A A A A A

Isimilo Esihle: [Ukuzithiba]


1 Korinte 9:25
Boke abaphalisana emdlalweni bathoma ngokuzithabulula ngokuncamileko. Benza lokho ukuze bamukele isihlohlo esingekhe sabambelela; kodwana thina sikwenza kobana sizuze isihlohlo sesiphelani.

1 Korinte 10:13
Akunasilingo esiniwisileko ngaphandle kwalokho okujayelekileko ebantwini. Nje-ke uZimu uthembekile; angeze avume bona nilingwe ngaphezu kwamandlenu. Kodwana nanilingwako, uzaninikela nendlela yokuphepha ukuze nijamelane naso.

1 Thesalonika 5:6
Ngalokho-ke asingalali njengombana kwenza abanye, kodwana asihlaleni siphapheme begodu siqaqulukile

2 Thimothewu 1:7
ngombana uZimu akhange asiphe ummoya wobutjhatjha, kodwana wamandla, wethando nowokuzikhalima.

Filipi 4:13
Ngikghona ukwenza yoke into ngaloyo ongiqinisako.

IzAga 16:32
Kungcono obuthaka ekusilingekeni kunengorho, nokwazi ukuzibamba kunofuna ukuthumba idorobho.

IzAga 18:21
Ilimu linamandla wokuphila nokufa nabalithandako bazakugoma isithelo sakhona.

IzAga 25:28
Njengedorobho elinemithangala egirikileko, unjalo nomuntu ongakghoni ukuzibamba.

Thithu 1:8
kunalokho kufanele abe ngophatha kuhle abayeni, othanda okulungileko, oziphethe kuhle, oqotho, ohlanzekileko nozikhalimako.

Isaya 55:10-11
[10] Njengezulu neliqhwa kwehla kuvela phezulu, akubuyeli emuva kungakasezeli iphasi, kulenze lihlume belithele kobana linikele umtjali imbewu nogomako isikwa,[11] linjalo nelizwi lami eliphuma emlonyenami: Angeze labuyela kimi lidududu, lingakafezi intando yami beliphumelelise lokho engilithume khona.

Roma 12:1-2
[1] Nje-ke bazalwana, ngebanga lesirhawu sakaZimu ngiyanirabhela bonyana ninikele imizimba yenu ibe mihlabelo ephilako, ecwengileko nethandekako kuZimu. Lokhu kukulotjha kwenu okwamukelekako.[2] Ningaziphathi njengokwemikhuba yephaseli, kodwana tjhugululwani ngokwenziwa kabutjha emikhumbulweni yenu ukuze nikghone ukuhlukanisa okuyintando kaZimu; okuhle, okwamukelekako nokupheleleko.

Filipi 4:8-9
[8] Kokugcina bazalwana nanyana yini eliqiniso, ehloniphekako, elungileko, emsulwa, ethokozisako, eyazisako, iye, nakukhona ubuhle begodu nakukhona nanyana yini efanele idunyiswe, zindlani ngayo.[9] Ragelani phambili nokwenza enakufunda, nakwamukela, nakuzwa benakubona ngikwenza, yeke uZimu wokuthula uzakuba nani.

Jakobe 1:19-21
[19] Bazalwana abathandekako, yelelani lokhu: Ngiloyo naloyo akarhabe ukuzwa kodwana angaphenduli msinyana, ariyade ukuthukuthela[20] ngombana ilaka lomuntu alivezi ipilo yokulunga uZimu ayifunako.[21] Yeke lahlani izenzo zeensila nokuziphatha ngokukhohlakala; ngokuzithoba namukele ilizwi elitjalwe ngaphakathi kwenu elinganisindisa.

1 Petru 5:6-8
[6] Nje-ke zithobeni ngaphasi kwesandla esinamandla sakaZimu, khona azaniphakamisa ngesikhathi esifaneleko.[7] Fumbelani woke amatshwenyeko wenu kuye ngombana yena uyanikhathalela.[8] Zikhalimeni nihlale niqaphile; isitha senu uSathana utjhagala hlangana nani njengengwenyama ebhodlako, efuna ezomrhiribidela.

