A A A A A

Izono: [Inzondo]


1 Johane 1:6
Nakube sithi sinobudlelwano naye khibe ngahlanye sikhamba ebumnyameni, sinamanga begodu asenzi okuliqiniso.

1 Johane 2:9-17
[9] Loyo othi usemkhanyweni khisibe uzonda umzalwana, usesebumnyameni.[10] Kodwana othanda umzalwana uphila ekukhanyeni begodu akunalitho elingamenza akhutjwe.[11] Kodwana ozonda umzalwana usebumnyameni; ukhamba ebumnyameni begodu akazi lapho aya khona ngombana ubumnyama bumphophazile.[12] Ngitlolela nina bantwana ngombana izono zenu zilitjalelwe ngebanga lebizo lakhe.[13] Ngitlolela nina bobaba ngombana niyamazi wekuthomeni. Ngitlolela nina lutjha ngombana nimehlulile okhohlakeleko.[14] Ngitlolele nina bantwana ngombana niyamazi uBaba. Ngitlolele nina bobaba ngombana niyamazi wekuthomeni. Ngitlolele nina lutjha ngombana ninamandla nelizwi lakaZimu lihlezi kini nokhohlakeleko nimehlulile.[15] Ningathandi iphasi namkha izinto zephasi. Nakube umuntu uthanda iphasi, ithando lakaBaba alikho kuye[16] ngombana koke kwephaseli kuziinkanuko zenyama, iinkanuko zamehlo nokuzigqaja ngepilo. Koke lokhu akuveli kuBaba kodwana ephasini.[17] Iphasi neenkanuko zalo kuyadlula; kodwana loyo owenza intando kaZimu unokuphila okungapheliko.

Efesu 4:31
Akuphele koke: ubumunyu, itukuthelo, ilaka, ukubangelana itjhada, ukukhulumana kumbi, kanye nabo boke ubumbi.

IzAga 8:13-25
[13] Ukwesaba uSomnini kukuzonda ubumbi, Ngizonda ukuzitjhaya nokuziphakamisa kanye nekulumo ephambeneko.[14] Kimi kunokweluleka nepumelelo; mina nginokuzwisisa, nginamandla.[15] Ngami amakhosi ayabusa nababusi benza imithetho elungileko.[16] Iinkhulu nabosaziwako babusa ngami, iye, boke abaphatha ngokulungileko.[17] Ngithanda labo abangithandako, abangifunako bayangifunyana.[18] Kimi kunobunjinga nedumo, umnotho othandwako nepumelelo.[19] Isithelo sami singcono kunegolide, ngitjho negolidembala nomkhiqizwami ungcono kunesiliva ekhethekileko.[20] Ngikhamba emizileni yokulunga, phakathi kweendlela zobulungiswa,[21] ukuze ngiphe abangithandako umnotho kube lilifa labo, ngizalise iinlulu zabo.”[22] “USomnini ungidale ekuthomeni kwendalwakhe, ngaphambi kwemisebenzakhe yendulo.[23] Ngabunjwa mandulondulo, ekuthomeni, ngaphambi komlando womhlaba.[24] Ngabelethwa amanzi amanengi angakabiphi, kungakabiphi nemithombo ephuphuma amanzi;[25] ngaphambi kobana iintaba zinzinziswe, iye, ngaphambi kobana kube nemibundu,

IzAga 10:12-18
[12] Izondo ivusa ukucabana, kodwana ithando lisibekela zoke iimphambeko.[13] Ukuhlakanipha kufunyanwa eembheneni zohlolisisako, kodwana iswazi libekelwe umhlana wonganangqondo.[14] Abahlakaniphileko babulunga ilwazi, kodwana umlomo wesidlhadlha uzibizela ukonakala.[15] Umnono wabanjingileko ulidorobho labo elinemithangala, kodwana abachakileko baqedwa buchaka babo.[16] Ikokhelo yolungileko ikuphila, kodwana inzuzo yesikhohlakali sisono.[17] Ovuma ukusolwa usendleleni yokuphila, kodwana ongafuni ukuyeleliswa uyadurhisa.[18] Ofihla izondo anayo uneembhena zamanga norhatjha amahlebezi usidlhadlha.

