A A A A A

Isimilo Esihle: [Ithemba]


Isaya 12:2
Ngambala uZimu uyisindiswami, ngizamethemba ngingesabi. USomnini, iye uSomnini umamandla neenkhwepha zami begodu uyisindiswami.”

Isaya 26:3-4
[3] nesinehliziyo ebambeleleko. Wena Zimu, uzakulonda ukuthula, iye, kunokuthula nawethenjwako.[4] Thembela kuSomnini ngeenkhathi zoke ngombana uSomnini, iye, uSomnini ulidwala lanini nanini.

Isaya 41:10
Nje-ke ungesabi ngombana nginawe, ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza, ngikugugudlhele ngesidla sami sokuphumelela.

Jeremiya 29:11
Mbala, mina ngiyawazi amahlelo enginawo ngani.” Kutjho uSomnini. “Amahlelo wehlalohle ingasi wokumbi; iye, amahlelo wokunipha ingomuso nethemba.

Johane 10:10
Isela liza kwaphela kobana lizokweba, libulale belirhayile. Mina ngize bona zibe nokuphila zibe nakho kuphuphume.

Johane 14:1
“Iinhliziyo zenu azingakhathazeki. Kholwani kuZimu, nikholwe nakimi.

Joshuwa 1:9
Angithi ngikuyalile: Qina-ke ube nesibindi. Ungabi nevalo namkha uphele amandla ngombana uSomnini uZimakho unawe koke lapha ukhamba khona.”

Filipi 4:19
Yeke uZimami uzakwanelisa esinye nesinye isidingo senu ngokomnono wakhe ephazimulweni ekuKrestu Jesu.

IzAga 29:25
Ukwesaba umuntu kusisifu, kodwana othembela kuSomnini uyaphepha.

AmaHubo 9:10
USomnini usiphephelo sabagandelelweko, iye, usiqongolo ngeenkhathi zokubandezelwa.

AmaHubo 20:7
Nje-ke mina ngiyazi bona uSomnini usiza ozesiweko wakhe, amuphe ipendulo asezulwini lakhe elicwengileko, ngesindiso enamandla evela ngesandleni sakhe sokudla.

AmaHubo 28:7
USomnini umamandlami nesihlangu sami, ihliziywami ithembela kuye; ngalokho ngisizakele nehliziywami isasile; nje-ke, ngengomami ngizamdumisa.

AmaHubo 32:10
Isikhohlakali sineenhlupheko ezinengi, kodwana othemba uSomnini uzakuzombelezwa kukwethembeka.

AmaHubo 37:5
Nikela indlelakho kuSomnini, umethembe, yena uzakwenzela okulandelako:

AmaHubo 46:10
Uthulisa izipi ephasini loke, aphokghoze imisebe, aphohloze imikhonto, aphosele iinhlangu ngemlilweni.

AmaHubo 118:8
Kungcono ukuphephela kuSomnini, kunokwethembela emuntwini.

AmaHubo 143:8
Ngizwise ukwethembeka kwakho ekuseni, ngombana kuwe ngibeka ithemba lami. Ngikhombise indlela ekufuze ngikhambe ngayo, ngombana umphefumulwami uyakulangazelela.

Roma 8:28
Siyazi bonyana kilabo abathanda uZimu, wenza bona koke kuhlangane bekubakhambele kuhle, iye, labo ababizwe ngokweminqopho yakhe.

Roma 15:13
Sengathi uZimu wethemba anganizalisa ngethabo loke kanye nokuthula ekukholweni ukuze nande ethembeni, ngamandla kaMoya oCwengileko.

AmaHubo 56:3-4
[3] Iye, ilanga loke izitha zami ziyangibhozomela! Ngambala banengi abalwa nami. Wena ongoPhezulu,[4] lokha nanginokwesaba, ngibeka ithemba lami kuwe.

AmaHubo 62:7-8
[7] Nguye yedwa olidwala nesindiswami, iye, isiphephelo sami, angeze nganyakaziswa.[8] KukuZimu ukusindiswa nokwaziwa kwami; idwala lobuphephelo nerholo lami nguZimu.

AmaHubo 91:1-2
[1] Umuntu ohlezi ekusithekeni kongoPhezulu nokhosele emthunzini woSabekako,[2] uthi kuSomnini: “Ubuphephelo bami nerholo lami, uZimami engimethembako.”

AmaHubo 112:6-7
[6] Mbala, angeze anyakaziswa; olungileko uzakubongwa ngesikhathi soke.[7] Angeze esaba umbiko omumbi; ihliziywakhe isekelekile, iqiniswe kuSomnini;

1 Johane 5:14-15
[14] Nasi isibindi esinaso kuye: Lokha nasibawa nanyana yini ngokwentando yakhe, uyasizwa.[15] Nje-ke nakube siyazi bona uyasizwa nasibawa nanyana yini, khona-ke siyazi bona sesikufumene esimbawe khona.

AmaHubo 46:1-2
[1] Kumkhaleli; kumaKhorarhi; ngesinara esiphezulu; ingoma.[2] UZimu ubuphephelo namandlethu; mbala ufumaneka alisizo ngeenkhathi zobudisi.

IzAga 3:5-6
[5] Themba uSomnini ngehliziywakho yoke, ungeyami ekwazini kwakho.[6] Nawazisa uSomnini kizo zoke iindlela zakho, yena uzakwenza imizilakho ilelezeke.

Mathewu 6:25-26
[25] “Ngalokho-ke ngiyanitjela, ningakhathazeki ngepilwenu bona nizogomani namkha nizokuselani. Ningakhathazeki nangemizimbenu bona nizokwembathani. Kghani ipilo ayikaqakatheki khulu ukwedlula ukudla na? Nomzimba awukaqakatheki khulu kunezambatho na?[26] Qalani, iinyoni zomkayi azitjali, azivuni namkha zibeke ngeenlulwini. Kodwana uYihlo osezulwini uyazondla. Alo, nina anikaqakatheki khulu kuneenyoni na?

Jeremiya 17:7-8
[7] Uzakufana nomuthi otjalwe eduze kwamanzi onabisela imirabhawo magegana nomlambo. Awesabi nakufika umtjhiso, amakarawo ahlala ahlaza. Awukhathazeki ngesikhathi sesomiso begodu awubhalelwa kuthela iinthelo.[8] “Ihliziyo imkhohlisi ngaphezu kwakho koke begodu yonakele khulu. Ngubani ongayilemuka na?

Joshuwa 1:5-9
[5] Imihla yoke yokuphila kwakho akunamuntu ozakujama phambi kwakho. Ngizakuba nawe njengombana nganginoMosi. Angeze ngakulahla namkha ngikutjhiye.[6] Qina ube nesibindi ngombana nguwe ozokwenza bonyana abantwaba bazuze inarha engayifungela kiboyisemkhulu bona ngizabanikela yona.[7] Kwaphela nje wena, qina amandla ube nesibindi khulu, uyelele ukwenza ukuya ngawo woke umthetho incekwami uMosi eyakuyala ngawo. Ungaphambukeli ngesigomeni namkha ngesinceleni ukuze ube nepumelelo koke lapha ukhamba khona.[8] Incwadi yomthetho le ingasuki emlonyenakho, kodwana zindla ububule ngayo ubusuku nemini ukuze uyelele ukwenza ukuya ngakho koke okutlolwe kiyo. Ngalokho uzakwenza iindlela zakho zibe mhlophe bese uba nepumelelo.[9] Angithi ngikuyalile: Qina-ke ube nesibindi. Ungabi nevalo namkha uphele amandla ngombana uSomnini uZimakho unawe koke lapha ukhamba khona.”

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data