1 Korinte 9:24-27
[24] Anazi bona emgijimweni boke abagijimi bayagijima, kodwana umvuzo munye na? Gijima ngendlela yokobana ufunyane umvuzo.[25] Boke abaphalisana emdlalweni bathoma ngokuzithabulula ngokuncamileko. Benza lokho ukuze bamukele isihlohlo esingekhe sabambelela; kodwana thina sikwenza kobana sizuze isihlohlo sesiphelani.[26] Yeke angigijimi njengomuntu ovathazelako; angilwi njengomuntu ofutha ummoya.[27] Awa, ngiyawukhandla umzimbami ngiwenze ikhoboka ukuze kuthi ngemva kobana ngitjhumayeze abanye, mina ngokwami ngingakhuthi ekwamukeleni umvuzo.

1 Korinte 6:12-20
[12] Koke kuvumelekile kimi, kodwana akusikho koke okulisizo. Koke kuvumelekile kimi, kodwana akukho nakhunye okuzangibusa.[13] Ukudla kungekwesisu, nesisu singesokudla, kodwana uZimu uzokubhubhisa kokubili. Umzimba awusingewokuziphatha kumbi ngokomseme, kodwana ungoweKosi neKosi ingeyomzimba.[14] Ngamandlakhe uZimu wavusa iKosi ekufeni, nje-ke nathi uzosivusa.[15] Anazi bona imizimba yenu izizitho zomzimba kaKrestu ngenyama na? Alo-ke, ngithathe izitho zakaKrestu ngiyozihlanganisa nezengwadla na? Awa, nakanye![16] Kghani anazi bona loyo ozihlanganisa nengwadla uba nyamanye nayo na? Angithi kuthiwa: “Ababili bazakuba nyamanye.”[17] Kodwana loyo ozihlanganisa neKosi, uba mmoya munye nayo.[18] Balekelani imikhuba yokuziphatha kumbi ngokomseme. Zoke ezinye izono umuntu azenzako zingaphandle komzimbakhe, kodwana loyo owona ngokwamabhayi wonakalisa umzimbakhe.[19] Anazi bona imizimba yenu ilithempeli lakaMoya oCwengileko ongaphakathi kwenu, enimamukele kuZimu nokobana anisingebenu na?[20] Nathengwa ngenani eliphezulu, ngalokho-ke hloniphani uZimu ngemizimba yenu.

2 Petru 1:3-11
[3] Amandlakhe akhethekileko asiphe koke esikudingako ekuphileni nekukholweni ngokwazi kwakhe loyo owasibiza ngephazimulo nokulunga kwakhe.[4] Ngalokho wasipha iinthembiso eziligugu nezikulu ukuze kuthi ngazo nibalekele iinkanuko zokonakala okusephasineli, nibe bahlanganyeli besimilo esihle sokukholwa.[5] Ngesizathwesi-ke khuthalani bona ningezelele ukukholwa kwenu ngokuhle, nokuhle ngelwazi;[6] ilwazi ngokuzibamba, ukuzibamba ngokunyamezela, ukunyamezela ngokwesaba uZimu;[7] ekumesabeni uZimu ningezelele ukuzwana, ekuzwaneni ithando.[8] Nangabe izintwezi ninazo begodu zivamile phakathi kwenu, zinenza bona ningabi ngabavilaphako nabanganazo iinthelo ekwazini iKosethu uJesu Krestu.[9] Loyo okungekho kuye izintwezi ubona lififi, usiphofu begodu ukhohliwe bonyana ukhe wahlanjululwa ezonweni zakhe ngaphambilini.[10] Ngalokho-ke bazalwana, khuthalani khulu nibonise ukubizwa nokukhethwa kwenu ngombana nanenza lokho angekhe nakhubeka.[11] Ngendlela leyo nizakwamukeliswa ngokuphuphumako ukungena embusweni ongapheliko weKosethu noMsindisi, uJesu Krestu.

