टसे ह्राङला गे लगै भिसी कोइ म्‍हिदा ख्रीष्‍टला मुल चेला दोबारी, कोइ म्‍हिदा अगमवक्ता दोबारी, कोइ म्‍हिदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी, कोइ म्‍हिदा मण्‍डलीला पास्‍टरदेन म्‍हिगदेदा लोप्‍बा म्‍हि स्‍होबारी धम्‍जी।[१२] तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला गे ज्‍यना लसी ख्रीष्‍टला ल्‍हुइ मण्‍डलीदा भङ्‍ना लखम्‍गै भिसी थेसेन चुह्रङ् लसी धम्‍बा हिन्‍ना।[१३] थेतबासेलमा य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा लबा विश्‍वासरी गिक आतनी भिसम ओच्‍छे थेला झा ख्रीष्‍टदा ज्‍यना लसी ङोआसेनी भिसम य्‍हाङ खाइमै पाको म्‍हि दोबारी आखम। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट खाह्रङ्बा मुला थेह्रङ्बाएनोन दोबारी आखम।

प्रेरित २:४२
मुल चेलागदेसे ल्‍हानान उदेकला गेगदेदेन उदेकला चिनुगदे उन्‍जी। थेतबासेलमा जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा ल्‍हानान मान लजी।

रोमी १०:१७
विश्‍वास चा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी खमुला, ओच्‍छे थे थार्बा पिन्‍बा समाचार चा ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्बा ताम हिन्‍ना।

मत्ती १६:१८
च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एला मिन पत्रुस हिन्‍ना। चु युङबाला पहराथोरी ङाइ ङाला मण्‍डली स्‍होला। चु मण्‍डलीदा कालला शक्तिगदेसे खाइमै ढाबारी आखम।

प्रेरित ९:३१-३२
[३१] जमाहेन्‍से यहूदियादेन गालील ओच्‍छे सामरिया भिबा ग्‍लारी मुबा जम्‍मान मण्‍डलीदा शान्‍ति तजी। ओच्‍छे प्रभुला चेलागदेसे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम आँट याङ्जी ओच्‍छे मण्‍डलीएनोन बढब तजी। चेलागदे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रमुबा ओच्‍छे प्रभुदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेएनोन ल्‍हानान तबान निजी।[३२] पत्रुस क्‍यारमारला नाम्‍सागदेरी कोर्बान निबा धुइरी लुड्डा भिबा ग्‍लारी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी धोखजी।

मत्ती ६:३३
थेतबासेलमा ङाच्‍छा एनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्‍हाइगो ओच्‍छे थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लउ। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना।

जेम्स १:२२
एनीगदेसे चु बचन ङ्‌यान्‍बा जे आहिन, बचन अन्‍छार गेएनोन लउ। तर बचन ङ्‌यान्‍सी जे ह्राङसे ह्राङदान धोका थापिन्‍गो।

२ तिमोथी ४:२
धुइ मुसै आरेसै ए खाइमादमान बचन थेःना लबारी तयार तउ, म्‍हिगदेदा अर्ती पिन्‍गो, बङ्‍‌गो, आँट पिन्‍गो, ओच्‍छे दुख तसै सेम नाबारीदेन लोप्‍बारी थाख्‍लागो।

मत्ती २८:१९-२०
[१९] थेतबासेलमा एनीगदे य्‍हुल्‍सा य्‍हुल्‍सारी निसी जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ङाला चेला स्‍होउ। ओच्‍छे थेनीगदेदा परमेश्‍वर आबा, परमेश्‍वरला झादेन परमेश्‍वरला आत्‍माला मिनरी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍गो,[२०] ओच्‍छे ङाइ एनीगदेदा लोप्‍बादेन कुल्‍बा जम्‍मान ताम थेनीगदेदाएनोन लउ भिसी लोप्‍गो। च्‍यागो, परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धिनधोनाएनोन ङा एनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला।”

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.