A A A A A

खराब चरित्र: [रिस]


एफिसी ४:२६-३१
[२६] ओच्‍छे बोमो खसैनोन पाप थालउ। तिग्‍दा भिसम शैतानसे एनीगदेदा पाप लपुङ्ला। थेतबासेलमा धिनी घल्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छान एनीगदेला बोमो म्‍हागै।[२७] खालैसे य्‍हो लबा मुसम दाहेन्‍से ख्‍लासी ह्राङसेन दुख लसी गे लगै, ओच्‍छे आरेबागदेदा पिन्‍खम्‍बा म्‍हि दोगै।[२८] एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आज्‍यबा ताम थालउ। बरु ज्‍यबा तामदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिला विश्‍वास बढब तबान निबा खाल्‍ला ताम जे लउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा तामग्‍याम म्‍हिगदेदा ज्‍यबा तगै।[२९] ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मादा दुख थापिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम एनीगदे पापग्‍याम फेबा धिन आखतेधोना एनीगदे परमेश्‍वरलान हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासेन छाप लबा मुला।[३०] थेतबासेलमा दाहेन्‍से ईख थान्‍बा, बोमो लबा, म्‍हिदा बङ्बा ह्रङ्‌बा जम्‍मान आज्‍यबा ताम एनीगदेसे ख्‍लागो।[३१] बरु गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन दया लउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम माफ लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन गिकसेम गिकदा माफ लउ।

जेम्स १:१९-२०
[१९] थेतबासेलमा सेम निबा ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदेसे ह्राङला ताम पाङ्बा भन्‍दा ङाच्‍छा ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍गो। ओच्‍छे योना बोमो थाखउ भिबा ताम एनीगदे जम्‍मासेन घोउ।[२०] तिग्‍दा भिसम म्‍हिला बोमोसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे खाइमै लबारी आखम।

कलस्सी ३:८
तर दाहेन्‍से एनीगदेसे म्‍हिदा बोमो लबा, म्‍हिदा बिरोध लबा, स्‍य्‍हान्‍दोला बेइज्‍जत लबा, नइबा ताम लबा चु जम्‍मान आज्‍यबा ताम ख्‍लागो।

जेम्स ४:१-२
[१] एनीगदे न्‍हङरी छेबा बङ्बा तिग तामसे तना लबा हिन्‍ना? एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ जे मोजमजा लइ भिसी म्‍हन्‍बा लोभ सेमसे लमान आहिन?[२] एनीगदेसे जुन स्‍हे म्‍हाइमुला थे आयाङ्मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे म्‍हि साइमुला। एनीगदेसे ल्‍हानान लोभ लमुला, तर आयाङ्मुला। थेतबासेलमा एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन छेबा बङ्बा लमुला। एनीगदेसे जुन स्‍हे म्‍हाइमुला थे स्‍हे एनीगदेदेन छ्‌याम आरे। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम आह्रीमुला।

मत्ती ५:२२
तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे खालैदा बोमो लला, थे म्‍हिसे सजाय याङ्ला, ओच्‍छे खालैसे स्‍य्‍हान्‍दोदा हेला लजी भिसम थेदा अदालतरी भोर्ला। तर जुन म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा ‘ए गे आखेल्‍बा मूर्ख’ भिसी भिला थेदा नर्गला लोङ्‌बा खबा मेरी युला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.