A A A A A

Impilo: [Impi]


UmShumayeli 3:8
isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda, isikhathi sepi nesikhathi sokuthula.

Efesu 6:11
Hlomani zoke iinhlabano zakaZimu ukuze nikghone ukulema nijamelane namaqhinga kaSathana,

Isaya 2:4
USomnini uzakugweba hlangana nezizwe abe enze kube nokulunga ebantwini abanengi. Bona bazakwenza iinsabula zabo amalembe wokulima nemikhontwabo imikhwa yokuqopha isidiribe. Isizwe angekhe sisaphakamisela esinye iinkhali, iye, ngitjho nokuzibandulela ipi.

Isaya 19:2
“Ngizakuvusa umGibhide ajamelane nomGibhide, umuntu alwe nomfowabo umngani alwe nomnganakhe, idorobho lilwe nedorobho, isifunda silwe nesifunda.

Jeremiya 46:16
Wawisa abanengi; omunye bewawela phezu komunye bebathi, ‘Sikima, sibuyele ebantwini bekhethu nenarheni yekhethu, sisuke esabuleni yonelunya.’

Jeremiya 51:20
“Wena Joromiya uyipinga yami, isikhali sami sepi, ngawe ngiphohloza izizwe, ngawe ngibhubhisa imibuso,

Joweli 3:9
“Tjelani izizwe into le, nithi, ‘Zilungiseleleni ipi! Vusani iintsitsirimba! Amabutho woke akahlome asahlele!

Mika 7:8
Ungabukisi ngami wena sitha sami! Nanyana ngiwile nje, kodwana ngizakuvuka. Nanyana ngihlezi ebumnyameni nje, kodwana uSomnini uzakuba kukhanya kwami.

Mathewu 24:6
Nizakuzwa ngezipi nangamahlebezi wezipi; kodwana qinisekani bonyana anethuki. Izinto ezinjalo kumele zenzeke, kodwana azitjho bona isiphetho sesifikile.

AmaHubo 68:30
usethempelini lakho ngehla kweJerusalema. Amakhosi kumele alethe iimbiko kuwe.

IsAmbulo 21:7
Loyo oyokuhlula uzakudla ilifa lezintwezo begodu mina ngizakuba nguZimakhe yena abe mntwanami.

Roma 8:37
Kodwana kikho koke lokho singaphezu kwabahluli ngaye owasithandako.

Roma 12:19
Bazalwana ningazibuyiseleli, kodwana nikelani itukuthelo kaZimu ithuba ngombana kutloliwe kwathiwa: “Ukubuyiselela kungokwami, ngizokubuyiselela.” Kutjho uSomnini.

1 Thimothewu 6:12
Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okungapheliko owabizelwa kikho nowenza ngakho isivumo esihle phambi kwabofakazi abanengi.

2 Korinte 10:4
Thina iinkhali zepi yethu akusizo zenyama, kodwana zinamandla kaZimu kobana zitjhabalalise iinsekelo. Sitjhabalalisa ukuphikisana

Roma 13:4
ngombana umbusi uyinceku kaZimu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwana nawenza okumbi, uzokuphila ngevalo ngombana umbusi akayiphatheli ilize isabula. Uyinceku kaZimu kobana ahlunguphaze labo abenza ubumbi.

Zakariya 10:5
bazakuba njengosibindigidi. Epini bazakugadangela izitha ebhudwini leendledlana. Bazakuhlula ngombana uSomnini unabo. Izitha ezikhwele iinjomani zizakubhalelwa nya.

Zakariya 14:2
USomnini uthi: “Ngizakubuthelela zoke izizwe bona zilwe neJerusalema; idorobho lizakuthunjwa, izindlu zisahlelwe bese abafazi bayagagadlhelwa. Ingcenye yedorobho izakuya ekuthunjweni, kodwana abaseleko bazakuhlala edorobhenapha.”

Jakobe 4:1-2
[1] Izipi nokuphambana kuvelaphi hlangana nani na? Akuveli eenkanukweni zenu ezilwa njalo nani na?[2] Niyafisa kodwana anifumani ilitho; ngalokho niyabulala. Nifuna izinto kodwana anizifikeleli, ngalokho niyararana nilwe. Aninalitho ngombana anibawi.

