A A A A A

Impilo: [Ukudumazeka]


Roma 8:28
Siyazi bonyana kilabo abathanda uZimu, wenza bona koke kuhlangane bekubakhambele kuhle, iye, labo ababizwe ngokweminqopho yakhe.

Jeremiya 29:11
Mbala, mina ngiyawazi amahlelo enginawo ngani.” Kutjho uSomnini. “Amahlelo wehlalohle ingasi wokumbi; iye, amahlelo wokunipha ingomuso nethemba.

Filipi 4:6-7
[6] Ningakhathazeki ngalitho kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza.[7] Ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa, kuzakubulunga iinhliziyo zenu nemikhumbulwenu kuKrestu Jesu.

Luka 6:16
uJudasi umsa kaJakopo noJudasi Iskariyodi owathengisa uJesu.

AmaHubo 34:18
Abalungileko nabanesililo, uSomnini uyabezwa, abatjhaphulule kizo zoke iinhlupheko zabo.

Isaya 40:28-31
[28] Anazi na? Kghani anikezwa bonyana uSomnini unguZimu isiphelani, umdali wepelazwe na? Angeze adinwa nanyana aphele amandla begodu nomkhumbulwakhe awuphenyeki.[29] Odiniweko umupha amandla, aqinise khulu amandla waloyo obuthakathaka.[30] Abantu abatjha baphela amandla, badinwe, kuthi amasokana akhutjwe, awe,[31] kodwana labo abaqalelela kuSomnini bazakufumana amandla amatjha. Bazakukhuphuka ngamaphiko njengamakhozi; bagijime bangapheli amandla, bakhambe bangadinwa.

IzAga 3:5
Themba uSomnini ngehliziywakho yoke, ungeyami ekwazini kwakho.

AmaHubo 42:11
Ukungikhola kwezitha zami kungihlaba ehliziyweni, nazisoloko zithi kimi: “Njekhona uphi uZimakho?”

Kolose 3:23-25
[23] Koke enikwenzako, kwenzeni ngehliziyo epheleleko kube ngathi nikwenzela iKosi ingasi abantu,[24] njengombana nisazi bonyana eKosini nizakwamukeliswa ilifa njengomvuzo wenu. Khumbulani bona nilotjha iKosi.[25] Ngambala loyo owenza okungakalungi, uzakwamukeliswa nanyana yini engakalungi ayenzileko begodu akukho ukukhetha ubuso.

UmShumayeli 1:2
“Kulilize lakolize!” Iye, uMtjhumayeli uthi: “Kulilize lakolize! Yoke into ililize!”

UmShumayeli 12:8
Kulilize lakolize! Iye, uMtjhumayeli uthi: “Yoke into ililize!”

Heberu 11:6
Kodwana ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uZimu ngombana loyo otjhidela kuZimu kufanele akholwe bona ukhona nokobanyana uyabavuza labo abamfunako.

Heberu 13:5
Zilondeni ningabi marhamaru kodwana yaneliswani ngeninakho ngombana wathi: “Angekhe nganitjhiya namkha nganilahla.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data