A A A A A

थप: [प्रचुर मात्रामा]


१ तिमोथी ५:८
तर चुदे खालैसे ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्राङला दिमला म्‍हेमेगदेदा चबा क्‍वान्‍बा आपिन्‍नी भिसम थेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला। ओच्‍छे थे विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे भन्‍दाएनोन गे आखेल्‍बा तला।

२ कोरिन्थी ९:८
परमेश्‍वरसे एनीगदेदा जम्‍मान स्‍हे तोःबा भन्‍दा ल्‍हानान पिन्‍ना। जमाहेन्‍से एनीगदेदेन छ्‌याम सदन ल्‍हानान स्‍हेगदे तला, ओच्‍छे एनीगदेसे ज्‍यबा गेला लागिरी स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पिन्‍बारी खम्‍ला।

एफिसी ३:२०
य्‍हाङ ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबा म्‍हिगदेदेन मण्‍डलीसे ह्राङ जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वर हिन्‍ना भिसी सदन मानदेन जयजयकार लतोःला। आमेन।

जेम्स १:१७
य्‍हाङसे याङ्बा जम्‍मान ज्‍यबादेन चोखो मोलमगदे चा मुला लनी धिनी स्‍होबा य्‍हाङला परमेश्‍वर आबाग्‍यामसेन खमुला। ओच्‍छे घरिघरि पोसी चिबा क्रिप ह्रङ् लसी परमेश्‍वर खाइमै आपो।

जन १०:१०
“य्‍हो मी य्‍हो लबारी, साइबारी ओच्‍छे नाश लबारी भिसी जे खमुला। तर ङा मी थेनीगदेसे पूरान जुनी याङ्‌गै भिसी खबा हिन्‍ना।

लूका ६:३८
म्‍हिगदेदा पिन्‍गो ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा पिन्‍ना। परमेश्‍वरसे मी छुइसी छुइसी पिन्‍ना ओच्‍छे जुन दप्‍बा स्‍हेसे एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पिन्‍ना, थेनोन दप्‍बा स्‍हेसे एनीगदेसे याङ्ला।”

लूका ६:४५
तिग्‍दा भिसम ज्‍यबा सेम मुबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम ज्‍यबान ताम थोन्‍मुला ओच्‍छे नइबा सेम मुबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम नइबान ताम थोन्‍मुला। थेतबासेलमा म्‍हिला सेम न्‍हङरी जे मुला थेनोन थेला सुङग्‍याम पाङ्ला।

मत्ती ६:३३
थेतबासेलमा ङाच्‍छा एनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्‍हाइगो ओच्‍छे थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लउ। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना।

फिलिप्पी ४:१९
ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम ङाला परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिग्‍याम ताङ्सी ताङ्सी एनीगदेदा तोःबा जम्‍मान स्‍हेगदे थेला सम्‍पत्तिग्‍याम पिन्‍ना।

रोमी १५:१३
आश तना लबा परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबासे लमा थेसेन शान्‍ति पिन्‍सी एनीगदेदा पूरान ताङ्ना लगै। थेह्रङ् लसम एनीगदेसे लबा आश परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिग्‍याम ल्‍हेबान निला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.