Efesu 6:10-20
[10] Kokugcina, qinani eKosini nemandleni wayo amakhulu![11] Hlomani zoke iinhlabano zakaZimu ukuze nikghone ukulema nijamelane namaqhinga kaSathana,[12] ngombana asibindani nenyama neengazi, kodwana sibindana nababusi, iimphathimandla, imibuso yephasi elisemnyameneli kanye nemibutho yemimoya emimbi esemkayini.[13] Nje-ke hlomani zoke iinhlabano zakaZimu ukuze kuthi nakufika ilanga lobumbi, nikghone ukudzimelela ningatjhidi bekuthi nasele nenze koke, nibonakale nisajamile.[14] Dzimelelani-ke, nizibophe ngebhande leqiniso edinini, ukulunga kube sivikelo senu sesifuba,[15] iinyawo zenu zembathe ukulungela ukukhambisa ivangeli lokuthula.[16] Phezu kwakho koke lokhu, phakamisani ukukholwa kube sihlangu senu enikghona ukucima ngaso yoke imisubela evuthako yokhohlakeleko.[17] Yamukelani isindiso ibe sikupuru, ilizwi lakaZimu libe yisabula kaMoya.[18] Thandazani nikuMoya ngeenkhathi zoke ngayo yoke imihlobohlobo yemithandazo kanye neembawo. Nisakhumbule lokho, yelelani begodu ngeenkhathi zoke hlalani nithandazela boke abacwengileko.[19] Nami ningithandazele ukuze kuthi njalo nangivula umlomo, ngiphiwe amezwi wokobana ngitjhumayele ifihlakalo yevangeli ngesibindi,[20] engimzenda walo ngibotjhiwe. Thandazani bona ngilitjhumayele ngesibindi njengombana ngifanele.

Galathiya 5:13-26
[13] Nina bazalwana, nibizelwe ekululekweni, kodwana ningasebenzisi ikululeko yenu njengethuba enyameni. Kunalokho sebenzelanani ngethando[14] ngombana woke umthetho uzaliseka egameni linye lokuthi: “Thanda umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.”[15] Kodwana nanihlalele ukulumana benirhiribidelane, yeke yelelani bona ningaqedani.[16] Yeke ngithi kini: Khambani ngoMoya ukuze ninganelisi iinkanuko zenyama,[17] ngombana iinkanuko zenyama ziphambene nokufunwa nguMoya, kanti nokufunwa nguMoya kuphambene neenkanuko zenyama. Iye, izintwezi ziphambene, khona ningazukwenza enikuthandako.[18] Kodwana nanibuswa nguMoya, anisingaphasi komthetho.[19] Kodwana imisebenzi yenyama isemtarini: bufebe, kusilaphala, manyala,[20] kulotjha abosingazimu, buloyi, yizondo, kucabana, mumona, kubanga umguruguru, kuzicabangela wedwa, kuphikisana, kukwahlukana,[21] yikanuko, budakwa, kurhiribidela nokhunye okunjalo. Ngiyaniyelelisa njengombana ngenza phambilini, bona labo abaphila ngalendlela asoze balidla ilifa lombuso kaZimu.[22] Kodwana iinthelo zakaMoya zilithando, kujabula, kuthula, kubekezela, kulunga, kukwethembeka,[23] bumnene nokuzithiba. Akunamthetho olwisana nokunjalo.[24] Labo abangebakaKrestu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nemizwa neenkanuko zayo.[25] Nakube siphila ngoMoya, khona-ke asikhambe ngoMoya.[26] Asingazikhukhumezi, sirhugane begodu simonakalelane.

