A A A A A

Izimfihlakalo: [Amaphupho]


1 Samuweli 28:15
USamyela wathi kuSawula: “Ungiphazamiseleni ngokungenyusa na?” USawula wathi: “Ngitshwenyeke khulu. AmaFilista alwa nami noZimu ungihlanukele. Akasangiphenduli ngitjho ngabaphorofidi namkha ngamabhudango. Nje-ke ngibize wena bona ungitjele bonyana ngifanele ngenzeni?”

IzEnzo 2:17
“ ‘USomnini uthi: Ngemihla yokuphela ngizakuthululela uMoyami kibo boke abantu; amadodanenu namadodakazenu azakuphorofida, abatjha benu bazakubona imibono, abadala benu babhudange amabhudango.

Daniyeli 1:17
UZimu wangezelela emasokaneni amane lawo ukuzwisisa nokuba nelihlo elibukhali kiyo yoke imitlolo kanye nobuhlakani. UDanyela bekazwisisa ihlathululo yayo yoke imibono namabhudango.

UmShumayeli 5:7
Emabhudangweni amanengi kunemicabango, ngokunjalo amezwi amanengi abanga umonakalo. Ngalokho yesaba uZimu.

Genesise 20:3
Kodwana ebusuku uZimu wabonakala ku-Abimeleki ngebhudango wathi: “Ufile wena ngebanga lomfazi omthetheko ngombana umfazi lo ungowenye indoda.”

Genesise 40:8
Zamphendula zathi: “Sibe namabhudango, kodwana akunamuntu ongasihlathululela wona.” UJosefa wathi: “Angithi nguZimu okwazi ukuhlathulula amabhudango? Ningangitjela amabhudangwenu lawo-ke.”

Genesise 42:9
Wakhumbula amabhudangwakhe ngabo. Wathi kibo: “Sukanapha, niziinhloli nina! Nizele ukuzokuhlola bonyana kukuphi lapha inarha yekhethu le ingakavikeleki khona.”

Jeremiya 23:32
Ngambala ngijamelene nalabo abaphorofida ngamabhudango wamala.” Kutjho uSomnini. “Badurhisa abantu bami ngokubatjela amala nokuzikhukhumeza kwabo, khisibe azange ngibathume namkha ngibayale. Ekugcineni ababasizi ngalitho abantwaba.” Kutjho uSomnini.

Mathewu 2:13
Kwathi bona izazi zikhambe, ingilozi kaSomnini yazibonakalisa kuJosefa ngebhudango yathi: “Vuka uthathe umntwana nonina nibalekele eGibhide. Hlalani lapho benginitjele ngombana uHerode uzokufunana nomntwana kobana ambulale.”

Mathewu 2:19
Ngemva kokuhlongakala kwakaHerode, ingilozi kaSomnini yazibonakalisa kuJosefa ngebhudango eGibhide,

Numeri 12:6
USomnini wathi kibo: “Akhese nilalele la: Nakube kukhona umphorofidi hlangana nani, mina-ke Somnini ngizazazisa kuye ngombono, ngikhulume naye ngebhudango.

Zakariya 10:2
Iinsithabuso zikhuluma ikohliso, abaphenguli babona iinsese, amabhudango akhohlisa abantu begodu akaduduzi, ngokunjalo abantu bakwa-Israyeli baba njengezimvu ezinganamelusi, badurha bebawurubajwe.

Joweli 2:28
“Kuzakuthi emuva kwalokho ngithululele uMoyami kibo boke abantu. Amadodanenu namadodakazenu azakuphorofida; abadala benu babhudange amabhudango; abatjha benu babone imibono.

Isaya 29:7-8
[7] Isiqubuthu sazo zoke izizwe ezisahlela i-Ariyeli, boke abalwa nayo kanye nesiphephelo sayo nalabo abayibandezelako, bazakufana nebhudango, iye, umbono webusuku.[8] Njengomuntu olambileko nabhudanga agoma, aphaphame asaphethwe yindlala, nanyana owomileko nabhudanga asela, aphaphame abogaboga aphethwe mrhawu, sizakuba njalo nesiqubuthu sezizwe zoke, esilwa nentaba yeZiyoni.

