A A A A A

Impilo: [Ukuba Yedwa]


Jakobe २:२४
Niyabona bonyana umuntu ulungisiswa ngemisebenzi, ingasi ngokukholwa kwaphela.

Luka 5:16
Kodwana begade aphele atsomuka aye emmangweni ayokuthandaza.

Filipi १:६
Ngineqiniso bona loyo owathoma umsebenzi omuhle phakathi kwenu, uzawuraga abe awuqedelele bekube lilanga lakaKrestu Jesu.

Genesise 2:18
USomnini uZimu wathi: “Akusikuhle bona umuntu ahlale yedwa. Yeke ngizomenzela umsizi omfaneleko.”

1 Thimothewu ३:१५
nakungenzeka ngiriyade, wazi bona umuntu kufuze aziphathe njani endlini kaZimu, okulibandla lakaZimu ophilako noyisika nesisekelo seqiniso.

Johane 8:32
Nje-ke nizakwazi iqiniso neqiniso lizanitjhaphulula.”

Johane 6:54
Loyo ogoma inyamami asele neengazi zami, unokuphila okungapheliko; ngizamvusa ngomhla wokuphela

Marku 6:3
Kanti akusimbazi lo na? Angithi yindodana kaMariya nomfowabo kaJakopo, uJosisi, uJudasi noSimoni? Abodadwabo bahlala nathi lapha!” Yeke bakhubeka ngaye.

2 Thesalonika 2:15
Yeke-ke, bazalwana qinani isibindi, nikakarele eemfundisweni esanifundisa zona, kungaba ngelizwi lomlomethu namkha ngencwadethu.

Galathiya 1:19
Akhange ngibabone abanye abapostoli ngaphandle kwakaJakopo, umfowabo leKosi.

Malaki 1:11
“Ngambala ibizo lami likhulu ephasini loke hlangana nezizwe. Eendaweni ngokuhlukahluka kwazo, kulethwa imihlatjelo; iye, imihlatjelo enganaburhole ngombana ibizo lami likhulu ezizweni.” Kutjho uSomnini uSomandla.

Isaya 41:10
Nje-ke ungesabi ngombana nginawe, ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza, ngikugugudlhele ngesidla sami sokuphumelela.

Mathewu 28:20
nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho. Ngambala nginani njalo bekube sekupheleni kwesikhathi.”

Johane 3:3-5
[3] UJesu wamphendula wathi: “Kwamambala ngiqinisile ngithi: Akakho noyedwa ozakubona umbuso kaZimu ngaphandle kobanyana abelethwe butjha.”[4] UNikhodemusi wambuza wathi: “Umuntu omdala angabelethwa njani butjha na? Kghani angabuyela ngesiswini sakanina abelethwe kwesibili?”[5] UJesu wamphendula wathi: “Kwamambala ngiqinisile ngithi kuwe: Akakho noyedwa ozakungena embusweni kaZimu ngaphandle kobana abelethwe ngamanzi nangoMoya.

Heberu 12:14
Phikelelani bona nihlalisane ngokuthula nabantu boke kanti godu nibe nokucwengeka ngombana onganakho lokho angeze ambona uSomnini.

IzEnzo 4:32
Boke abakholwako bebamunye ngehliziyo nangomkhumbulo. Akakho noyedwa owathi ipahlakhe ngeyakhe yedwa, kodwana bahlanganyela koke abanakho.

Heberu 13:5
Zilondeni ningabi marhamaru kodwana yaneliswani ngeninakho ngombana wathi: “Angekhe nganitjhiya namkha nganilahla.”

Mathewu 19:9
Ngiyanitjela bona nanyana ngubani otlhala umkakhe ngaphandle kwesizathu sokuhlobonga bese uthatha omunye umfazi, uzabe uyahlobonga.”

Levitikusi 20:13
Indoda elalana nenye indoda kanjenganyana ilala nomfazi, womabili akabulawe. Iingazi zawo zizakuba phezu kwawo ngombana enze isinyenyiso.

Duteronomi 31:6
Qinani nibe nesibindi, ningesabi nibe nevalo ngazo ngombana nguSomnini uZimenu okhamba nani, angeze anitjhiya namkha anilahle.”

Galathiya 4:19
Bantwana bami enginomrhelo ngabo kufikela uKrestu abunjwe ngaphakathi kwenu,

2 Thimothewu 2:2
Lokho owangizwa ngikufundisa phambi kwabofakazi abanengi, kudlulisele ebantwini abathembekileko abazakwazi nabo ukukufundisa abanye.

Johane 6:51
Mina ngisisikwa sokuphila esehla ezulwini, osigomako uzakuphila ngokungapheliko. Isikwesi siyinyamami engiyinikela kobana ibe kuphila kwephasi.”

Jakobe 2:26
Njengombana nomzimba nawunganammoya ufile, ngokunjalo nokukholwa nakunganamisebenzi kufile.

Mathewu 16:18
Yeke ngithi kuwe unguPitrosi. Phezu kwedwaleli ngizakwakha ibandla lami, ngitjho namasango weHayidesi angeze ajamelana nalo.

Mathewu 18:15-18
[15] “Nakube umfowenu uyakona, khamba uyombonisa iphoswakhe, kube phakathi kwenu kwaphela. Nakube uyakulalela, uzabe umzuzile umfowenu.[16] Kodwana nakube uyakhunyalala, thatha munye namkha babili abantu bakhambe nawe ukuze yoke indaba iqiniswe ngabofakazi ababili namkha abathathu.[17] Nakube nabo akabalaleli, bikela ibandla. Nakube nebandlelo akafuni ukulilalela, khona-ke mphathe njengomrhedeni namkha umthelisi.”[18] “Ngiqinisile ngiyanitjela bona nanyana yini eniyibopha ephasini izakubotjhwa nezulwini nenikuthukululako ephasini kuzakuthukululwa nezulwini.

Efesu 1:22-23
[22] UZimu wabeka koke ngaphasi kweenyawo zakaKrestu, wambeka bona abe yihloko phezu kwakho koke kwebandla,[23] elimzimba wakhe nelikuzaliseka kwakhe ozalisa koke ngazo zoke iindlela.

Efesu 5:23
ngombana indoda iyihloko yomfazi, njengombana uKrestu ayihloko yebandla elimzimba wakhe begodu yena aMsindisi walo.

1 Korinte 1:10
Ngiyanirabhela bazalwana ngebizo leKosi yethu uJesu Krestu bona noke nivumelane ukuze kungabikhona ukwahlukana phakathi kwenu. Bumbanani ngokupheleleko ngomkhumbulo munye nangombono munye.

Johane 16:13
Kodwana kuzakuthi lokha uMoya weqiniso nasele afikile, uzanidosela kilo loke iqiniso ngombana akakazokukhuluma okungekwakhe, kodwana uzakukhuluma lokho akuzwako, anibikele nangalokho okuzako.

Johane 14:6
UJesu wamphendula wathi: “Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila; akakho noyedwa ozakuya kuBaba ngaphandle kwami.

Johane 14:28
Ningizwile ngisithi kini, ‘Ngiyakhamba kodwana ngizakubuya kini.’ Ngathana beningithanda, benizokuthaba bona ngiya kuBaba ngombana uBaba mkhulu kunami.

Levitikusi 18:22
Ungalalani nenye indoda njenganyana ulala wesifazana. Lokho kuyanyenyisa.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data