A A A A A

Impilo: [Ezempilo]


1 Korinte 6:19-20
[19] Anazi bona imizimba yenu ilithempeli lakaMoya oCwengileko ongaphakathi kwenu, enimamukele kuZimu nokobana anisingebenu na?[20] Nathengwa ngenani eliphezulu, ngalokho-ke hloniphani uZimu ngemizimba yenu.

3 Johane ๑:๒
Mthandekako, kunakho koke ngikufisela bona koke kukukhambele kuhle nokobana ube nepilo ehle njengombana kunjalo ngommoyakho.

1 Korinte 10:31
Nje-ke nanyana niyagoma namkha niyasela namkha nenza nanyana yini, kwenzeni koke mayelana nedumo lakaZimu.

1 Thimothewu ๔:๘
ngombana ukujayeza ukuthabulula umzimba kusiza kancani, kodwana ukwesaba uZimu kusiza kikho koke ngombana kunesithembiso sokuphila lokhu nalokho okuzako.

IzAga 17:22
Ihliziyo enamileko iyintatha ehle, kodwana umphefumulo oqobekileko womisa amathambo.

IzAga 31:17
Ulungele ukwenza nanyana ngimuphi umsebenzi, iingalo zakhe ziqinile emsebenzinakhe.

Efesu 5:18
Ningadakwa liwayini ngombana lidosela ekukhohlakaleni. Esikhundleni salokho zaliswani ngoMoya oCwengileko.

IzAga 20:1
Iwayini lisinyefuli notjwala bunetjhada, nanyana ngubani odurhiswa ngilokhu akakahlakaniphi.

Duteronomi 7:12-15
[12] Ngebanga lokobana nilalele imithetho leyo, nayilonda benayenza, uSomnini uZimenu uzakulonda isivumelwano nokwethembeka akufungela kiboyihlomkhulu bona uzakwenza.[13] USomnini uzanithanda, anibusise abe anandise enarheni ayifunga kiboyihlomkhulu bona uzaninikela yona. Uzakubusisa imbelekwenu, inzalo yeenkomo nezimvu zenu, neentjalo zenu okutjho ikoroyi, iwayini namafuthenu we-oliva.[14] Nizakubusiseka ngaphezu kwezizwe zoke: Akuzukuba nenyumba phakathi kwenu, komduna namkha komsikazi. Ngitjho nefuywenu ayikho ezakuhlala ingazali.[15] USomnini uzakususa zoke izifo phezu kwenu. Angeze anehlisela amagulo amambi weGibhide enakhe nawabona, kodwana uzawehlisela phezu kwabo boke abanizondako.

Jeremiya 33:6
“ ‘Nokho ngizakubuyisa ikhokho nokupholiswa encebeni ledorobheli; iye, ngizakupholisa abantu bami. Ngizabakhela isibaya esiphephileko nesibukhoselo.

IzEnzo 27:34
Ngalokho ngiyanibawa bona nikhe nigome ilitjhwana; lokho kuzanisiza nifunyane amandla ngombana akukho namunye wenu ozakuncuthuka isihluthu sinye ehloko.”

Duteronomi 28:53
benitle abantwabenu, inyama yamadodanenu namadodakazenu eniwaphiwe nguSomnini uZimenu. Lokho kuzakwenzeka esizini nebudisini enizakuhlunguphazwa ngabo zizitha zenu.

Levitikusi 11:1-4
[1] USomnini wakhuluma noMosi no-Aroni bonyana[2] batjele ama-Israyeli bathi: “Kizo zoke iimphili ezikhona enarheni, nanzi eningazidla:[3] Zoke iinlwana ezihlukanisa kabili iinqatha bezetjise zidleni.[4] “Kodwana lezo ezetjisa kwaphela namkha ezahlukanisa iinqatha kwaphela, ningazidli. Ikamela liyetjisa kodwana iinqatha zalo azikahlukani; yeke lisilaphele kini.

IsAmbulo 14:12
Lokhu kubiza ukunyamezela kwabacwengileko, iye, labo abalalela imiyalo kaZimu, banamathele ekukholweni kuJesu.

IzAga 16:24
Amezwi amnandi aliliju, anandipha emphinjeni, asihlahla emathanjeni.

IzAga 4:20-22
[20] Ndodanami, lalela amezwami; ubeke indlebakho kilokho engikutjhoko.[21] Ungavumi kusuke emehlwenakho; kulonde ngehliziywenakho,[22] ngombana kuyipilo kabakufunyanako, nokuphiliswa komzimba woke.

IzAga 3:7-8
[7] Ungaziboni inga uhlakaniphile emehlwenakho, yesaba uSomnini, utjhide ebumbini.[8] Lokhu kuzakuletha ipilo emzimbenakho, nokondleka emathanjenakho.

Eksodusi 15:26
USomnini wathi: “Nakube nizakulalela ngokuzimisela ilizwi lami, mina Somnini uZimenu, nenze okuhle phambi kwami, niphethe imiyalwami bese nigcina zoke iimiso zami, angeze nganehlisela nasinye isifo kilezo engazehlisela amaGibhide ngombana mina Somnini ngimlaphi wenu.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data