A A A A A

Impilo: [Ukubeka uNkulunkulu Kuqala]


Roma 1:16
Nje-ke anginanhloni ngevangeli ngombana limamandla kaZimu wokusindisa boke abakholwako, ukuthoma ngamaJuda namaGirigi.

Mathewu 6:33
Kodwana funani qangi umbuswakhe nakho koke ukulunga kwakhe, nje-ke koke lokhu nakho nizakuphiwa khona.

Mathewu 22:37
UJesu wamphendula wathi: “ ‘Thanda uSomnini uZimakho ngehliziywakho yoke, ngomphefumulwakho woke nangomkhumbulwakho woke.’

Galathiya 2:20
Ngabethelwa kanye noKrestu Jesu, nje-ke akusese ngimi ophilako, kodwana nguKrestu ophila ngaphakathi kwami. Ipilo engiyiphila emzimbeni lo, ngiyiphila ngokukholwa eNdodaneni kaZimu, eyangithandako beyanikela ipilwayo ngebanga lami.

Johane 3:16
Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.

Mathewu 6:31-33
[31] “Yeke ningathomi nikhathazeke bese nithi, ‘Alo sizogomani nje?’ namkha, ‘Sizokuselani?’ namkha, ‘Sizokwembathani?’[32] Lezi zizinto abangakholwako abazigijimelako. Nje-ke uYihlo osezulwini uyazi bona niyazidinga izintwezi.[33] Kodwana funani qangi umbuswakhe nakho koke ukulunga kwakhe, nje-ke koke lokhu nakho nizakuphiwa khona.

1 Korinte 10:13
Akunasilingo esiniwisileko ngaphandle kwalokho okujayelekileko ebantwini. Nje-ke uZimu uthembekile; angeze avume bona nilingwe ngaphezu kwamandlenu. Kodwana nanilingwako, uzaninikela nendlela yokuphepha ukuze nijamelane naso.

1 Korinte 1:18
Umlayezo wesiphambano ubudlhadlha kilabo ababhubhako, kodwana kithi esisindiswako umamandla kaZimu.

IsAmbulo 2:4
Kodwana nginalokhu ngawe: Ulilahlile ithando lakho lokuthoma.

Heberu 12:2
siqale kuJesu umthomisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, okwathi esikhundleni setokozo ebe ibekwe phambi kwakhe, wanyamezelela isiphambano angakhathaleli ukurhubutjhwa; uhlezi ngesidleni sesihlalo sobukhosi sakaZimu.

Mathewu 6:24
“Akakho ongasebenzela abaphathi ababili. Uzakuzonda omunye athande omunye namkha azinikele ngokupheleleko komunye bese unyaza omunye. Anikwazi-ke ukulotjha uZimu khibe ngapha nilotjhana noMamoni.”

Kolose 3:1-4
[1] Nakube navuswa noKrestu, khona-ke funani izinto zaphezulu, lapho uKrestu ahlezi khona ngesigomeni sakaZimu.[2] Bekani imikhumbulwenu ezintweni zezulwini, ningatjheji zephasi[3] ngombana nafa, nje-ke ipilwenu ifihliwe kuKrestu okuZimu.[4] Lokha uKrestu okuphila kwenu nakabonakaliswako, nani nizokubonakaliswa kanye naye ephazimulweni.

Roma 1:20
Soloko kwangesikhathi sokudalwa kwephasi, amandlakhe angapheliko kanye nemvelo yakhe yobuZimu, nanyana ingabonakali ngokwayo, phezu kobana ikhona, beyiseze izwisiswa begodu ibonwa ezintweni azidalileko. Ngalokho-ke abantu abanabo ubusithelo,

