A A A A A

थप: [रक्सी]


१ पत्रुस ४:३
ङाच्‍छा मी एनीगदे परमेश्‍वरदा ङोआसेबा म्‍हिगदे ह्रङ्‌बान स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लसी भ्रबा, ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे थुङ्सी मोजमजा लसी भ्रबादेन मूर्तिदा परमेश्‍वर भिसी ल्‍हानान पूजा लसी नइबा खबा गे लसी भ्रजी।

१ तिमोथी ५:२३
ङाच्‍छा ह्रङ् क्‍युइ जे आहिन, तर एला फो धुइ धुइरी आखम्‍बासे लमा एसे जजाकर अङगुरला निङगु थुङ्‍गो।

एफिसी ५:१८
ओच्‍छे ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे थुङ्सी ङ्‌य्‍होइसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम ङ्‌य्‍होइबा स्‍हेसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। बरु एनीगदेला सेम सदन परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‍गो।

रोमी १३:१३
ओच्‍छे य्‍हालरी भ्रबा म्‍हि दोसी सोजो तसी गे लइ। म्‍हुनङ ह्रङ् लसी मोजमजा लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, ब्रेल्‍सी भ्रबा, छाडा तसी भ्रबा, छेबा बङ्बा लबा, ओच्‍छे डाह लबा गेगदे य्‍हाङसे ख्‍लागे।

१ कोरिन्थी १०:२३-२४
[२३] जम्‍मान ताम लम्‍याङ्‌मुला, तर जम्‍मान ताम य्‍हाङला लागिरी ज्‍यबा आरे। जम्‍मान ताम लम्‍याङ्‌मुला, तर जम्‍मान तामसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा ज्‍यबा तना आल।[२४] एनीगदे खालैसेन ह्राङसे ह्राङदा ज्‍यबा लबारी थाम्‍हाइगो। तर ह्राङला खिम्‍जेमदा ज्‍यबा लबारी म्‍हाइगो।

गलाती ५:१९-२१
[१९] पापी बानीबेहोरग्‍याम लबा गेगदे चुनोन हिन्‍ना: ब्रेल्‍सी भ्रबा, नइबा ताम म्‍हन्‍बा, सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लबा,[२०] मूर्तिगदेदा पूजा लबा, तन्‍त्रमन्‍त्र लबा, शत्रु स्‍होबा, छेबा बङ्बा लबा, डाह लबा, बोमो लबा, ह्राङला जे ग्‍याम च्‍याबा, फेना लबा, ह्राङ ह्राङला समूह स्‍होसी भ्रबा,[२१] डाह लबा, ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, मोजमजा लबादेन चुह्रङ्बान अर्गु पाप गेगदे लबा। ङाइ चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌आम्‍याङ् भिसी ङाच्‍छाएनोन पाङ्बा मुबा, दान्‍देनोन पाङ्‌बान मुला।

१ कोरिन्थी ९:१९-२३
[१९] ङा खालै म्‍हिला नोकर आहिन। तसैनोन ल्‍हानान म्‍हिगदेदा ङाइ ख्रीष्‍ट मुबा ग्‍लारी भबारी खम्‍गै भिसी ङा जम्‍मान म्‍हिला नोकर दोजी।[२०] यहूदीगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङा यहूदीगदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमला तहरी भ्रबा म्‍हिगदेसे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङाएनोन थे ठिमला तहरी चिजी।[२१] ओच्‍छे थे ठिम अन्‍छार आभ्रबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लगै भिसी ङाएनोन थेनीगदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रजी। चु भिबा चा ङाइ परमेश्‍वरला ठिमदा ख्‍लाजी भिसी पाङ्बा आहिन, तर ङा ख्रीष्‍टला ठिम अन्‍छार भ्रबा मुला।[२२] ओच्‍छे विश्‍वासरी पाको आरेबा म्‍हिगदे विश्‍वासरी पाको तगै भिसी ङाएनोन थेनीगदे ह्रङ्‌बान तसी भ्रजी। चुह्रङ् लसी जम्‍मान म्‍हिसे ख्रीष्‍टग्‍याम थार्बा याङ्‌गै भिसी जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी ङा जम्‍मान थरीला म्‍हि दोसी भ्रजी।[२३] चु थार्बा पिन्‍बा समाचारग्‍याम मोलम याङ्ला भिबा आश लसीन ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी चु जम्‍मान गे लबा हिन्‍ना।

