A A A A A

Impilo: [Amavesi Amadoda]


1 Korinte 15:58
Ngalokho-ke bazalwana bami abathandekako, dzimelelani. Akungabi nento eninyakazisako. Hlalani njalo nizinikele ngokupheleleko emsebenzini weKosi ngombana niyazi bonyana ukuzikhandla kwenu eKosini akusingelize.

1 Korinte 16:13
Hlalani niqaphile, nijame nidzimelele ekukholweni, nibe nesibindi, niqine.

1 Petru 5:5
Ngendlela enjalo nani lutjha, thobelani abadala. Noke yembathani ukuthobelana ekusebenzisaneni kwenu omunye komunye ngombana: “UZimu ujamelene nabazikhukhumezako. Kodwana ubehlisela umusa abazithobileko.”

1 Thimothewu 4:8
ngombana ukujayeza ukuthabulula umzimba kusiza kancani, kodwana ukwesaba uZimu kusiza kikho koke ngombana kunesithembiso sokuphila lokhu nalokho okuzako.

1 Thimothewu 4:12
Akungabikhona umuntu onyaza ubutjha bakho, kodwana yiba sibonelo kabakholwako ngokukhuluma nangokuziphatha, ngethando, ngokukholwa nangepilo emsulwa.

2 Korinte 4:16
Ngalokho asipheli amandla. Nanyana umzimba wethu ngaphandle uluphala, ingaphakathi lethu livuselelwa imihla ngemihla.

Duteronomi 8:3
Ngambala wanithoba ngokunibulalisa ngendlala. Wanondla ngemana ebeningayazi, ngitjho naboyihlomkhulu bebangayazi ukuze anifundise bonyana umuntu akaphili ngesikwa kwaphela kodwana uphila nangelinye nelinye ilizwi eliphuma emlonyeni kaSomnini.

Galathiya 1:10
Kghani nje-ke ngizifunela ukuthandwa babantu namkha nguZimu na? Kghani ngifuna ukuthabisa abantu? Nakube bengisafuna ukuthabisa abantu, bengingeze ngaba likhoboka lakaKrestu.

Heberu 4:12
Mbala ilizwi lakaZimu liphilile, linamandla, libukhali kunesabula esika mahlangothi womabili. Lihlaba lingene beliyofika ehlanganweni yomphefumulo nommoya, amalungu nommongo; likwazi ukuhlukanisa imicabango nemizindlo yehliziyo.

Jakobe 5:16
Ngalokho-ke vumani izono omunye komunye, nithandazelane ukuze niphiliswe. Umthandazo wolungileko unamandla begodu uyasebenza.

Joshuwa 1:9
Angithi ngikuyalile: Qina-ke ube nesibindi. Ungabi nevalo namkha uphele amandla ngombana uSomnini uZimakho unawe koke lapha ukhamba khona.”

Luka 10:27
Saphendula sathi: “Thanda uSomnini uZimakho ngayo yoke ihliziywakho nangomphefumulwakho woke, ngawo woke amandlakho nangomkhumbulwakho woke begodu uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.”

Mika 6:8
USomnini ukwazisile wena muntu lokho okulungileko. Yini-ke okhunye uSomnini akulindele kuwe ngaphandle kokwenza akutjhwileko nokwethembeka esivumelwaneni sakhe bewukhambe noZimakho ngokutjhejisisa na?

IzAga 20:7
Olungileko ukhamba ngobuqotho, babusisiwe abantwabakhe abamlandelako!

IzAga 27:17
Njengesimbi nayilola enye, nomuntu ulola omunye.

IzAga 24:5-6
[5] Ingorho ehlakaniphileko inamandla, kodwana umuntu onelwazi udlulele ngeenkhwepha.[6] Yeke, yilwa ipi ngamano iye, ukuphepha kuza ngabeluleki abanengi.

1 Korinte 10:12-13
[12] Nje-ke nawudlumbana bona ujame udzimelele, yelela bona ungawi.[13] Akunasilingo esiniwisileko ngaphandle kwalokho okujayelekileko ebantwini. Nje-ke uZimu uthembekile; angeze avume bona nilingwe ngaphezu kwamandlenu. Kodwana nanilingwako, uzaninikela nendlela yokuphepha ukuze nijamelane naso.