Roma 15:13-19
[13] Sengathi uZimu wethemba anganizalisa ngethabo loke kanye nokuthula ekukholweni ukuze nande ethembeni, ngamandla kaMoya oCwengileko.[14] Ngizizwa nginethemba ngani bazalwana bami kobana nina ngokwenu nizele beniphelele ngelwazi nelemuko begodu niyakwazi ukuyalana.[15] Nokho-ke nginitlolele ngesibindi kamanye amaphuzu ngokunikhumbuza ngebanga lomusa engiwuphiwe nguZimu[16] kobanyana ngibe yinceku kaKrestu Jesu kabatjhili. Ngiphiwe umsebenzi wobuphristi bona ngimemezele ivangeli lakaZimu ukuze abatjhili babe mnikelo owamukelekako kuye, bacwengiswe ngoMoya oCwengileko.[17] Yeke ngiyazigqaja kuKrestu Jesu emsebenzinami engiwenzela uZimu.[18] Ngalokho angizukuvelela, ngikhulume ngananyana yini ngaphandle kwalokho uKrestu akwenze ngami kobana ngizuze ukuzithoba kwabatjhili ngamezwi nangezenzo,[19] ngamandla weembonakaliso nemikarisomraro, ngamandla kaMoya kaZimu ukuze ngitjhumayele ivangeli lakaKrestu ukusuka eJerusalema ukuya mazombe ne-Iluriko.

Efesu 3:7
Mina ngenziwa inceku yevangeli leli ngokwesipho somusa kaZimu engawuphiwa ngokusebenza kwamandla wakhe.

Roma 9:22
Sizakwazi ngani nakube uZimu, ngokuthanda ukubonisa ubukhali bakhe kanye nokwazisa amandlakhe, ubekezelele khulu ngesineke izitja afanele azithukuthelele, ezibekelwe ukubhujiswa na?

Duteronomi 6:5
Ngalokho uzakukhathalela uSomnini uZimakho ngayo yoke ihliziywakho, nangomphefumulwakho woke nangawo woke amandlakho.

Malaki 3:10
Lethani koke kwetjhumi ngesilulwini, ukuze kube nokudla endlinami. Ngilingani ngalokhu.” Kutjho uSomnini uSomandla. “Nibone nangingazukunivulela izulu liwuluke, nginithululele iimbusiso ezizakuba mhlumba.

Johane 3:30
Kufanele yena akhule, mina nginciphe.”

Mathewu 6:19-21
[19] “Ningazibekeli umnotho ephasinapha, lapha kunomvunya nokukhuna okurhayilako nalapha amasela afohla khona ebe.[20] Kodwana zibekeleni umnotho ezulwini lapha umvunya nokukhuna kungeze kwarhayila khona nalapha amasela angeze afohla ebe[21] ngombana lapha kunomnothwakho khona nehliziywakho ilapho.”

Johane 15:5
“Mina ngisidiribe, nina niziimpande. Ohlala kimi, nami ngihlala kuye, loyo-ke uzakuthela khulu ngombana ngaphandle kwami angekhe nenze ilitho.

Mathewu 24:12
Ngenca yokwanda kobukhohlakali, ithando labanengi lizokuya liphola.

IzEnzo 20:35
Kikho koke lokhu, nginitjengise bona ngokusebenza kabudisi ngendlela le kufanele sibasize abadududu; sikhumbule amezwi weKosi uJesu eyawatjho yona ngokwayo yathi: ‘Kubusiseke khulu ukupha kunokwamukela!’ ”

IzAga 16:3
Nawunikela okwenzako kuSomnini, amasu wakho azakuphumelela.

Roma 8:5
Labo abaphila ngokwenyama babeka imikhumbulwabo ezintweni zenyama, kodwana abaphila ngokukaMoya babeka imikhumbulwabo kokukaMoya.

Filipi 4:13
Ngikghona ukwenza yoke into ngaloyo ongiqinisako.

2 Korinte 12:7-10
[7] Ngafakwa iliva enyameni ukuze ngingazikhukhumezi ngebanga lezambulo ezikulu engizibonako. Nje-ke ilivelo lisithunywa sakaSathana angititinya ngalo.[8] Kwabe kwaba mahlandla amathathu ngincenga uSomnini bonyana alikhuphe kimapha.[9] Kodwana wathi kimi: “Umusa wami ukwanele ngombana amandla wami apheleliswa ebuthakathakeni.” Nje-ke ngizazikhakhazisa khulu ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKrestu ahlale phezu kwami.[10] Kungebangelo, ngenca kaKrestu, ngiyakuthabela ukuba buthakathaka, ukuthukwa, ukuba sebudisini, ukuzunywa nokuhlupheka. Ngitjho ngombana lokha nangibuthakathaka, ngiba namandla.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data