A A A A A

एन्जिल्स र डेमेन: [राक्षस]


१ यूहन्ना ४:४
ङाला कोलागदे, एनीगदे चा परमेश्‍वरला हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे थे लुसीला ताम पाङ्बा अगमवक्तागदेदा ढाबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हङरी मुबा परमेश्‍वरला आत्‍मा चा जम्‍बुलिङरी मुबा आज्‍यबा आत्‍मा भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना।

१ तिमोथी ४:१
लिच्‍छा खबा धुइरी फट्टा आत्‍मादेन म्‍हङ म्‍हुङला ताम ङ्‌यान्‍सी कोइ कोइ म्‍हिसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्रस्‍टन सुङ्बा मुला।

२ कोरिन्थी २:११
शैतानसे य्‍हाङदा फसब लआम्‍याङ्‍गै भिसीन ङाइ थेह्रङ् लबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम शैतानना जम्‍मान जुक्तिगदे य्‍हाङदा था मुला।

२ कोरिन्थी ४:४
चु जम्‍बुलिङरी शासन लबा ल लुसे विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला सेम घप्‍सी पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ख्रीष्‍टला घ्रेन मानना बारेरी उन्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचारला य्‍हालदेन शक्ति थेनीगदेसे म्राङ्बा आरे। ख्रीष्‍टनोन परमेश्‍वरला रुप हिन्‍ना।

जेम्स २:१९
एनीगदेसे परमेश्‍वर गिक जेन मुला भिसी विश्‍वास लमुला। थे ज्‍यबान ताम हिन्‍ना। थेह्रङ्बा ताम मी म्‍हङ म्‍हुङसेनोन विश्‍वास लमुला। तर परमेश्‍वर म्राङ्माहेन्‍से थेनीगदे यार्मुला।

मत्ती ८:३१
थेतबासेलमा म्‍हङगदेसे येशूदा “चुदे ह्राङसे ङन्‍दा चुरी चिआपुङ्बा हिन्‍सम ङन्‍दा ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्पुङ्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी।

मत्ती १२:४५
जमाहेन्‍से थे म्‍हङ निसी ह्राङ भन्‍दा नइबा अर्गु गोर निस म्‍हङगदे भसी थे म्‍हि न्‍हङरी वाङ्सी चिमुला। थेतबासेलमा थे म्‍हिला गति ङाच्‍छाला भन्‍दा लिच्‍छाला गति झन नइबा तला। दान्‍देला म्‍हिगदेदाएनोन थेह्रङ्बान तला।”

लूका ८:३०
येशूसे थेदा “एला मिन तिग?” भिसी ङ्‌योइमा, “ङा हुल हिन्‍ना” भिसी भिजी। तिग्‍दा भिसम थे म्‍हिला ल्‍हुइरी ल्‍हानान म्‍हङ मुबा।

प्रकाश २०:१०
य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेदा फसब लबा थे शैतानदा चा गन्‍धकला लुङ्बा मेला घ्‍योइरी भ्‍याङ्‍जी। थेरी ङाच्‍छान थे लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदेन लुसीला ताम पाङ्बा अगमवक्तादा भ्‍याङ्‍बा मुबा। थेरी थेनीगदेसे धिन म्‍हुन सदन सजाय नातोःला।

१ कोरिन्थी १०:२०-२१
[२०] तर मूर्तिदा बलि फुल्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा आहिन, म्‍हङ म्‍हुङदा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे म्‍हङ म्‍हुङदेन गिक थातगै भिबा ङाला सेम मुला।[२१] एनीगदेसे प्रभुदेन म्‍हङ म्‍हुङ न्‍हीलान खोरेग्‍याम थुङ्बारी आखम। ओच्‍छे प्रभुदेन म्‍हङ म्‍हुङ न्‍हीलान टेबुलरी चिसीनोन चबारी आखम।

एफिसी ६:१०-१२
[१०] दाहेन्‍से एनीगदे प्रभुदेन गिक तसी थेला घ्रेन शक्तिग्‍याम भङ्‍सी चिउ।[११] ओच्‍छे शैतानसे एनीगदेदा फसब लबारी म्‍हाइबा जुक्तिगदेदा ढाबारी सेनासे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान हतियारगदे थोगो।[१२] तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ म्‍हिदेन लडाइ लबारी आहिन, तर जम्‍मान शासन लबा शक्तिगदेदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन चु धोपधोप्‍बा जम्‍बुलिङरी शासन लबा शक्तिगदेदेन मुरी मुबा जम्‍मान म्‍हङला आत्‍मागदेला शक्तिदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना।