Daniyeli 7:1-3
[1] Ngomnyaka wokuthoma wokubusa kwakaBhelitjhatsari ikosi yeBhabheli, kwafika engqondweni kaDanyela ibhudango nombono alele emkghadinakhe. Nje-ke watlola ibhudangwelo phasi, wakhuluma iinhloko zalo kwaphela.[2] Nje-ke uDanyela wathi: “Qala ngabona embonwenami ebusuku imimoya emine yezulwini iphehla ilwandle elikhulu.[3] Kwabonakala iimbandana ezine ezikulu ziphuma ngelwandle, esinye sehlukile kesinye.

Duteronomi 13:1-3
[1] Kungenzeka bonyana kuvuke umphorofidi phakathi kwenu, namkha umbhudangi wamabhudango anibonise itshwayo namkha isimangaliso[2] bese itshwayelo namkha isimangalisweso siyenzeka begodu ngemva kwalokho athi: “Asilandeleni abozinyana sibalotjhe.” Nakube labo bozinyana, akusinguZimu enimaziko,[3] ningalaleli amezwi womphorofidi namkha wombhudangi loyo ngombana uSomnini uZimenu uyanizizinya ukubona bonyana nimkhathalela ngeenhliziyo zenu zoke nangomphefumulwenu woke na.

Genesise 41:25-27
[25] UJosefa wathi kuFaro: “Womabili amabhudango la atjho into eyodwa. UZimu ubonise uFaro into azoyenza.[26] Iinkomo ezilikhomba ezinonileko minyaka elikhomba begodu neenqwambi ezimabhombo ezilikhomba zekoroyi minyaka elikhomba, koke njalo kutjho ibhudango linye.[27] Iinkomo ezilikhomba ezonde zimigorhu ezivele muva kwezinye minyaka elikhomba, kanjalo neenqwambi ezilikhomba ezimatsikani, ezitjhwabiswe mumoya wepumalanga: Kuzokuba neminyaka elikhomba yendlala.

Mathewu 1:20-23
[20] Kwathi asakhumbula lokho, ingilozi kaSomnini yazibonakalisa kuye ebhudangweni yathi: “Josefa, sizukulwana sakaDavida, ungesabi ukuthatha uMariya abe mkakho ngombana lokho akubambileko kubuya kuMoya oCwengileko.[21] UMariya uzakubeletha indodana, uyithiye ibizo bona nguJesu ngombana izakusindisa abantu bayo ezonweni zabo.”[22] Koke lokhu kwenzeka kobana kuzaliseke lokho uSomnini akukhuluma ngomphorofidi wathi:[23] “Qala, itlawu lizakuba sidisi, libelethe indodana; izakubizwa bona ngu-Imanuweli.” Nakutjhugululwako lokhu kutjho bona “uZimu unathi”.

Genesise 41:8-12
[8] Ekuseni wavuka atshwenyekile. Wabiza boke abosomlingo nabosiyazi beGibhide. Wabatjela amabhudangwakhe, kodwana akakho owakghona ukumhlathululela wona.[9] Yeke ihloko yabaphathikapho yathi kuFaro: “Maye mina! Namhlanje ngikhumbula imitjhaphami.[10] UFaro wakhe wathukuthelela iinkhulu zakhe, ngalokho wangithatha ngikanye nehloko yababhagi wasifaka ngesikhungweni emzini womphathi wobuzimba.[11] Omunye nomunye wethu waba nebhudango ngobusuku bunye. Ibhudango ngalinye belinehlathululwalo.[12] Phakathi kwethu bekunesokana lomHebheru ebegade liyinceku yomphathi wobuzimba. Salitjela amabhudangwethu, lasihlathululela wona ngamunye ngamunye ngokwebhudango lakhe.

Jobe 33:14-18
[14] Phela uZimu uyakhuluma, kungaba ngalendlela namkha ngenye, nanyana umuntu angakuboni lokho.[15] Kungaba ngebhudango, umbono webusuku: Lokha abantu nababanjwe buthongo, barhona emikghadinabo,[16] yena uvula iindlebe zabo, abaphazamise ngeeyeleliso,[17] ukuze atjhidise umuntu ekoneni kwakhe, ahlunge ukuzitjhaya kuye,[18] amphephise emlonyeni wethuna, iye, ipilwakhe ekubhujisweni ngomkhonto.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data