Thithu 2:1-15
[1] Kodwana nakunguwe, fundisa okukhambisana nesifundo esifaneleko.[2] Tjela amadoda amadala bona abe nesizotha, ahlonipheke, abe ngabhadlileko, azwisiseke ekukholweni okuphilileko, ethandweni nekunyamezeleni.[3] Ngokunjalo fundisa abafazi abadala bona baziphathe ngokuhlonipheka okuletha ukucwenga, bangabi ngabahlebako namkha amakhobokakazi wewayini, kodwana ababe ngabafundisa okuhle[4] ukuze bakwazi ukukhuthaza abomalukazana ukuthanda amadodabo nabantwababo,[5] bazibambe, babe msulwa, baphathe kuhle imizabo, babe nesisa, bathobele abayeni babo ukuze ilizwi lakaZimu lingarhubutjhwa.[6] Ngokunjalo khuthaza amasokana bona azibambe.[7] Wena-ke zibonakalise kikho koke usibonelo semisebenzi emihle; ekufundiseni kwakho ubonise ubuqotho nokuncama,[8] ube nekulumo ephilileko engeze yasoleka ukuze kuthi nanyana ngubani omjamelani adane kungabi nalitho elimbi angalitjho ngathi.[9] Fundisa iinceku kobona zithobele abanikazi, zibenzele okubathokozisako kikho koke, zingaphikisani nabo,[10] zingabebeli kodwana zikhombise ukuthembeka okupheleleko ukuze kuthi ezintweni zoke zihlobise ifundiso kaZimu uMsindisi wethu.[11] Umusa kaZimu ubonakalisiwe ukuletha isindiso kibo boke.[12] Usifundisa bona sihloboke ubumbi neenkanuko zephasi, siphile ngokuziphatha kuhle, ngokulunga nangokwesaba uZimu esikhathini sanamhlanje.[13] Iye, lokho sikwenze nasilokhu sisalindele ithemba elibusisiweko nokwambulwa kwephazimulo kaZimethu omkhulu noMsindisi wethu uJesu Krestu,[14] owazinikela ngebanga lethu ukuze asihlenge ekukhohlakaleni koke, azihlambululele abantu bakhe abatjhisekela imisebenzi emihle.[15] Fundisa izintwezo; ukhuthaze bewukhalime ngegunya loke. Akungabikhona namunye okunyazako.

Jakobe 3:1-18
[1] Bazalwana, ningabi bafundisi abanengi ngombana niyazi bonyana thina esifundisako sizokugwetjwa khulu.[2] Soke sineemphoso ezinengi; nangabe umuntu akaphosisi kilokho akutjhoko kutjho bona uphelele, uyakwazi ukubamba umzimba woke ngetomu.[3] Nasifaka amatomu emilonyeni yeenjomani bona zisilalele, sikghona ukunqophisa yoke imizimba yazo.[4] Akhese niqale nemikhumbi, nanyana imikhulu kangangani beyiragwe mimoya enamandla, nokho inqotjhiswa ngephinyana, inqombe lapha umtjhayeli afuna iye khona.[5] Linjalo-ke nelimu, lisisitho esincani kodwana lizigabazisa ngezinto ezikulu. Akhese niqale, umlilo omncani uthungela ihlathi elikhulu.[6] Ilimu nalo limlilo, liliphasi lokonakala ezithweni zomzimba wethu, lisilaphaza umzimba woke, lithungela yoke ipilo khisibe lona lithungelwa sirhogo.[7] Yoke imihlobo yeenlwana, yeenyoni, yeenrhurhubi neendalwa zelwandle iyathanjiswa, iye, ithanjiswa babantu,[8] kodwana akakho umuntu okwazi ukuthambisa ilimu; libubumbi obuyaluzako, lizele isihlungu esibulalako.[9] Ngalo sidumisa uSomnini uBaba, kuthi ngalo godu sinikelele abantu abenziwe ngomfanekiso kaZimu.[10] Emlonyeni owodwa kuphuma ukudumisa nokunikelela. Bazalwana, akukafaneli bona kube njalo.[11] Kungenzeka bona emthonjeni owodwa kuphume amanzi amnandi nababako na?[12] Bazalwana bami, kghani umuthi wamakhiwani uyathela iinthelo zama-oliva namkha isidiribe sithele amakhiwani na? Angeze kwenzeka bona umthombo onetswayi uveze amanzi amnandi.[13] Ngubani ohlakaniphileko nolemukako hlangana nani na? Ngepilo ehle akatjengise imisebenzakhe ngokuzithoba okunokuhlakanipha.[14] Kodwana naninomona obabako, nobumarhamaru eenhliziyweni zenu, musani ukuzikhakhazisa ngalokho, ningabi nobuqili eqinisweni.[15] Ukuhlakanipha okunjalo akuveli ezulwini kodwana kungokwephasi, kunobusathana[16] ngombana lapha kunomona nomrhobholo khona, kuzokuba khona ihlangahlangano nazo zoke izenzo zobukhohlakali.[17] Kodwana ubuhlakani obuvela ezulwini, kokuthoma nje bumsulwa, bunokuthula, bunobumnene, buthobekile, bunobubele neenthelo ezihle, abunakuzaza nokuzenzisa.[18] Isivuno sokulunga sitjalwa ngokuthula ngilabo abenza ukuthula.

Ndebele Bible (SND) 2012
No Data