A A A A A

खराब चरित्र: [गुनासो गर्दै]


फिलिप्पी ४:६-७
[६] एनीगदेसे तिगै तामरी सुर्दा थालउ। तर जम्‍मान तामला लागिरी प्रार्थना लबान धन्‍यवाद पिन्‍सी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम बिन्‍ती लउ।[७] म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा शान्‍तिसे एनीगदे जम्‍मालान म्‍हन्‍बा तामदेन सेमदा ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक स्‍होसी जोगब लसी थान्‍ना।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.