A A A A A

Izono: [Amanga]


Genesise 3:4
Inyoka yathi: “Awa, anikazukufa!

Levitikusi 19:11
“Ningebi, ningakhohlisani begodu ningephuli isithembiso omunye komunye.

AmaHubo 119:163
Ngiwazondile amala, iye, ngiyawanyenya; kodwana ngithanda umthethwakho.

IzAga 12:22
Iimbhena ezikhuluma amanga zisinyenyiso kuSomnini, kodwana uthokoziswa mumuntu oneqiniso.

IzAga 13:5
Olungileko uyalizonda ilizwi lekohliso, kodwana okhohlakeleko uletha iinhloni nehlazo.

IzAga 14:5
Ufakazi weqiniso akaleyi amanga, kodwana wekohliso uphafuza amanga.

IzAga 17:7
Ikulumo ehle ayisifaneli isidlhadlha, kangangani-ke emamanga emlonyeni wesikhulu.

Hoseya 11:12
USomnini uthi: “U-Efrayimu ungiphara ngamanga koke nje; indlu ka-Israyeli ingininda ngekohliso. UJuda akanaqiniso phambi koZimu, iye, ngitjho nakoCwengileko ongothembekileko.

Zefaniya 3:13
“Imisalela yakwa-Israyeli angeze isenza ubumbi nanyana ileye amala nekulumo ekhohlisako angeze yafunyanwa emilonyenayo. Ngambala izakukarula yetjise begodu kungabi nomuntu ozayethusa.”

Johane 8:44
Nibantwana bakayihlo uSathana, nithanda ukwenza iinkanuko zakayihlo. Kusukela ekuthomeni bekambulali, azange akhabe neqiniso ngombana akukho iqiniso kuye. Nakaleya amanga, ukhuluma lokho okuyimvelo yakhe ngombana ungusomalakazi noyise wamanga.

IzEnzo 5:3
Nje-ke uPitrosi wathi kiyo: “Ananiyasi, kuze njani bona uvumele uSathana azalise ihliziywakho kobana ukhulume amanga kuMoya oCwengileko, uzitjhiyele enye imali kileyo oyizuzileko ngendawo na?

Efesu 4:29
Ningavumi bona ngemilonyeni yenu kuphume iinkulumo ezimbi ezilihlazo, kodwana nikhulume lokho okulisizo ekwakheni abanye ngokweendingo zabo ukuze kusizakale labo abalaleleko.

Kolose 3:9
Ningaleyelani amanga, njengombana sele nihlubule ubunina obudala nemikhuba yabo nje,

1 Thimothewu 4:2
Iimfundiso ezinjalo zifafazwa bazenzisi bamala abanesazelo esomeleliswe ngesimbi etjhisako.

Jakobe 3:1
Bazalwana, ningabi bafundisi abanengi ngombana niyazi bonyana thina esifundisako sizokugwetjwa khulu.

IsAmbulo 22:15
Ngaphandle kunezinja, abaloyi, iinhlobongi, ababulali, abalotjha iinthombe nabo boke abathanda nabenza ikohliso.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data