AmaHubo 5:5
Wena awusuye uZimu ozwana nekohlakalo, okumbi angeze kwahlala kuwe.

AmaHubo 31:6
Esandleni sakho ngibeka ummoyami, uyangihlenga Somnini, Zimu othembekileko.

AmaHubo 36:2
Phakathi kwehliziyo yesikhohlakali, kubusa isiphambeko. Ngokubona kwaso akunasidingo sokwesaba uZimu.

AmaHubo 45:7
Isihlalo sakho Ngwenyama, ngesanini nanini; intongakho yobukhosi ingeyokulunga;

AmaHubo 97:10
USomnini uthanda abazonde ubumbi, welusa amaphilo wabathembekileko bakhe, abahlenge esandleni seenkhohlakali.

AmaHubo 119:163
Ngiwazondile amala, iye, ngiyawanyenya; kodwana ngithanda umthethwakho.

Roma 12:9
Ithando alibe ngelamambala; nyenyani ubumbi, nikakarele kokuhle.

Levitikusi 19:17-18
[17] “Ungabi nevunda nomfowenu kodwana mkhalimele epanyameni ungamgegi ukuze ungakhambi uqumbelene.[18] Ungazibuyiseleli namkha ube nevunda ebantwini ophila nabo, kodwana thanda umakhelwanakho njengombana uzithanda wena. NginguSomnini.

Luka 6:27-28
[27] “Kodwana nina eningizwako ngithi kini: Thandani izitha zenu, nenze okulungileko kilabo abanizondako.[28] Busisani abanithukako, nithandazele nalabo abaniphatha kumbi.

Mathewu 5:23-24
[23] Yeke lokha nawuletha umnikelwakho e-aldarini, khonapho bese uyakhumbula bona umfowenu unamavundo nawe,[24] tjhiya umnikelwakho lapho phambi kwe-aldari, ukhambe khonokho uyokubuyisana naye bese uyabuya-ke uzokunikela umnikelwakho.

1 Johane 3:14-15
[14] Siyazi bona sesiphumile ekufeni singene ekuphileni ngombana sithanda abazalwana. Loyo onganathando usahlezi ekufeni.[15] Nanyana ngubani ozonda umzalwana wakhe, umbulali; niyazi bona akunambulali onokuphila okungapheliko.

1 Johane ๔:๑๙-๒๐
[๑๙] Thina siyathanda ngombana yena wasithanda qangi.[๒๐] Loyo othi: “Ngiyamthanda uZimu,” kodwana khisibe uzonde umzalwana wakhe, umleyimala ngombana loyo ozonda umzalwana wakhe ambonako angekhe athanda uZimu angazange akhe ambone.

UmShumayeli 3:1-8
[1] Yoke into inesikhathi ebekelwe sona, iye, kunesikhathi sayo yoke into ngaphasi komthunzi welanga:[2] Kunesikhathi sokubeletha nesikhathi sokufa, isikhathi sokutjala nesikhathi sokusiphula okutjaliweko;[3] isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa, isikhathi sokugiriza nesikhathi sokwakha;[4] isikhathi sokulila nesikhathi sokuhleka, isikhathi sokuzila nesikhathi sokugida;[5] isikhathi sokulahla amatje nesikhathi sokuwabuthelela, isikhathi sokugona nesikhathi sokufulathela;[6] isikhathi sokufuna nesikhathi sokulahla, isikhathi sokugodla nesikhathi sokusaphaza;[7] isikhathi sokudabula nesikhathi sokuthunga, isikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma;[8] isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda, isikhathi sepi nesikhathi sokuthula.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data