A A A A A

Impilo: [Umshado]


Heberu 13:4
Ukuthathana akuhlonitjhwe ngibo boke, umseme ungasilaphazwa ngombana iinhlobongi neengwadla uZimu uzozigweba.

IzAga 18:22
Ofumana umfazi ufumene isipho esihle begodu uzuza umusa kaSomnini.

Genesise 2:24
Ngebangeli indoda izakutjhiya uyise nonina inamathele emfazinayo bese baba nyamanye.

1 Korinte 13:4-7
[4] Ithando liyabekezela, ithando linesisa, alinamona, alizikhukhumezi, alizitjhayi;[5] aliziphathi ngendlela engakafaneli, alizifuneli kwalo, alinasicasucasu, alibibhi imilandu.[6] Ithando alithokoziswa bubumbi kodwana lithabela iqiniso,[7] lembesa yoke into, likholwa yoke into, lirhuluphela yoke into begodu linyamezelela koke.

Johane 14:27
“Ukuthula ngikutjhiya nani. Ukuthula kwami ngininikela khona. Angininikeli khona njengombana iphasi lisenza. Ningavumeli iinhliziyo zenu zitshwenyeke begodu ningesabi.

IzAga 21:9
Kungcono ukuhlala ejikeni phezu kwephahla kunokuhlalisana nomfazi onenturhu.

IzAga 19:14
Ikumba nomnono kulilifa elibuya kubabelethi, kodwana umfazi ohlakaniphileko uvela kuSomnini.

1 Petru 3:7
Ngokunjalo nani madoda, philisanani nabo ngokubazwisisa, nibacabangele ngokwazi bona babuthakathaka begodu nabo baziindlalifa zomusa wokuphila kanye nani; kwenzeni lokho ukuze imithandazo yenu ingaliyeki.

2 Korinte 6:14
Ningazihlanganisi nabangakholwako. Kunabudlelwano bani phakathi kwabalungileko nabangakalungi na? Namkha kunahlanganyelo bani phakathi komkhanyo nobumnyama na?

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data