A A A A A

थप: [ट्याटूहरू]


लेवी १९:२८
जिउमा केही कुराको छाप नखोप वा मरेका मानिसको लागि शोक मनाएर शरीरमा चोट नलाओ। म परमप्रभु हुँ।

१ कोरिन्थी ६:१८-२०
[१८] व्‍यभिचारलाई त्‍याग। अरू पाप मानिसले आफ्‍नो शरीरदेखि बाहिर गर्दछ, तर व्‍यभिचार गर्नेले आफ्‍नै शरीरको विरुद्ध पाप गर्दछ।[१९] के तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्‍माको मन्‍दिर हो भनी तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्‍वरले दिनुभएको पवित्र आत्‍मा नै तिमीहरूको शरीरभित्र बस्‍नुहुन्‍छ। त्‍यसो हुँदा तिमीहरू आफैं पनि आफ्‍ना होइनौ।[२०] तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले मोल तिरेर किन्‍नुभएको हो। यसकारण तिमीहरूले आफ्‍नो शरीरले परमेश्‍वरको आदर गर।

प्रकाश १९:१६
उहाँको लुगा र उहाँको तिघ्रामा “राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु” भन्‍ने नाउँ लेखिएको थियो।

१ कोरिन्थी 10:23-31
[23] तिमी भन्‍छौ, “सबै थोक गर्नुहुन्‍छ।” हो, तर सबै कुराले भलो गर्दैन। “हामीले सब कुरा गर्न पाउँछौं,” भन्‍छौं। ठीक हो, तर सबै कुराले हामीलाई फाइदा गर्दैन।[24] कसैले पनि आफ्‍नो भलाइ होइन तर अरूको भलाइ खोजोस्।[25] विवेकको लागि केही नसोची तिमीहरू मासुको बजारबाट किनेर जे पनि खान सक्‍छौ[26] किनभने धर्मशास्‍त्र भन्‍छ, “पृथ्‍वी र यसमा भएका सबै थोक परमेश्‍वरका हुन्,।”[27] यदि प्रभुमा विश्‍वास नगर्ने कसैले तिमीहरूलाई खाना बोलाउँछन् भने तिमीलाई जान मन लागे जाओ, तर विवेकको लागि जे दिए पनि नसोधीकन खाओ।[28] तर कसैले ‘यो त मूर्तिमा चढाएको खानेकुरा हो’ भन्‍छ भने त्‍यस भन्‍ने मानिसको लागि र विवेकको लागि नखाओ।[29] मैले भनेको तिम्रै विवेकको लागि होइन, तर त्‍यो भन्‍ने मानिसको विवेकको लागि हो। तिमीहरू भन्‍छौ होला, अर्काको विवेकले मेरो स्‍वतन्‍त्रतालाई किन बाँध्‍नु?[30] यदि म धन्‍यवाद दिएर खान्‍छु भने धन्‍यवाद दिएर खाएको कुरामा किन अर्काले दोष लाउने?[31] खाने-पिउने जे गरे पनि परमेश्‍वरकै आदरको लागि गर। यस किसिमले जीवन जिउने गर।

एफिसी ५:१०
प्रभुलाई मनपर्ने कुरो के हो, बुझ।

व्यवस्था १४:१
“तिमीहरू परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरका जन हौ। यसकारण तिमीहरू कोही मर्दा शोक मनाउनेछौ भने अरूहरूले झैँ आफैंलाई चोट नलाउनू अथवा टाउकाको अघिल्‍तिर नखौरनू।

१ कोरिन्थी ३:१६-१७
[१६] तिमीहरू परमेश्‍वरका मन्‍दिर हौ अनि परमेश्‍वरका आत्‍मा नै तिमीहरूभित्र बस्‍नुहुन्‍छ। के यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन?[१७] यदि कसैले परमेश्‍वरको मन्‍दिर बिगार्छ भने परमेश्‍वरले नै उसलाई नाश गर्नुहुनेछ किनभने परमेश्‍वरको मन्‍दिर पवित्र छ अनि त्‍यो मन्‍दिरचाहिँ तिमीहरू नै हौ।

१ कोरिन्थी ९:२७
तर म मेरो शरीरलाई क्रूसमा राखेर तह लगाउँछु, नत्रता अरूलाई प्रचार गर्दा आफैंचाहिँ अयोग्‍य ठहरिन्‍छु।

रोमी १२:१
मेरा प्‍यारा दाजुभाइहरू, परमेश्‍वरको धेरै दया तिमीहरूमाथि भएको छ। त्‍यसैले आफ्‍नै शरीर पवित्र र परमेश्‍वरलाई मनपर्दो जिउँदो बलिदान बनाएर परमेश्‍वरको सेवा गर्न उहाँको सामु चढाओ भनेर म तिमीहरूलाई बिन्‍ती गर्दछु। तिमीहरूको आत्‍माले गर्नुपर्ने साँचो आराधना पनि यही नै हो।

Nepali Bible 2008
नेपाल बाइबल सोसाइटी 2008