A A A A A

Izimfihlakalo: [Ama-Giants Ebhayibhelini]


Duteronomi 1:28
Alo, sizakuyaphi nje? Nabafowethu napa nabo basethusile bathi abantwaba banengi begodu bandlondlobele kunathi. Amadorobho wakhona makhulu begodu anemithangala etjhayisa emkayini. Phezu kwalokho sibone neenzukulwana zaka-Anakhi lapho.”

Duteronomi 3:11
(Ngu-Ogi yedwa ikosi yeBhatjhani owasalako kumisalela yamaRafa. Qala, umbhedakhe gade wenziwe ngesimbi, useRabha okuyihlokodorobho yama-Amoni. Gade umamitha amane ubude, ulimitha nesiquntu nesiqunjwana ububanzi ngesilinganiso esijayelekileko.)

Genesise 6:4
Ngeenkhathezo nangemuva kwalokho bekukhona iintsitsirimba ephasini ngombana amadodana kaZimu alalana namadodakazi wabantu abelethelwa abantwana. Labo-ke bekuziingorho zeenkhathi zakade, okubabantu abanedumo.

Isaya 40:22
USomnini nguye ohlala ngehla kwendulunga yephasi ukuze abone abahlali balo bafana neentethe. Nguye othabulula isibhakabhaka njengetjhila asendlale njengetende lokuhlala;

Jakobe 2:24
Niyabona bonyana umuntu ulungisiswa ngemisebenzi, ingasi ngokukholwa kwaphela.

Joshuwa 11:21
UJotjhuwa weza ngesikatheso, wathanyela ama-Anakhi eentabeni zakwa Juda nakizo zoke iintaba zakwa-Israyeli. Wawabhubhisa nya namadorobhawo iRhebroni, iDebhiri ne-Anaba.

Juda 1:6
Ngitjho neengilozi ezingazange zibulonde ubukhosi bazo, kodwana zatjhiya ikhaya lazo, uzilonde eenketanini zesiphelani ebumnyameni obuzikileko zilindele ilanga elikhulu lokugwetjwa.

Numeri 13:23-33
[23] Afika emrhobeni we-Etjhikolo afese aquntula lapho ipande enesitjhutha samadiribe. Amadoda amabili atjatha isitjhutheso ngesigodo saba phakathi kwawo. Godu bekathwele amarharinada namakhiwani.[24] Indawo leyo yabizwa bona mrhoba we-Etjhikolo ngebanga lesitjhutha samadiribe esakhiwa madoda wama-Israyeli lapho.[25] Abuya ekuhloleni inarha ekupheleni kwamalanga amatjhumi amane.[26] Afika kuMosi no-Aroni kanye nemkhambathini woke wama-Israyeli eKhadetjhi eserhalawumbeni leParana. Abikela aboMosi nomkhambathi woke umbiko abuye nawo, abe abakhombisa neenthelo zenarha leyo.[27] Atjela uMosi athi: “Kazi besafika-ke enarheni owasithuma kiyo. Kuyinarha egeleza ibisi neliju, neenthelo zakhona nanzi.[28] Nokho abantu bakhona ziinkakaramba namadorobho wakhona anemithangala begodu aziinthabathaba. Phezu kwalokho sabona neenzukulwana zaka-Anakhi lapho.[29] Ama-Amalekhi ahlale ngesewula yenarha. AmaRhithi, amaJebusi nama-Amori wona ahlala ngeentatjaneni zenarha leyo. Kuthi amaKanana ahlale eduze nelwandle namagegana neJordani.”[30] UKalebi wathulisa amadoda lawo phambi kwakaMosi wathi: “Asikhuphukeni khona nje sithumbeni inarha ngombana vele singaphumelela ukukwenza lokho.”[31] Kodwana amadoda agade akhambe naye athi: “Awa, akukghonakali bona singajamelana nabantu labaya ngombana baziinkakaramba kunathi.”[32] Nje-ke aletha kuma-Israyeli umbiko omumbi ngenarha akhamba bona ayoyihlola athi: “Thina inarha esaya kiyo bona siyoyihlola, kuyinarha eginya abantu abahlala kiyo. Begodu boke abantu esibabone khona, kubabantu abaziinkakaramba.[33] Godu sabona lapho neentsitsirimba, okutjho ama-Anakhi iinzukulwana zeentsitsirimba. Thina-ke sazibona sifana neentethe kizo; khisibe nazo vele zasibona sinjalo.”

