A A A A A

एन्जिल्स र डेमेन: [प्रधान दूतहरू]


यहूदा १:९
मुल स्‍वर्गदूत मिखाएलसेनोन मोशाला लासला बारेरी शैतानदेन छ्‌याम अधिकारला ताम लमा शैतानदा बिरोध लसी आबङ्ना “प्रभुसेन एदा बङ्‍गै” भिसी पाङ्बा मुबा।

१ थिस्सलोनिकी ४:१६
तिग्‍दा भिसम प्रभु ह्राङनोन घ्रेन काइरी कुल्‍बान मुल स्‍वर्गदूतला काइदेन परमेश्‍वरला बिगुलला काइरी स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला। थेनोन धुइरी ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लसी सिबागदे चा ङाच्‍छान सोला।

प्रकाश १२:७-९
[७] ओच्‍छे स्‍वर्गरी लडाइ तजी। मिखाएलदेन थेला दूतगदेसे थे अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदेदेन छ्‌याम लडाइ लजी। थेह्रङ् लसीन अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदेसेनोन लडाइ लजी।[८] तर अजिङ्‍गरदेन थेला दूतगदे भ्रेजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेदा चिबाला लागिरी स्‍वर्गरी ग्‍ला आतनी।[९] थे अजिङ्‍गर चा दङबोला पुख्री हिन्‍ना। थेला मिन शैतान हिन्‍ना, थेदा म्‍हङला ग्‍लेएनोन भिमुला। थेसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लबा मुबा। थेदेन थेला दूतगदेदान स्‍वर्गग्‍याम जम्‍बुलिङरी भ्‍याङ्‍जी।

लूका १:२६
गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा नाम्‍सारी मरियम भिबा कन्‍याकेटी गिक मुबा। थेदा दाऊद ग्‍लेला वंशला योसेफ भिबा म्‍हिसे ब्‍याह लबारी ह्रीबा मुबा। एलीशिबा न्‍हसेला तबा ला ढु तमा परमेश्‍वरसे गब्रिएल स्‍वर्गदूतदा मरियम मुबा ग्‍लारी पुइखजी।

हिब्रू १:१४
थेतबासेलमा स्‍वर्गदूतगदे चा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा आत्‍मा जे हिन्‍ना। ओच्‍छे थार्बा याङ्बा म्‍हिगदेदा ह्रो लबाला लागिरी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा पुइखबा हिन्‍ना।

मत्ती १८:१०
“च्‍यागो, एनीगदेसे चु कोलागदे न्‍हङ‍री खालैदान हेला थालउ। तिग्‍दा भिसम चु कोलागदेदा च्‍याबा स्‍वर्गदूतगदे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबादेन छ्‌याम सदन तला। थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी चिउ।

प्रकाश १:४
एशियारी मुबा गोर निस मण्‍डलीदा ङा यूहन्‍नाग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। दान्‍देनोन मुला, ङाच्‍छाएनोन मुबा, दोःसीनोन फेप्‍खबा परमेश्‍वरग्‍यामदेन थेला ठिला ङाच्‍छापट्टि चिबा गोर निस आत्‍माग्‍याम एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै।

मत्ती २२:३०
तिग्‍दा भिसम सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी न्‍ह ब्‍याह लला न्‍ह ब्‍याह तला। तर थेनीगदे स्‍वर्गरी मुबा स्‍वर्गदूतगदे ह्रङ्‌बान तला।

लूका २०:३६
परमप्रभुसे लुङ्बा झाङग्‍याम मोशादा ‘ङा अब्राहामला परमेश्‍वर, इसहाकला परमेश्‍वर ओच्‍छे याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना’ भिसी सुङ्बा ताम मोशासे भ्रिबा मुला। चु तामग्‍यामसेन सिबाग्‍याम सोना लमुला भिसी उन्‍बा मुला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.