A A A A A

खराब चरित्र: [बदमाशी]


१ यूहन्ना २:९
जुन म्‍हिसे ङा य्‍हालरी मुला भिसी पाङ्ला, तर थेसे जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा हेला लजी भिसम थे म्‍हि अझ धोपधोपरीन तला।

१ यूहन्ना ३:१५
ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा हेला लबा म्‍हि चा ज्‍यानमारा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्‍हिला लागिरी जुकजुकधोनाला जुनी आरे भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।

२ तिमोथी १:७
थेतबासेलमा य्‍हाङला प्रभुला बारेरी पाङ्‌बारी थापेःगो, ओच्‍छे ङा झ्‍याल्‍खानरी मुला भिसीएनोन थापेःगो। तर परमेश्‍वरग्‍याम शक्ति याङ्सी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी ङादेन छ्‌यामनोन दुख नाबारी तयार तउ।

एफिसी ४:२९
ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मादा दुख थापिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम एनीगदे पापग्‍याम फेबा धिन आखतेधोना एनीगदे परमेश्‍वरलान हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासेन छाप लबा मुला।

एफिसी ६:१२
तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ म्‍हिदेन लडाइ लबारी आहिन, तर जम्‍मान शासन लबा शक्तिगदेदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन चु धोपधोप्‍बा जम्‍बुलिङरी शासन लबा शक्तिगदेदेन मुरी मुबा जम्‍मान म्‍हङला आत्‍मागदेला शक्तिदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना।

मत्ती ५:११
“ङादा विश्‍वास लबासे लमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा खिसी लला, दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे लुसीला ताम पाङ्सी एनीगदेला बिरोधरी जम्‍मान नइबा ताम लमैनोन एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।

रोमी २:१
थेतबासेलमा स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लबा म्‍हिगदे, एनीगदे जुन मुसैनोन ङाइ गल्‍ती लबा आरे भिसी तिगै निउ लबा ग्‍याम आरे। स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लबा तामग्‍यामसेन एनीगदे दोषी तबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे जुन गेग्‍याम स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लबा मुला थेनोन गे एनीगदेसेनोन लबा मुला।

रोमी १२:१८-१९
[१८] खम्‍तेधोना एनीगदे जम्‍मान म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिउ।[१९] ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदे ह्राङसे खाइमै खालैदेन छ्‍याम बदला थाकिन्‍गो, तर परमेश्‍वरदान जिम्‍मा पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम बचनरीनोन चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “बदला किन्‍बा गे ङाला हिन्‍ना, ङाइनोन थेनीगदेदा बदला किन्‍ना” भिसी परमप्रभुसे सुङ्बा मुला।

रोमी १२:२०-२१
[२०] बरु, “एला शत्रु ख्रेन्‍बा फुइबा मुसम थेदा चबा थुङ्बा पिन्‍गो थेह्रङ् लजी भिसम एला शत्रु ह्राङनोन पेःला।”[२१] एनीगदे आज्‍यबा गे लबागदेदेन छ्‌याम थाब्रेगो, बरु ज्‍यबा गे लसी थेनीगदेदा ढागो।

लूका ६:२७-२८
[२७] “तर ङाइ लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बागदेदा ङाइ भिला, एनीगदेसे ह्राङला शत्रुगदेदा माया लउ, ओच्‍छे ह्राङदा हेला लबागदेदा ज्‍यबा व्‍यवहार लउ।[२८] एनीगदेदा केःबागदेदा परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै भिसी प्रार्थना लउ। ओच्‍छे खालैसे एनीगदेदा आज्‍यबा लजी भिसम थेनीगदेदा ज्‍यबा तगै भिसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लउ।

मत्ती ५:४४-४५
[४४] चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबाला कोलागदे दोला। परमेश्‍वरसे ज्‍यबा सेम थोबादेन नइबा सेम थोबा न्‍हीलान लागिरी धिनी फेना लबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि ज्‍यबा गे लबा म्‍हिदेन आज्‍यबा गे लबा म्‍हि न्‍हीलान लागिरी नाम ताइना लबा मुला।[४५] चुदे एनीगदेदा माया लबादा जे एनीगदेसे माया लजी भिसम एनीगदेसे खाह्रङ् लसी इनाम याङ्ला? थेह्रङ् मी तिरो दुइबा म्‍हिगदेसेनोन आल? लमुला।

मत्ती ५:३८-४१
[३८] तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेदा बिरोध लबागदेदा एनीगदेसे बदला थाकिन्‍गो। बरु खालैसे एला दाहिने ग्रम्‍बारी तोजी भिसम अर्गुपट्टिला ग्रम्‍बाएनोन तासी पिन्‍गो।[३९] खालै म्‍हिसे एदा बिरोध लसी मुद्दा लमा अदालतसे थेदा एला स्‍हुर्दम पिन्‍गो भिजी भिसम थेदा एसे घएनोन पिन्‍गो।[४०] चुदे खालै म्‍हिसे एदा कोस गिकधोना भ्रउ भिसी कर लजी भिसम थेदेन छ्‌याम कोस न्‍हीधोना निउ।[४१] खालैसे एदा ह्रीजी भिसम पिन्‍गो ओच्‍छे एदा छे ह्रीबा म्‍हिदाएनोन छे पिन्‍गो।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.