प्रेरित १९:१३-१६
[१३] जमाहेन्‍से ङाबा स्‍युइबा लबा कोइ कोइ यहूदीगदे क्‍यारमार निसी प्रभु येशूला मिनग्‍याम म्‍हङसे स्‍याप्‍बागदेदा “ङाइ एदा पावलसे थेःना लबा येशूला मिनरी थोन्‍सी निउ भिसी कुल्‍बा मुला” भिसी भिजी।[१४] चुह्रङ्बा गे लबा चा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा यहूदी मुल म्‍हि स्‍केवासला झा निस मुबा।[१५] तर तिरेकुनु चा म्‍हङसे थेनीगदेदा “ङाइ येशूदा ङोसेमुला, ओच्‍छे पावलदाएनोन ङोसेबा मुला, तर एनीगदे चा खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी।[१६] जमाहेन्‍से थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि छ्‌योङ्बान थेनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मादान लछार पछार लसी तहरी थान्‍जी, जमाहेन्‍से थेनीगदे लिगन्‍डी तसी घाइते तसी थे दिमग्‍याम थोन्‍सी यार्जी।

२ पत्रुस २:४-१०
[४] परमेश्‍वरसे पाप लबा स्‍वर्गदूतगदेदाएनोन आख्‍लानी। ओच्‍छे थेनीगदेदा नर्गरी भ्‍याङ्‍जी। तर निसाफ लबा धिनधोनाला लागिरी थेनीगदेदा धोपधोप्‍बा ग्‍लारी खीसी थान्‍बा मुला।[५] दङबोरी परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदाएनोन आख्‍लानी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे नामदेन भाल बाढीग्‍याम नाश लजी। तर ह्राङदा सेम निबा ताम थेःना लबा नोआदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि निसदा चा नामदेन भालग्‍याम जोगब लसी थान्‍जी।[६] थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे सदोमदेन गमोरा भिबा शहरलाएनोन दोष स्‍याप्‍सी मेग्‍याम नाश लजी। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेला गति खाह्रङ्बा तला भिसी चुग्‍यामसेन था याङ्ला।[७] आज्‍यबा बानीबेहोर मुबा पेःबा खबा गेगदे लसी भ्रबा म्‍हिगदे म्राङ्सी दुख नासी चिबा ज्‍यबा म्‍हि लोतदा चा परमेश्‍वरसे जोगब लजी।[८] थे आज्‍यबा म्‍हिगदेला गुङरी चिमा थेनीगदेसे धिन धिननोन लबा पेःबा खबा गे थेःसी, म्राङ्सी ज्‍यबा म्‍हि लोतला सेमरी ल्‍हानान दुख तजी।[९] चुह्रङ् लसी ह्राङदा तेन्‍बा म्‍हिगदेदा दुखग्‍याम खाह्रङ् लसी जोगब लसी थान्‍तोःला। ओच्‍छे नइबा गे लबागदेला निसाफ लबा धिनधोनाला लागिरी खाह्रङ् लसी खीसी थान्‍तोःमुला भिबा ताम प्रभुदा था मुला।[१०] थेनीगदेसे चा खास लसी म्‍हिदा न्‍होङ्ना लबा पेःबा खबा गेगदे जे लसी भ्रमुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला अधिकारदा हेला लमुला। स्‍वर्गरी मुबागदेदा बिरोध लबारीनोन आलोङ्मुला। चुह्रङ्बा म्‍हिगदे चा मूर्खदेन घमण्‍डी तमुला।