Duteronomi 20:1-4
[1] Lokha naniya epini niyokulwa nezitha zenu bese nibona iinjomani neenkarana nebutho elikhulu kunelenu, ningesabi ngombana uSomnini uZimenu owanikhupha enarheni yeGibhide unani.[2] Nasele nitjhidele epini, umphristi uzakuza ngaphambili akhulume nebutho[3] athi kilo: “Lalela Israyeli, namhlanje uze epini ukuzokulwa nezitha zakho. Ihliziywakho ayingadani, ungesabi ubaleke ngebanga levalo ngazo[4] ngombana uSomnini uZimakho nguye okhamba nawe bona akulwele ezitheni zakho, akunikele ukuhlula.”

Roma 13:1-5
[1] Akube ngiloyo naloyo athobele ababusi ngombana awukho umbuso ongaveli kuZimu. Imibuso ekhona le ibekwe nguZimu.[2] Nje-ke nanyana ngubani ophikisana namandla wombuso, uphikisana nalokho okujanyiswe nguZimu. Labo abaphikisako bazakufumana isigwebo.[3] Ababusi abesabeki kilabo abaziphethe kuhle kodwana besabeka kilabo abaziphethe kumbi. Ungathanda bona ungabi nevalo nawubona isiphathimandla na? Khona-ke yenza okulungileko, sizakudumisa[4] ngombana umbusi uyinceku kaZimu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwana nawenza okumbi, uzokuphila ngevalo ngombana umbusi akayiphatheli ilize isabula. Uyinceku kaZimu kobana ahlunguphaze labo abenza ubumbi.[5] Ngesizathweso-ke kufanele umuntu azithobe, ingasi ngokwesabela ukuhlunguphazwa kwaphela kodwana nangebanga lakanembeza.

AmaHubo 144:1-15
[1] Irhubo lakaDavida. Akadunyiswe uSomnini olidwala lami, yena obandulela izandla zami ipi neminwami ukulwa.[2] USomnini ulidwala nobuphephelo bami, irharha nomsindisami; usihlangu sami engiphepha ngaso, uthobisa abantu bami ngaphasi kwami.[3] Somnini, umuntu bekayini kobana umnake, namkha obhubhako kobana umkhumbule?[4] Umuntu ufana nomphefumulo nje; imihlakhe ifana nesithunzi esinyamalalako.[5] Somnini, vula amazulu, wehlele phasi; thinta iintaba ukuze zithunye intuthu.[6] Phazimisa imibani, uphadlhalaje izizwe; thumela imisubelakho, uzihlangahlanganise.[7] Yelula isandla sakho uphezulu; ngisindise bewungenyule emanzini amanengi, iye, ezandleni zabatjhili,[8] abanemilomo ekhuluma amala nabanesidla sekohliso.[9] Ngizakuvuma ingoma etja kuwe Zimu; ngikubethele iharibha leenara ezilitjhumi![10] Nguwe opha amakhosi ukuhlula nosindisa uDavida incekwakho esabuleni yesihluku.[11] Iye, ngisindise bewungenyule ezandleni zabatjhili abanemilomo ekhuluma amala nabanesidla sekohliso![12] Kwanga amadodanethu ebutjheni bawo angafana nesimila esikhula kuhle; amadodakazethu afane neensika zesikghudlhu ezibazwe njengezesigodlweni.[13] Kwanga iinlulu zethu zingaphuphuma ngemihlobohlobo yemikhiqizo; izimvu neembuzi zethu zande ngeenkulungwana, iye, ngeenkulungwana ezilitjhumi emirhuleni yamadlelwethu;[14] kwanga neenkomo zethu zingamitha. Kungabi nomphundlukelo emithangalenethu, kungabi nesililo sesizi eendledlaneni zethu.[15] Babusisiwe abantu abehlelwa ngilokho, iye, babusisiwe abantu uZimabo onguSomnini.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data