A A A A A

Isimilo Esihle: [Ukwaneliseka]


Mathewu 6:25-33
[25] “Ngalokho-ke ngiyanitjela, ningakhathazeki ngepilwenu bona nizogomani namkha nizokuselani. Ningakhathazeki nangemizimbenu bona nizokwembathani. Kghani ipilo ayikaqakatheki khulu ukwedlula ukudla na? Nomzimba awukaqakatheki khulu kunezambatho na?[26] Qalani, iinyoni zomkayi azitjali, azivuni namkha zibeke ngeenlulwini. Kodwana uYihlo osezulwini uyazondla. Alo, nina anikaqakatheki khulu kuneenyoni na?[27] Ngubani-ke phakathi kwenu ongangezelela i-awara linye epilwenakhe ngokukhathazeka na?[28] “Kubayini nikhathazeke ngezambatho na? Qalani bona amakhwa wommango amila njani; akasebenzi namkha aphothe intambo.[29] Kodwana ngiyanitjela bonyana ngitjho noSolomoni kibo boke ubuphaziphazi bakhe azange akhe embathe njengamanye wawo.[30] Nakube uZimu wembesa utjani bommango obukhona namhlanjesi kusasa butjhiswe ngomlilo, akazunembesa ukwedlula, nina bokukholwa okuncani na?[31] “Yeke ningathomi nikhathazeke bese nithi, ‘Alo sizogomani nje?’ namkha, ‘Sizokuselani?’ namkha, ‘Sizokwembathani?’[32] Lezi zizinto abangakholwako abazigijimelako. Nje-ke uYihlo osezulwini uyazi bona niyazidinga izintwezi.[33] Kodwana funani qangi umbuswakhe nakho koke ukulunga kwakhe, nje-ke koke lokhu nakho nizakuphiwa khona.

2 Korinte 11:23-25
[23] Baziinceku zakaKrestu na? Ngikhuluma njengehlanya, ngiyinceku engcono kunabo. Ngisebenze ukudlula bona, ngabanjwa kanengi kunabo, ngabethwa kanenginengi begodu kube kanengi ngijika emlonyeni wokufa.[24] Kwaba mahlandla amahlanu ngirithwa maJuda imivuvu ematjhumi amathathu nethoba.[25] Ngadulwa bekwaba kathathu ngeentonga. Ngakghadlhwa ngamatje ihlandla elilodwa. Amahlandla amathathu ngaphahlazelwa umkhumbi, kwathi ubusuku nemini ngasunduzelwa ngelwandle.

Filipi 4:12-13
[12] Ngiyazi bona kunjani ukungabi nokwaneleko, godu ngiyazi bona kunjani ukuba nakho koke. Kikho koke nakibo boke ubujamo ngafunda ifihlakalo yokwaneliswa nanyana ngisutha namkha ngilamba.[13] Ngikghona ukwenza yoke into ngaloyo ongiqinisako.

Heberu ۱۳:۵
Zilondeni ningabi marhamaru kodwana yaneliswani ngeninakho ngombana wathi: “Angekhe nganitjhiya namkha nganilahla.”

1 Thimothewu 6:6-7
[6] Ije vele, ukumesaba uZimu nokwaneliswa kuyinzuzo ekulu[7] ngombana seza ephasinapha singanalitho, kusebaleni bona sizakugoduka singanalitho godu.

Luka ۱۲:۱۵
Godu uJesu wakhuluma kibo boke wathi: “Yelelani! Hlalani niqaphele boke ubumarhamaru ngombana ipilo yomuntu ayikabunjwa ngobunengi bepahlakhe.”

2 Korinte 12:10
Kungebangelo, ngenca kaKrestu, ngiyakuthabela ukuba buthakathaka, ukuthukwa, ukuba sebudisini, ukuzunywa nokuhlupheka. Ngitjho ngombana lokha nangibuthakathaka, ngiba namandla.

AmaHubo ۳۷:۳-۴
[۳] Nawethemba uSomnini, wenze okulungileko, khona-ke uzakuhlala enarheni, wename unzinzile.[۴] Thaba kuSomnini, uzakunikela iimfiso zehliziywakho.

1 Thimothewu 6:10-11
[10] Ngombana ukuthanda imali kumrabhu wakho koke okumbi. Abanye ngokulangazela ukunjinga bahlubuke ekukholweni bebazihlaba ngeenhlungu ezinengi.[11] Kodwana wena-ke muntu kaZimu, kubalekele koke lokho uphikelele ukulunga, ukumesaba uZimu, ukukholwa, ithando, ukunyamezela nobumnene.

IzAga 16:8
Kungcono ukuba nokuncani, khibe nokho kunokulunga, kunokobana ube nesivuno esinengi, kodwana kungekho ukulunga.

IzAga ۲۸:۶
Singcono isichaka esineendlela ezimsulwa kunenjinga eneendlela ezikhohlakeleko.

UmShumayeli 3:13
okutjho bona woke umuntu kufanele agome, asele abe azikholise kikho koke ukutjhabatjheka kwakhe. Lokho kusisipho esibuya kuZimu.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data