प्रकाश ९:१-७
[१] दोःसी ङारेमला स्‍वर्गदूतसे ह्राङला बिगुल ह्राप्‍बा धुइरी ङाइ मुग्‍याम जम्‍बुलिङरी सार गिक ताइबान लबा म्राङ्जी। थे सारदा ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङला म्रापला साँचो पिन्‍जी।[२] थे सारसे ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङला म्राप ठोङ्‌मा थेग्‍याम मेला घ्रेन खाराङग्‍याम थोन्‍बा ह्रङ्‌बान म्‍युगु थोन्‍जी। थे म्‍युगुसे लमा धिनीदेन मु धोप तना लजी।[३] जमाहेन्‍से थे म्‍युगु न्‍हङ‍ग्‍याम तिरीगदे थोन्‍सी जम्‍बुलिङरी खजी। थे तिरीगदेदा बिच्‍छीगदेसे जिबा ह्रङ्‌बान जिबा शक्ति पिन्‍जी।[४] जम्‍बुलिङला छे स्‍याउलादेन दोङगदेदा तिगै न्‍होङ्ना थालउ। तर ङोरी परमेश्‍वरला छाप आरेबागदेदा जे दुख पिन्‍गो भिसी थे तिरीगदेदा कुल्‍बा मुबा।[५] थेनीगदेदा साइनोन चा थासाइगो, तर ला ङाधोना दुख पिन्‍गो भिसी थे तिरीगदेदा अधिकार पिन्‍जी। थे तिरीगदेसे पिन्‍बा दुख चा म्‍हिदा बिच्‍छीसे जीमा स्‍हु खबा ह्रङ्‌बान स्‍हु खमुबा।[६] थे धुइरी म्‍हिगदे सिबारी म्‍हाइला, तर थेनीगदे सिआम्‍याङ्। थेनीगदेसे सिबारी म्‍हाइला, तर काल चा थेनीगदेग्‍याम यार्ला।[७] थे तिरीगदे लडाइ लबाला लागिरी निबारी ठीक तबा तागदे ह्रङ्‌बान म्राङ्‌मुबा। थेनीगदेला थोबोरी म्‍हरला मुकुट ह्रङ्‌बा स्‍हे मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेला ली चा म्‍हिला ली ह्रङ्‌बान मुबा।

मार्क १:२१-२७
[२१] जमाहेन्‍से थेनीगदे कफर्नहुम भिबा शहररी फेप्‍जी। ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी फेप्‍सी परमेश्‍वरला बचनग्‍याम लोप्‍बारी छ्‌याइजी।[२२] येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी म्‍हिगदे उदेक तजी। तिग्‍दा भिसम येशूसे यहूदी धर्मगुरुगदेसे लोप्‍बा ह्रङ् लसी आहिन, तर अधिकार मुबा म्‍हिसे ह्रङ् लसी लोप्‍बा मुबा।[२३] थेनोन धुइरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक चुह्रङ् भिबान क्रिङ्‌जी,[२४] “नासरतला येशू, ह्राङसे ङन्‍दा तिग लबारी म्‍हाइबा? तिग ह्राङ ङन्‍दा साइबारी फेप्‍खबा हिन्‍ना? ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा परमेश्‍वरला म्‍हि भिसी ङादा था मुला।”[२५] येशूसे थे म्‍हङदा बङ्‌सी, “कुटिसी चिउ! थे म्‍हिग्‍याम थोन्‍सी निउ!” भिसी[२६] सुङ्मैछ्‌याम थे म्‍हिदा लछार पछार लसी क्रिङ्बान थे म्‍हिग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी निजी।[२७] चु म्राङ्सी थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “आहिन, चु तिग? चु मी अधिकार लसी लोप्‍बा छार ताम गा चीम। थेसे कुल्‍बा ताम म्‍हङगदेसेएनोन ङ्‌यान्‍बा चीम।”