AmaHubo 3:6
Lokha nangilalako, ngizunywe buthongo; ngivuka ngombana uSomnini ungisingathile.

IsAmbulo 17:8
Isibandana osibonileko sakhe saba khona kodwana kwanjesi asisekho; nje-ke sele sizokukhuphuka ngemgodini onganamkhawulo bese siyabhujiswa. Abantu bephasi amabizo wabo angakatlolwa encwadini yokuphila kwasesisekelweni sephasi, bazokumangala lokha nababona isibandanangombana sakhe saba khona kodwana kwanjesi asisekho khisibe nokho sizakuba khona.

Roma 6:23
Umvuzo wesono kukufa; kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.

Amose 2:9-10
[9] “Mina ngawatjhabalalisa ama-Amori phambi kwabo, nanyana ayemade njengomsedari begodu aqine njenge-owuku. Ngawasiphula nesidindi sawo.[10] “Mina nganikhupha eGibhide, benganihlahla iminyaka ematjhumi amane erhalawumbeni bona nginiphe inarha yama-Amori.

Duteronomi 2:10-21
[10] Nje-ke zilungiseleleni nikhuphukele emrhobeni iZeredi.” (Ngaphambilini ama-Emi gade ahlala kwaMowabi. Wona bekasisizwe esikhulu nesinengi kanti godu mindondotjhiya yabantu abeluleke inga ma-Anakhi. Njengama-Anakhi, ama-Emi nawo bekathathwa bonyana maRafa, kodwana amaMowabi awabiza bona ma-Emi. Ekuthomeni amaRhori nawo gade ahlala eSeyiri kodwana amadodana ka-Esewu awaqotjha, awabhubhisa abe azithathela indawawo njengombana no-Israyeli enza ngenarha yelifa lawo ayiphiwa nguSomnini.) Sayama-ke umrhoba iZeredi.[11] Isikhathi esasithatha ukuthoma mhla sisuka eKhadetjhi-Bharineya ukufikela lapha sayama khona umrhoba iZeredi sasiminyaka ematjhumi amathathu nabunane, bekwabhubha soke isizukulwana esasimadoda wepi ekampeni njengombana uSomnini bekafungile kiso.[12] Ngambala isandla sakaSomnini gade sijamelene naso kobana siphume hlangana nabantu ekampeni kufikela lapha siphela khona nya.[13] Kwathi bona woke amadoda wepi abhubhe nya hlangana nabantu,[14] USomnini wathi kimi:[15] “Namhlanje nina nizakudabula i-Ari okuyinarha yakwaMowabi.[16] Lokha nanifika emikhawulweni yama-Amoni, ningawethuseli namkha nilwe nawo ngepi. Angeze nganinikela inarhawo kobana ibe lilifa lenu ngombana sele ngiyinikele iinzukulwana zakaLothi kobana ibe lilifa lazo.”[17] (Inarha leyo godu beyithathwa bonyana yinarha yamaRafa. AmaRafa ngiwo agade ahlala lapho ekuthomeni, kodwana ama-Amoni gade awabiza bona maZamzumi.[18] Gade kubabantu abakhulu begodu babanengi. Bekumindondotjhiya kwanga ma-Anakhi. Kodwana uSomnini wabarhayila nya phambi kwama-Amoni. Ama-Amoni awaqotjha amaZamzumi lawo abe ahlala enarhenawo.[19] USomnini wazenzela njalo neenzukulwana zaka-Esewu ezihlala eSeyiri lokha narhayila amaRhori phambi kwazo. Zawaqotjha zabe zathumba indawawo bekube kunamhlanje.[20] Nakuma-Avi agade ahlala emizaneni yeGaza, arhayilwa maKafitori avela ngeKafitori abe ahlala eendaweni zawo.)[21] USomnini wathi: “Fudukani niyame umrhoba we-Arinoni. Qala, nginikele uSirhoni umAmori ikosi yeRhetjhibhoni ezandleni zenu kanye nenarhakhe. Thomani-ke nithumbe ilifa bese nilwa naye ngepi.

