A A A A A

जीवन: [नैतिकता]


Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008