A A A A A

Izono: [Ukweba]


1 Korinte 6:10
amasela, abamarhamaru, iindakwa, abathukanako nabasozisako abazukulidla ilifa lombuso kaZimu.

1 Thimothewu 6:10
Ngombana ukuthanda imali kumrabhu wakho koke okumbi. Abanye ngokulangazela ukunjinga bahlubuke ekukholweni bebazihlaba ngeenhlungu ezinengi.

Efesu 4:28
Owebako akalise ukweba, kodwana akasebenze, enze okuhle ngezandla zakhe ukuze akwazi ukuba nelitho azalabela abaswelako.

Eksodusi 20:15
Ungebi.

Eksodusi 22:7
“Nakube umuntu usisa isiliva namkha ipahla komunye umuntu bese yetjiwa ngekumbeni yomuntu loyo, isela eliyebileko lifunyanwe, lizakhokha ngokubuyelelwe kabili.

Hoseya 4:2
sekwande ukunikelelana, amanga nokubulala, ukweba nobungwadla. Baphalaza iingazi phezu kweengazi.

Johane 10:10
Isela liza kwaphela kobana lizokweba, libulale belirhayile. Mina ngize bona zibe nokuphila zibe nakho kuphuphume.

Levitikusi 19:11-13
[11] “Ningebi, ningakhohlisani begodu ningephuli isithembiso omunye komunye.[12] Ningafungi ibizo lami ngamanga ukuze ningarhubutjhi ibizo lakaZimenu. NginguSomnini.[13] “Ungagandeleli umakhelwanakho begodu ungamdlelezeli. “Ungabambeli isisebenzi esitorhako ikokhelo bekube ngakusasa.

Luka 19:8
Kodwana uZakewu wasikima wathi eKosini: “Qala, Kosi! Nginikela abadududu isiquntu selifa lami khona nje, begodu nakube kukhona engimgalaje ngananyana yini, ngizakukhokhela ngokubuyelelwe kane kwalokho.”

Marku 10:19
Uyayazi imiyalo ethi, ‘Ungabulali, ungahlobongi, ungebi, ungafakazi amanga, ungagalaji, hlonipha uyihlo nonyoko.’ ”

Mathewu 19:18
Umuntu loyo wathi: “Ngimiphi imiyalo leyo na?” UJesu wamphendula wathi: “Ungabulali, ungahlobongi, ungebi; ungafakazi amala;

IzAga 10:2
Umnono wobukhohlakali awunanzuzo, kodwana ukulunga kusindisa ekufeni.

IzAga 12:22
Iimbhena ezikhuluma amanga zisinyenyiso kuSomnini, kodwana uthokoziswa mumuntu oneqiniso.

IzAga 20:17
Ukugoma okuzuzwe ngokudlelezela kuyanandipha, kodwana umlomo ugcina ukhume iqulwani.

AmaHubo 62:10
Abantukazana bamumoya nje, abantu abaziinkhulu bayikohliso; esilinganisweni bayakhuphuka, boke balula kunommoya.

Roma 13:7
Banikeleni koke okubafaneleko, khuphani umthelo kofanelwe mthelo, ingeniso kofanelwe lingeniso, ihlonipho kofanelwe yihlonipho nedumo kofanelwe lidumo.

Roma 13:9
Imiyalo ethi: “Ungahlobongi, ungabulali, ungebi, ungafisi komunye” kanye neminye imiyalo ekhona, ihlanganiswe yoke emyalweni owodwa othi: “Thanda umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.”

Levitikusi 6:2-4
[2] “Nangabe umuntu wona ngokwenza isiphambeko kuSomnini ngokuba nobuqili emuntwini womphakathi ngento esiswe kuye netjhiywe kuye bona ayitjheje, ngokumgalaja, ngokumdlelezela[3] namkha ngokufunyana into yomuntu womphakathi ilahlekile bese ufunga ngekohliso ngananyana yini yezintwezi umuntu angona ngazo phambi kwakaSomnini,[4] nakubanyana wona ngendlela enjalo kodwana azizwe anomlandu, akabuyisele akwebileko, akuthethe ngokudlelezela, lokho egade kusiswe kuye namkha ipahla ayifunyene ilahlekile

Eksodusi 22:1-4
[1] “Lokha umuntu neba ikomo, imvu namkha imbuzi bese uyayihlaba namkha ayithengise, uzakuhlawuliswa iinkomo ezihlanu ngekomo yinye, ahlawuliswe izimvu namkha iimbuzi ezine ngemvu yinye namkha ngembuzi yinye.[2] “Nakube isela libanjwe liseba bese liyabethwa belife, angeze kwaba nomlandu wokuthulula iingazi zalo.[3] Kodwana nakube lokho kwenzeke ilanga sele liphumile, olibuleleko uzakuba nomlandu weengazi. “Isela kumele lihlawule ngokuzeleko. Nakube alinanto, kufuze lithengiswe ukuze kukhokhelwe umonakalo eliwenzileko.[4] Nakube okwetjiweko kufunyanwa esandleni salo kusaphila, lizakuhlawuliswa ngokubuyelelweko, kungaba yikomo, udumbana, imvu namkha imbuzi.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data