Genesise 6:1-4
[1] Lokha abantu nasele banda ephasini namadodakazi andile,[2] amadodana kaZimu abona bonyana amadodakazi wabantu mahle, azithathela abafazi abathandekako kiwo.[3] Yeke uSomnini wathi: “Ummoya engawuphefumulela emuntwini awusoze wahlala ebantwinaba isiphelani ngombana umuntu uyinyama nje. Yeke ipilo yomuntu ayisoze yadlula eminyakeni elikhulu namatjhumi amabili.”[4] Ngeenkhathezo nangemuva kwalokho bekukhona iintsitsirimba ephasini ngombana amadodana kaZimu alalana namadodakazi wabantu abelethelwa abantwana. Labo-ke bekuziingorho zeenkhathi zakade, okubabantu abanedumo.

1 IziKronike 20:4-8
[4] Emva kwalokho kwaqubuka ipi namaFilista eGezeri. Ngesikhatheso uSibekayi weRhutjha wabulala uSipayi owabe ayitsitsirimba. Ngalokho amaFilista aguqiswa.[5] Kenye ipi namaFilista, u-Elirhanani umsa kaJayiri wabulala uLarhimi ongumnakwabo kaGoliyathi umGathi. Umphini womkhontwakhe wawufana nompherho womaluki.[6] Nakenye godu ipi eyaba seGathi, kwakunendoda ede enemino esithandathu esandleni ngasinye namazwani asithandathu enyaweni ngalinye, okumatjhumi amabili nane sekukoke. Naye gade ayitsitsirimba.[7] Wathi lokha natlhorholoja ama-Israyeli, uJonathani umsa kaTjhimeya omnakwabo kaDavida wayibulala.[8] Lezo bekuziinzukulwana zakaRafa weGathi, ezabulawa nguDavida neenduna zakhe.

2 Samuweli 21:15-22
[15] Kwabuya godu kwaba nepi phakathi kwamaFilista nama-Israyeli. UDavida waphuma namabuthwakhe wehla wayokulwa namaFilista eGobo. Lokha uDavida nathoma ukudinwa, umFilista wadlumbana bona angambulala. UmFilista lo gade ayitsitsirimba, anomkhonto onetlobo enobudisi obungaphezu kwamakhilogremu amathathu begodu ahlome nangesabula etja.[16] Kodwana u-Abitjhayi umsa kaTseruya walamulela uDavida, wamadlha umFilista loyo wambulala. Ngemva kwalokho amabutho kaDavida afunga kuye athi: “Angeze bewusakhamba nathi epini, asifuni bonyana ilanga lakwa-Israyeli licime.”[17] Kwaba nenye godu ipi namaFilista eGobo. Ngesikhatheso uSibekayi weRhutjha wabulala uSafi enye yeentsitsirimba.[18] Kenye ipi namaFilista eGobo, u-Elirhanana umsa kaJare-Oregimi weBhethe-Lehema wabulala uGoliyadi weGathi. Umphini womkhontwakhe wawulingana nomphekgho.[19] Nakenye godu ipi eyaba seGathi, kwakunendoda ede enemino esithandathu esandleni ngasinye namazwani asithandathu enyaweni ngalinye, okuba matjhumi amabili nane sele kukoke. Nayo gade ingenye yeentsitsirimba.[20] Yathi lokha nayitlhorholoja ama-Israyeli, uJonathani umsa kaTjhimeyi, umfowabo kaDavida wayibulala.[21] Laba abane gade baziinzukulwana zakaRafa eGathi, bafa babulawa nguDavida namabuthwakhe.[22] UDavida wadumisa uSomnini ngokuvuma ingoma le lokha uSomnini namsindisa esandleni sazo zoke izitha zakhe ngitjho nakuSawula.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data