मत्ती ७:१४-२०
[१४] तर साङरो म्रापदेन जजाबा ग्‍यामसे भ्रमा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्मुला। तसैनोन चु ग्‍यामरी भ्रबा म्‍हिगदे ल्‍हाना आरे।[१५] “फट्टा अगमवक्तागदे म्राङ्सी होशियार तसी चिउ, थेनीगदे एनीगदे मुबा ग्‍लारी ग्‍यु ह्रङ् लसी खमुला, तर थेनीगदेला सेम चा लोङ्‌बा खबा फार्बा ह्रङ्‌बान तमुला।[१६] एनीगदेसे रो च्‍यासी दोङ ङोसेबा ह्रङ् लसी थेनीगदे खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम थेनीगदेला गेग्‍यामसेन ङोसेला। पुजुला दोङग्‍याम अङगुर आथु ओच्‍छे देस्‍यला दोङग्‍यामनोन अञ्‍जीर आथु।[१७] थेह्रङ् लसीन जम्‍मान ज्‍यबा दोङरी ज्‍यबान रो रोला। ओच्‍छे आज्‍यबा दोङरी आज्‍यबान रो रोला।[१८] ओच्‍छे ज्‍यबा दोङरी आज्‍यबा रो आरो ओच्‍छे आज्‍यबा दोङरीनोन ज्‍यबा रो आरो।[१९] आज्‍यबा रो रोबा जम्‍मान दोङ थासी मेरी फर्ला।[२०] चुह्रङ् लसीन थे अगमवक्तागदे खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेसे थेनीगदेला गेग्‍यामसेन ङोसेखम्‍ला।

लूका ४:३१-४१
[३१] येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी। तिग्‍दा भिसम येशूसे अधिकार लसी म्‍हिगदेदा लोप्‍बा मुबा।[३२] यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक मुबा। थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिसे क्रिङ्बान,[३३] “नासरतला येशू, ह्राङसे ङन्‍दा तिग लबारी छ्‌याइबा? तिग ह्राङ ङन्‍दा साइबारी फेप्‍खबा हिन्‍ना? ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा परमेश्‍वरला म्‍हि भिसी ङादा था मुला” भिसी भिजी।[३४] चुह्रङ् भिबा थेःसी येशूसे थे म्‍हङदा बङ्‍बान, “कुटिसी चिउ! थे म्‍हिग्‍याम थोन्‍सी निउ!” सुङ्मैछ्‌याम थे म्‍हिदा जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी लछार पछार लसी थोन्‍सी निजी, तर थे म्‍हिदा तिगै आतनी।[३५] चु म्राङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍सी, “चु म्‍हिला बोली बचनरी खाह्रङ्बा अधिकार चीम, थेला अधिकारदेन शक्तिसे कुल्‍मैछ्‌याम म्‍हङगदे थोन्‍सी यार्बा चीम!” भिसी भिजी।[३६] ओच्‍छे येशूसे लबा गे कफर्नहुम शहरला क्‍यारमारला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी।[३७] येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍सी सिमोनना दिमरी फेप्‍जी। थेरी सिमोनना स्‍युमी छवा खसी आखम्‍बा मुबा। ओच्‍छे दिमरी मुबागदेसे “थेदा खम्‍ना लसी पिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी।[३८] जमाहेन्‍से येशू सिमोनना स्‍युमीला ङामरी फेप्‍सी छवादा म्‍हासी निउ भिसी सुङ्मा थेला छवा म्‍हाजी। ओच्‍छे सिमोनना स्‍युमी तुरुन्‍तन रेःसी थेनीगदेदा क्‍योङ्बारी छ्‌याइजी।[३९] ओच्‍छे धिनी घल्‍माहेन्‍से म्‍हिगदेसे ल्‍हानान थरीला रोगसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेथोरी ह्राङला या थान्‍सी थेनीगदे जम्‍मादान खम्‍ना लजी।[४०] जमाहेन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङगदे चुह्रङ् भिबान क्रिङ्सी थोन्‍जी, “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना।” तर येशूसे थे म्‍हङगदेदा बङ्‍बान दोःसी तिगै ताम पाङ्आपुङ्नी। तिग्‍दा भिसम येशू थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी थे म्‍हङगदेसे ङोसेबा मुबा।[४१] स्‍य्‍हो तमाहेन्‍से येशू सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी। जमाहेन्‍से म्‍हिला हुलसे म्‍हाइबान येशू मुबा ग्‍लारी धोखजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा “ङन्‍दा ख्‍लासी थाफेप्‍गो” भिसी रोकब लबारी म्‍हाइजी।