रोमी १४:१५-२१
[१५] एसे चबा स्‍हेसे लमा एला आलेला विश्‍वासदा ज्‍यबा आतनी भिसम एसे ह्राङला आलेदा माया लबा आरे। ख्रीष्‍टसे ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍सी सोना लबा एला आले एसे चबा स्‍हेसे लमा नाश थातगै।[१६] थेतबासेलमा एदा ज्‍यबा छोर्बा तामदा आज्‍यबा भिसी स्‍य्‍हान्‍दोसे बिरोध थालगै।[१७] तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चा चबा थुङ्बा ताम आहिन। तर चु चा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबाला बारेरी, शान्‍ति पिन्‍बाला बारेरी ओच्‍छे ताङ्‍बा तामला बारेरी हिन्‍ना। चु जम्‍मान परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम खबा हिन्‍ना।[१८] चुह्रङ् लसी ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा म्‍हिसे परमेश्‍वरदा ताङ्ना लला, ओच्‍छे म्‍हिगदेसेनोन थेदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्ला।[१९] थेतबासेलमा य्‍हाङसे सदन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी शान्‍ति पिन्‍बा तामदेन गिकसेम गिकदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबा गे जे लइ।[२०] एसे चबा स्‍हेला लागिरीन परमेश्‍वरला गेदा न्‍होङ्ना थालउ। पाङ्‌नोन तोःमा जम्‍मान चबा स्‍हे चोखो मुला, तर ह्राङसे चबा स्‍हेग्‍याम स्‍य्‍हान्‍दोदा न्‍होङ्ना लबा चा ज्‍यबा आहिन।[२१] स्‍या चमा, ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे थुङ्मा एला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङाला विश्‍वास न्‍होङ्ला भिसम एसे आचबादेन आथुङ्बान ज्‍यबा तला।

जन २:३-११
[३] अङगुरला निङगु जिन्‍माहेन्‍से येशूला आमासे येशूदा “थेनीगदेदेन छ्‌याम अङगुरला निङगु आरे” भिसी भिजी।[४] चु ताम थेःसी येशूसे “चु य्‍हाङला गे आहिन। ङाइ गे लबा धुइ अझ तबा आरे” भिसी सुङ्जी।[५] जमाहेन्‍से येशूला आमासे नोकरगदेदा “येशूसे एनीगदेदा जे लउ भिसी कुल्‍ला, थेनोन लउ” भिसी पाङ्जी।[६] ओच्‍छे थेरी युङबा ठ्वाइसी स्‍होबा ओस्‍पन बोगल ब्‍लिहेन्‍से ग्‍यार्जा गिक लिटर क्‍युइ वाङ्बा गोर ढु युङबाला फुम्‍बा मुबा। थे फुम्‍बारी चा यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार चोख्‍याब लबाला लागिरी क्‍युइ थान्‍मुबा।[७] येशूसे थेरी मुबा नोकरगदेदा “चु जम्‍मान फुम्‍बारी क्‍युइ प्‍लिङ्‍ना लउ” भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे जम्‍मान फुम्‍बा नाङ नाङ क्‍युइ प्‍लिङ्‍ना लजी।[८] ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “चु जजाकर भोर्सी भोजला मुल म्‍हिदा म्‍य्‍हाङ्पुङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे भोर्सी मुल म्‍हिदा पिन्‍जी।[९] मुल म्‍हिसे म्‍य्‍हाङ्बा धुइरी थे क्‍युइ अङगुरला निङगु दोसी जिन्‍बा मुबा। थेदा थे निङगु खानङग्‍याम भजी भिबा ताम था आरेबा, तर थे क्‍युइ युबा नोकरगदेदा चा था मुबा। जमाहेन्‍से थे मुल म्‍हिसे म्‍हाछारदा ङ्‌योइसी,[१०] “जम्‍मान म्‍हिसे ङाच्‍छा अङगुरला ज्‍यबा निङगु पिन्‍मुला। ओच्‍छे डोन्‍बोगदे ङ्‍योइमाहेन्‍से लिच्‍छा अङगुरला आज्‍यबा निङगु पिन्‍मुला। तर एसे मी दान्‍दे धोनान ज्‍यबा निङगु पिन्‍बान मुला” भिसी भिजी।[११] येशूसे लबा उदेकला गेगदे न्‍हङ‍री गालील अञ्‍चलला काना भिबा नाम्‍सारी लबा उदेकला गे चा जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा लबा हिन्‍ना। चु उदेकला चिनुग्‍याम येशूसे ह्राङला शक्ति उन्‍जी। चु म्राङ्सी थेला चेलागदेसे थेदा विश्‍वास लजी।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.