Mathewu 6:19-20
[19] “Ningazibekeli umnotho ephasinapha, lapha kunomvunya nokukhuna okurhayilako nalapha amasela afohla khona ebe.[20] Kodwana zibekeleni umnotho ezulwini lapha umvunya nokukhuna kungeze kwarhayila khona nalapha amasela angeze afohla ebe

Roma 12:1-2
[1] Nje-ke bazalwana, ngebanga lesirhawu sakaZimu ngiyanirabhela bonyana ninikele imizimba yenu ibe mihlabelo ephilako, ecwengileko nethandekako kuZimu. Lokhu kukulotjha kwenu okwamukelekako.[2] Ningaziphathi njengokwemikhuba yephaseli, kodwana tjhugululwani ngokwenziwa kabutjha emikhumbulweni yenu ukuze nikghone ukuhlukanisa okuyintando kaZimu; okuhle, okwamukelekako nokupheleleko.

Heberu 10:24-25
[24] Asitjhejeni bona singakhuthazana njani ethandweni nemisebenzini emihle;[25] singakudeli ukuhlangana njengombana kunjalo kwabanye; kodwana asikhuthazaneni omunye nomunye, khulukhulu njengombana nibona bonyana ilanga selitjhidele.

Jakobe 1:19-20
[19] Bazalwana abathandekako, yelelani lokhu: Ngiloyo naloyo akarhabe ukuzwa kodwana angaphenduli msinyana, ariyade ukuthukuthela[20] ngombana ilaka lomuntu alivezi ipilo yokulunga uZimu ayifunako.

2 Thimothewu 3:16-17
[16] Yoke imitlolo iphefumulelwe nguZimu, begodu ilungele ukufundisa, ukukhalima, ukunqophisa imitjhapho nokuyala ekulungeni,[17] khona umuntu kaZimu azakufanela bona abe ngolungele ukwenza yoke imisebenzi emihle.

1 Thimothewu 6:11-12
[11] Kodwana wena-ke muntu kaZimu, kubalekele koke lokho uphikelele ukulunga, ukumesaba uZimu, ukukholwa, ithando, ukunyamezela nobumnene.[12] Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okungapheliko owabizelwa kikho nowenza ngakho isivumo esihle phambi kwabofakazi abanengi.

1 Petru 5:8-9
[8] Zikhalimeni nihlale niqaphile; isitha senu uSathana utjhagala hlangana nani njengengwenyama ebhodlako, efuna ezomrhiribidela.[9] Jamelanani naye ninzinzile ekukholweni ngombana niyazi bona abazalwana benu ephasini loke bangaphasi kokubandezeleka okunjalo.

Marku 10:43-45
[43] Kodwana akusinjalo ngani. Esikhundleni salokho, nanyana ngubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu kumele abe sisebenzi,[44] naloyo ofuna ukuba ngewaqangi hlangana nani, kufanele abe likhoboka labo boke.[45] Ngitjho neNdodana yoMuntu ayikezeli ukuzokwenzelwa, kodwana ukuzokwenzela nokunikela ipilwayo kobana ibe sihlengo sabanengi.”

AmaHubo 1:1-3
[1] Ubusisiwe loyo ongangeni esiqhemeni seenkhohlakali, ongajami endleleni yezoni namkha ongahlali esicathaneni sabanyefulako.[2] Kodwana ifundiso kaSomnini ikuthaba kwakhe, uyihumuza imini nobosuku.[3] Unjengomuthi otjalwe emiseleni: Uthela ngesikhathi esifaneleko namakarawo akatjhwabi. Umuntu onjalo uyaphumelela kikho koke akwenzako.

AmaHubo 118:6-8
[6] USomnini ungakimi, yeke angesabi. Umuntu angangenzani na?[7] USomnini ungakimi, ungumsizami omkhulu; mina ngizakuqalela phasi abangizondako.[8] Kungcono ukuphephela kuSomnini, kunokwethembela emuntwini.

AmaHubo 119:9-11
[9] Omutjha angayihlambulula njani indlelakhe na? Ngokuyilonda ngokwelizwi lakho.[10] Ngikufuna ngehliziywami yoke; ungavumi ngiphambuke emiyalwenakho.[11] Ngifihla amezwakho ehliziywenami ukuze ngingoni kuwe.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data