एफिसी ६:१-१८
[१] कोलागदे, एनीगदे प्रभुला म्‍हि तबासे लमा, ह्राङला आबा आमासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गो। तिग्‍दा भिसम आबा आमासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बान ज्‍यबा हिन्‍ना।[२] “ह्राङला आबा आमादा मान लउ” चु चा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम न्‍हङरी परमेश्‍वरसे कबुल लसी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा कुल्‍बा ताम हिन्‍ना।[३] थे कबुल चा एनीगदेसे आबा आमादा मान लजी भिसम जम्‍बुलिङरी एनीगदेदा ज्‍यबा तसी छेह्रेङ्बा हिन्‍ना।[४] आबा आमागदे, एनीगदेसेनोन ह्राङला कोलागदेदा बोमो खना थालउ। तर थेनीगदेदा तहरी थान्‍सी प्रभुला बचन लोप्‍बान छर्ना लउ।[५] नोकरगदे, एनीगदेसे ख्रीष्‍टदा सेमहेन्‍सेन मान लबा ह्रङ् लसी जम्‍बुलिङरी मुबा ह्राङला मालिकदाएनोन मान लउ। ओच्‍छे थेनीगदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गो।[६] एनीगदेसे मालिकगदेला ङाच्‍छा थेनीगदेदा ताङ्ना लबारी जे गे लबा आहिन, तर ख्रीष्‍टला गे लबागदेसे ह्रङ् लसी एनीगदेसे सेमहेन्‍सेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लउ।[७] ओच्‍छे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी आहिन, तर प्रभुला लागिरी ह्रङ् लसी सेमहेन्‍सेन ज्‍यना लसी गे लउ।[८] थेतबासेलमा एनीगदे नोकर हिन्‍सै आहिन्‍सै ज्‍यबा गे लबा म्‍हिसे प्रभुग्‍याम थे अन्‍छारलान इनाम याङ्ला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।[९] थेह्रङ् लसीन मालिकगदेसेनोन ह्राङला नोकरगदेदा आज्‍यबा व्‍यवहार थालउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हीलान मालिक स्‍वर्गरी मुला। थेसे निसाफ लबा धुइरी खालैला ली च्‍यासी आल।[१०] दाहेन्‍से एनीगदे प्रभुदेन गिक तसी थेला घ्रेन शक्तिग्‍याम भङ्‍सी चिउ।[११] ओच्‍छे शैतानसे एनीगदेदा फसब लबारी म्‍हाइबा जुक्तिगदेदा ढाबारी सेनासे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान हतियारगदे थोगो।[१२] तिग्‍दा भिसम य्‍हाङ म्‍हिदेन लडाइ लबारी आहिन, तर जम्‍मान शासन लबा शक्तिगदेदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन चु धोपधोप्‍बा जम्‍बुलिङरी शासन लबा शक्तिगदेदेन मुरी मुबा जम्‍मान म्‍हङला आत्‍मागदेला शक्तिदेन लडाइ लबारी हिन्‍ना।[१३] थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे पिन्‍बा जम्‍मान हतियारगदे एनीगदेसे सदन थोजी भिसम शैतानना सेना छेबारी खबा धिनरीनोन एनीगदे थेदेन छ्‌याम छेबारी खम्‍ला। ओच्‍छे लडाइ ढासीनोन एनीगदे भङ्‍बा तसी चिखम्‍ला।[१४] थेतबासेलमा सेनागदेसे क्रेप्‍सरी पेटी खीबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङदा सत्‍यसे खीगो। ओच्‍छे थेनीगदेसे कुरी पाता थान्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर थोसी तयार तसी चिउ।[१५] ओच्‍छे लखम क्‍वान्‍बा ह्रङ् लसी शान्‍ति पिन्‍बा थार्बा पिन्‍बा समाचार थोसी तयार तउ।[१६] ओच्‍छे अर्गु ताम चा एनीगदे सदन विश्‍वासला ढाल थोसी चिउ। थेह्रङ् लसी चिजी भिसम शैतानसे पुइखबा मेला बान एनीगदेसे साइखम्‍ला।[१७] थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे एनीगदेदा पिन्‍बा थार्बादा सेनागदेसे टोप कूबा ह्रङ् लसी सदन कूसी चिउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माला तरवार थोगो। थे तरवार चा परमेश्‍वरला बचन हिन्‍ना।[१८] थेतबासेलमा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेसे सदन जम्‍मान स्‍हेला लागिरी प्रार्थना लउ। चुह्रङ् लसीन जम्‍मान परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला लागिरीनोन सदन झन्‍सी प्रार्थना लउ।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.