A A A A A

Impilo: [Ukufa]


Johane 3:16
Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.

1 Thesalonika 4:14
Njengombana sikholwa bona uJesu wahlongakala wabuye wavuka, ngokunjalo-ke, ngoJesu, uZimu uzokuletha kanye naye labo abahlongakeleko.

Johane 11:26
Naloyo ophilako akholwe kimi angekhe afa nanini. Uyakukholwa lokhu na?”

Roma 6:23
Umvuzo wesono kukufa; kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.

AmaHubo 23:4
Nanyana ngikhamba ngerharheni lethunzi elesabekako, angizukwesaba okumbi ngombana wena ukimi; intonga nedondolo lakho kuyangiduduza.

IsAmbulo 21:4
Uzokwesula zoke iinyembezi emehlwenabo. Ukufa angekhe kusaba khona, ngitjho nokulila nobuhlungu angekhe kusaba khona ngombana izinto zokuthoma zidlulile.”

Roma 14:8
ngombana nasiphilako, siphilela iKosi nalokha nasifako sifela iKosi. Nje-ke nanyana siyaphila namkha siyafa, singebeKosi.

UmShumayeli 12:7
ithuli lingakabuyeli equlwanini njengombana lalinjalo nomphefumulo wokuphila ungakabuyeli kuZimu owawunikelako.

Luka 23:43
UJesu wathi kiso: “Ngiqinisile ngiyakutjela bona namhlanjesi uzakuba nami ePharadesi.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data